Lungödem

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I50- Akut lungödem med hjärtsvikt).

Primärvård

 • Initialt omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt utredning och behandling

Lungödem kan indelas i kardiellt respektive icke-kardiellt utlöst. Denna riktlinje beskriver kardiellt utlöst lungödem.

Utlösande faktorer

 • Hjärtsvikt
 • Akut koronart syndrom
 • Arytmi
 • Klaffsjukdom
 • Kraftig blodtrycksstegring
 • Aortadissektion

Symtom

 • Andnöd, hosta
 • Trötthet
 • Oro, ångest, förvirring

Anamnes

 • Andnöd som förvärras vid aktivitet eller i liggande – nytillkommen, sen tidigare
 • Viktuppgång, svullna ben
 • Bröstsmärta, episoder av hjärtklappning
 • Feber, tecken till infektion
 • Känd hjärtsjukdom

Status

 • Allmäntillstånd – nedsatt saturation, cyanos
 • Lungor – takypné, rassel eller ronki över lungfälten
 • Hjärta – halsvenstas, takykardi
 • Blodtryck – högt eller lågt kan förekomma

Differentialdiagnoser

 • Exacerbation av KOL
 • ARDS (Akut respiratoriskt stressyndrom)
 • Lungemboli
 • Pneumoni
 • Astma
 • Pneumothorax
 • Anemi
 • Njursvikt

Handläggning vid behandling

 • Allmänpåverkad patient – larma ambulans, ge akutbehandling, påbörja CPAP-behandling (om tillgång, annars i ambulans)

Akutbehandling

 • Höj huvudända, sänk fotända
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation
 • Sätt iv-nål

CPAP-behandling

 • Börja med motstånd 3-7 cm H2O, lägre vid KOL (kan ges i ambulansen)

Syrgas

 • Ge 2-5 liter/minut på näsgrimma eller 10 liter/minut på mask, mål saturation >90 %
 • Vid KOL, ge 1-2 liter/minut på näsgrimma, målsaturation 88-90 % (max 92 %), viktigt att beakta risken för koldioxidretention

Nitroglycerin

 • Spray Nitrolingual/Glytrin (0,4 mg/dos) – 1-2 puffar sublingualt
 • Ge ej vid systoliskt blodtryck <100 mmHg, tät aortastenos eller om patienten tagit sildenafil eller liknande senaste 48 timmarna
 • Kan upprepas var 5:e minut om systoliskt blodtryck >100 mmHg

Diuretika

 • Inj furosemid (10 mg/ml) – 4-8 ml iv
 • Ge den högre dosen om pågående peroral diuretikabehandling eller njurinsufficiens
 • Upprepa vid behov
 • Sätt KAD vid behov

Andra symtom

 • Dyspné och ångest – inj Morfin (10 mg/ml, 1 ml späds med 9 ml NaCl-lösning till 1 mg/ml) – 2,5-10 ml spädd lösning, ge långsamt iv och följ blodtrycket.
 • Vid illamående – ge inj Ondansetron (2 mg/ml) – 2(-4) ml iv.
 • Vid bronkospasm/samtidig KOL – ge sedvanlig inhalation i nebulisator.

Remissindikation till akutmottagning

 • Patienter med allmänpåverkan eller utebliven effekt av behandling

Remissinnehåll

 • Kortfattad anamnes
 • Status
 • Given behandling
 • Aktuell läkemedelslista

Publicerat: 2019-11-18
Giltigt till: 2022-11-30 
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter