Hypoglykemi vid diabetes

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (E16-P Hypoglykemi).

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Denna rekommendation beskriver akut handläggning vid hypoglykemi hos vuxna med känd diabetes.

P-glukos < 4,0 mmol/l innebär hypoglykemi, men symtom uppkommer oftast först vid P-glukos 3,5 mmol/l eller lägre.

Utlösande faktorer

 • Långvarig diabetesdiagnos (minskad förmåga att känna av adrenerga symtom)
 • För låg mängd kolhydrater i kosten i förhållande till läkemedel
 • För hög dos insulin i förhållande till kost och fysisk aktivitet
 • Hög fysisk aktivitet – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel
 • Alkoholintag – om samtidig behandling med insulin eller insulinfrisättande läkemedel
 • Hög ålder
 • SU-preparat eller meglitinid (repaglinid)
 • SGLT2-hämmare i kombination med insulin

Symtom

Adrenerga

 • Blekhet, svettningar, skakningar, stickningar
 • Hjärtklappning
 • Hunger
 • Ångest, aggressivitet

Neuroglykopena

 • Trötthet, yrsel
 • Irritabilitet
 • Dimsyn, dubbelseende
 • Medvetandeförlust, kramper

Anamnes

 • Symtom – debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation

Laboratorieprover

 • P-glukos

Handläggning vid behandling

 • Vid medvetslöshet – larma ambulans, ge akutbehandling
 • Vid allmänpåverkan och/eller P-glukos < 2,6 mmol/l – ge akutbehandling
 • Vid full vakenhet men P-glukos < 4 mmol/l – ge peroral behandling (oftast tillräckligt)

Akutbehandling

 • Stäng av eventuell insulinpump
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck
 • Sätt iv-nål
 • Följ P-glukos var 15:e minut (mål > 4 mmol/l)
 • Utvärdera effekt och bedöm om patienten ska till akutmottagning
 • Vid kvarstående medvetslöshet trots behandling – överväg andra orsaker

Glukos

Ge i första hand glukos intravenöst vid allmänpåverkan:

 • injektion Glukos 30 % (300 mg/ml) – 30–50 ml (10 ml/ampull)

Glukagon

Ge glukagon intramuskulärt som tillägg till glukos eller om inte iv-nål kan sättas omedelbart:

 • injektion Glucagon (1 mg/ml) – 1 ml
 • effekt ses efter 10-15 minuter, men är verkningslöst vid alkoholinducerad hypoglykemi.

Peroral behandling

Ge i första hand druvsockertabletter, sockerbitar, saft, juice eller mjölk till vaken patient som kan svälja säkert, upprepa vid behov.

Fortsatt behandling

 • Vid normaliserat P-glukos – ge vid behov mjölk och smörgås för mer långvarig effekt, men beakta risk för hyperglykemi.
 • Fortsatt observation – patient som behandlas med SU-preparat eller meglitinider bör transporteras till sjukhus då risk för långdragen återkommande hypoglykemi föreligger.

Remissindikation

 • Medvetandeförlust
 • Allmänpåverkan trots normoglykemi
 • Patient som behandlas med SU-preparat och meglitinider

Publicerat: 2019-12-16
Giltigt till: 2022-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter