Hypoglykemi hos barn med diabetes

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

E10.0C Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma
E10.6A Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi utan koma

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Hypoglykemi hos barn med diabetes

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

P-glukos < 4,0 mmol/l innebär hypoglykemi, men symtom uppkommer oftast först vid P-glukos 3,5 mmol/l eller lägre. Den här rekommendationen beskriver akut handläggning vid hypoglykemi hos barn med känd diabetes.

Utlösande faktorer

 • För stora insulindoser
 • För lite mat
 • För hög fysisk aktivitet

Symtom

 • Symtomen kan variera och ibland vara svårtolkade:
 • trötthet, svaghet, skakningar, svettning, blekhet
 • oro, irritabilitet, aggression, förvirring, avvikande beteende
 • illamående, hunger
 • huvudvärk, yrsel, hjärtklappning
 • dimsyn, dubbelseende
 • medvetandepåverkan, sluddrigt tal, krampanfall, koma.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Förekomst av glukossensor och insulinpump
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – medvetandegrad, vikt, kapillär återfyllnad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation

Laboratorieprover

Ta P-glukos.

Handläggning vid behandling

 • Vid medvetslöshet – larma ambulans och ge akutbehandling.
 • Vid allmänpåverkan och/eller P-glukos < 2,6 mmol/l – ge akutbehandling.
 • Vid full vakenhet men P-glukos < 4 mmol/l – ge peroral behandling, vilket oftast är tillräckligt.

Akutbehandling

 • Ge omedelbart glukos eller glukagon.
 • Stäng av eventuell insulinpump eller ta bort pumpslangen.
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls och blodtryck.
 • Följ P-glukos var 15:e minut (mål > 4 mmol/l).
 • Utvärdera effekt och bedöm om patienten ska till akutmottagning.
 • Vid kvarstående medvetslöshet trots behandling – överväg andra orsaker.

Glukos

Ge i första hand glukos intravenöst vid allmänpåverkan:

 • injektion glukos 30% (300 mg/ml) – 1 ml/kg som bolusdos (under 2-3 minuter)
 • ge därefter infusion glukos 5% (50 mg/ml) – 5 ml/kg/timme.

Glukagon

Ge glukagon intramuskulärt som tillägg till glukos eller om inte iv-nål kan sättas omedelbart, effekt nås efter 10-15 minuter:

 • barn < 25 kg (under 6–8 år) – injektion glukagon (1 mg/ml), 0,5 ml
 • barn > 25 kg (över 6–8 år) – injektion glukagon (1 mg/ml), 1 ml.

Peroral behandling

Ge i första hand druvsocker eller söt dryck till vaken patient som kan svälja säkert, upprepa vid behov:

 • druvsocker (dextros) – 1 tablett (3 g)/10 kg (med vatten för snabbare effekt)
 • söt dryck (saft, juice eller läsk med socker, inte sötningsmedel) – 0,5 dl per 20 kg.

Fortsatt behandling

Vid normaliserat P-glukos, ge vid behov mjölk och smörgås för mer långvarig effekt, men beakta risk för hyperglykemi. Efter glukos eller glukagonbehandling rekommenderas fortsatt akut observation och ordination av barnläkare.

Egenvård

Barn med insulinbehandling rekommenderas ha tillgång till glukagonbehandling i hemmet.

Remissindikation

 • Hypoglykemi som krävt glukosinfusion eller glukagon im – remiss till akutmottagning, om möjligt telefonkontakt innan
 • Täta hypoglykemier – remiss till barnklinik/diabetesbarnmottagning

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Publicerat: 2020-03-02
Giltigt till: 2023-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter