Diabetesketoacidos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Akut bedömning och omhändertagande
 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Den här rekommendationen omfattar akut handläggning av patient med diabetesketoacidos.

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos. Normoglykemisk ketoacidos kan förekomma.

Utlösande faktorer vid känd diabetes är:

 • infektion
 • stroke
 • hjärtinfarkt
 • felaktig användning eller dosering av insulin
 • SGLT2-hämmare, vid risk för insulinbrist (särskilt vid insulinbehandling)
 • missbruk
 • trauma.
 • Törst, polyuri, trötthet
 • Buksmärta, illamående, kräkningar
 • Acetondoft
 • Hyperventilation, takykardi, hypotoni
 • Synrubbning
 • Oftast snabb symtomutveckling
 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi
 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens (hyperventilation)
 • Bukpalpation
 • Vid misstanke om diabetesketoacidos rekommenderas kontroll av glukos och/eller blodketoner.
 • Diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos.
 • P-glukos
 • Blodketoner – om möjligt

Vid allmänpåverkad patient och misstanke om ketoacidos, ombesörj akut transport till sjukhus och ge akutbehandling.

Vid opåverkad patient och misstanke om ketoacidos, konsultera specialiserad vård.

 • Blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans, ge akutbehandling.
 • Blodketoner 1,5-3 mmol/L – ge akutbehandling, remittera till akutmottagning.
 • Blodketoner 0,6-1,5 mmol/L – konsultera endokrinolog.
 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Ge syrgas vid behov.
 • Överväg att sätta iv-nål vid allmänpåverkan.
 • Konsultera endokrinolog vid behov, för bedömning av eventuell vätska intravenöst.
 • Ge inte insulin.
 • Misstänkt ketoacidos vid känd diabetes
 • Misstänkt nydebuterad typ 1 diabetes
 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Aktuell läkemedelsbehandling
 • Given behandling

Ketoacidos vid diabetes, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-11-18
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne