Diabetesketoacidos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (R73- Hyperglykemi, E14-P Diabetes).

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Etiologi

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos.

Utlösande faktorer vid känd diabetes

 • Infektion
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Felaktig användning av insulin
 • SGLT2-hämmare, vid risk för insulinbrist (särskilt vid insulinbehandling)
 • Missbruk
 • Trauma

Symtom

 • Törst, polyuri, trötthet
 • Buksmärta, illamående, kräkningar
 • Acetondoft
 • Hyperventilation, takykardi, hypotoni

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens
 • Bukpalpation

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om diabetesketoacidos, kontrollera glukos och blodketoner.
 • Diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos.

Laboratorieprover

 • P-glukos
 • Blodketoner

Handläggning vid behandling

 • Allmänpåverkad patient eller blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans, ge akutbehandling.
 • Opåverkad patient med blodketoner 1,5-3 mmol/L – ge akutbehandling, remittera till akutmottagning.
 • Opåverkad patient med blodketoner 0,6-1,5 mmol/L – konsultera endokrinolog.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Ge syrgas vid behov.
 • Överväg att sätta iv-nål vid allmänpåverkan.
 • Konsultera endokrinolog vid behov, för bedömning av eventuell vätska intravenöst.
 • Ge inte insulin.

Remissindikation akutmottagning

 • Misstänkt ketoacidos vid känd diabetes
 • Misstänkt nydebuterad typ 1 diabetes

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Aktuell läkemedelsbehandling
 • Given behandling

Publicerat: 2019-12-16
Giltigt till: 2022-12-31 
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter