Diabetesketoacidos hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

E10.1A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos
E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Diabetesketoacidos hos barn

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Etiologi

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos.

Utlösande faktorer

 • Nydebuterad diabetes – ungefär 1/3 debuterar med ketoacidos
 • Känd diabetes – infektion, otillräcklig insulinbehandling (havererad insulinpump, missade insulindoser, högt sockerintag), kortisonbehandling, alkohol

Symtom

Symtomen kan variera utifrån grad av ketoacidos:

 • allmänpåverkan, konfusion
 • törst, polyuri
 • viktnedgång
 • buksmärta, illamående, kräkningar
 • hyperventilation, acetondoft.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad, vikt
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens
 • Bukpalpation

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om diabetesketoacidos – kontrollera glukos och blodketoner.
 • Vid känd diabetes – misstänk ketoacidos hos påverkade barn med buksmärta och kräkningar.
 • Vid nyupptäckt förhöjt P-glukos – misstänk nydebuterad diabetes.

Laboratorieprover

 • P-glukos
 • Blodketoner (barn med känd diabetes har egen mätare)

Observera att diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos. Blodketoner rekommenderas, då urinketoner kan vara falskt negativa.

Handläggning vid behandling

 • Vid allmänpåverkan eller blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans och kontakta barnläkare.
 • Vid blodketoner 0,5-3 mmol/L (oavsett symtom) – risk för ketoacidos, kontakta barndiabetsteam eller barnläkare akut för handläggning.
 • Vid misstänkt nydebuterad diabetes – kontakta barnläkare för akut omhändertagande.

Vid allmänpåverkan

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Överväg vätska intravenöst efter ordination av barnläkare.
 • Ge inte insulin på vårdcentral till barn med nyupptäckt diabetes.

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Misstänkt ketoacidos vid känd diabetes
 • Nydebuterad diabetes (med eller utan blodketoner)

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Ketoaidos, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-03-02
Giltigt till: 2023-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter