Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Astma hos barn, akut anfall

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

J45.0 Huvudsakligen allergisk astma
J46.9 Akut svår astma
J45.9 Astma, ospecificerad
J45.1 Icke-allergisk astma

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Astma hos barn, akut anfall

 • Undvik PEF och kontrollspirometri för närvarande. Överväg om indikation för diagnostisk spirometri verkligen föreligger.
 • Använd spacer vid inhalationsbehandling på vårdcentralen.

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akut astmaanfall hos barn.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för dödlig utgång vid akut astmaanfall hos äldre barn:

 • tidigare intensiv- eller respiratorvård för astma
 • sjukhusvård eller akutbesök för astma senaste året
 • nyligen avslutad behandling med perorala steroider
 • ingen pågående underhållsbehandling med inhalationssteroid
 • överanvändning av beta-2-stimulerare
 • följsamhetsproblem med behandling
 • psykiatriska eller psykosociala problem
 • samtidig födoämnesallergi.

Symtom

 • Andnöd med pipande, väsande andning och ofta rosslighet
 • Hosta

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allergi
 • Fysisk aktivitet

Status

 • Allmäntillstånd – barnet orkar inte leka eller prata, tilltagande trötthet eller oro, cyanos
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar, auxillär andning, ronki, saturation
 • Hjärta – frekvens

Handläggning vid utredning

Astma kan delas in i svårighetsgrader, vilket styr handläggningen.

Barn under 2 år

Svårighetsgrad Symtom Statusfynd
Svårt anfall Påverkad i vila, börjar bli trött Kraftiga indragningar, takypné > 50/min, saturation < 91 %
Måttligt anfall Opåverkad i vila, men påverkad vid lek Måttliga indragningar, takypné 40-50/min, saturation 91-96 %
Lindrigt anfall Opåverkad i vila, orkar leka Lätta indragningar, takypné 30-40/min, saturation > 96 %

Barn över 2 år

Svårighetsgrad Symtom Statusfynd
Svårt anfall Påverkad i vila, andnöd, orkar bara andas, talar enstaka ord Kraftiga indragningar, rikligt med ronki, saturation < 91 %
Måttligt anfall Nedsatt aktivitet, men orkar röra sig, påverkat tal Måttliga indragningar, ronki, saturation 91-96 %
Lindrigt anfall Opåverkad i vila, opåverkat tal Lätta indragningar, lätt väsande andning, oftast ronki, saturation > 96 %

Differentialdiagnoser

 • Viruskrupp
 • Främmande kropp
 • Pneumoni
 • Obstruktiv bronkit

Handläggning vid behandling

 • Vid svåra besvär – larma ambulans, ge akutbehandling.
 • Vid måttliga besvär – ge akutbehandling.
 • Vid lindriga besvär – ge akutbehandling vid behov, ordinera behandling i hemmet.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls.
 • Utvärdera effekt och upprepa behandling vid behov.
 • Bedöm behov av fortsatt behandling på akutmottagning eller ordinera behandling i hemmet.

Syrgas

Ge syrgas vid saturation ≤ 92 %, 5 liter/min på näsgrimma eller 10 liter/min på mask, målsaturation > 92 %.

Beta-2-stimulerare

Ge i första hand beta-2-stimulerare som inhalation i spacer, vid svår astma i nebulisator. Upprepa 1-3 gånger med 20-30 minuters intervall vid behov.

Inhalation i spacer:

 • 0-2 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 4 doser (8 andetag/dos)
 • 2-5 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 doser (5 andetag/dos)
 • ≥ 6 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6-12 doser (5 andetag/dos)

Inhalation i nebulisator (vid svår astma):

 • < 30 kg – lösning Ventoline (5 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9 %)
 • ≥ 30 kg – lösning Ventoline (5 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9 %)
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion

Steroid

Ge steroid peroralt (om barnet kan svälja säkert), som inhalation eller som injektion utifrån svårighetsgrad. Behandlingen har effekt efter 2-3 timmar.

 • T Betametason (0,5 mg) – 6 tabletter (< 6 år), 10 tabletter (≥ 6 år)
 • Spray Flutide Evohaler (125 ug/dos) – 4 doser (i spacer, 8 andetag/dos)
 • Inj Betapred (4 mg/ml) – 1 ml (< 6 år), 2 ml (≥ 6 år) iv eller im

Atrovent

Överväg Atrovent som inhalation i nebulisator vid utebliven effekt eller kraftig hjärtklappning. Kan ges tillsammans med beta-2-stimulerare. Upprepa vid behov 3 gånger med 20-30 minuters intervall.

 • Lösning Atrovent (0,25 mg/ml) 0,5-1 ml + NaCl (9 %), späd till 2 ml
 • För Maxin – följ tillverkarens instruktion

Adrenalin

Överväg adrenalin vid utebliven effekt vid svår astma, som inhalation eller injektion (intramuskulärt i lårets utsida). Upprepa med 20-30 minuters intervall vid behov. Kontrollera puls regelbundet.

 • Inhalation i nebulisator – lösning Adrenalin (1 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9 %)
 • Inhalation i Maxin, följ tillverkarens instruktion
 • Injektion 0-5 år (< 20 kg) – Emerade 150 µg 1 dos eller Adrenalin (1 mg/ml) 0,1-0,2 ml
 • Injektion ≥ 6 år (> 20 kg) – Emerade 300 µg, 1 dos eller Adrenalin (1 mg/ml) 0,3-0,5 ml

Behandling i hemmet

Rekommendera fortsatt behandling och uppföljning (skriftligt) utifrån om barnet har en astmadiagnos med underhållsbehandling eller enbart sporadisk behandling i samband med infektioner.

Ge råd om att alltid ge beta-2-stimulerare vid symtom, initialt 2-4 doser med 30 min mellanrum, därefter var 3-4:e timme. Sök akut sjukvård vid utebliven eller enbart kortvarig effekt.

Ett akut anfall tyder på bristande astmakontroll och patientens underhållsbehandling bör ökas enligt behandlingstrappan (steg 1-5) för astma hos barn.

Vissa barn, särskilt yngre barn (0-5 år), kan behöva ny klinisk bedömning inom några dagar. Dessutom bör barn som haft ett akut anfall följas upp inom 6 veckor.

Remissindikation

 • Svåra anfall
 • Måttliga anfall med utebliven effekt av akutbehandling
 • Riskfaktorer för dödlig utgång vid akut astmaanfall – elektiv remiss till barnmottagning

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Astma hos barn, 1177 Vårdguiden

Medicininstruktioner.se, instruktionsfilmer för rätt användning av läkemedel

Andningssvårigheter, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2020-01-08
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!