Astma hos barn, akut anfall

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (J45-P Astma)

Detta är en preliminär AKO-riktlinje. 

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akut astmaanfall hos barn.

Symtom

 • Andnöd med pipande, väsande andning och ofta rosslighet
 • Hosta

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allergi
 • Fysisk aktivitet

Status

 • Allmäntillstånd – orkar barnet leka eller prata, tilltagande trötthet eller oro
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar, ronki, saturation
 • Hjärta – frekvens

Handläggning vid utredning

Astma kan delas in i svårighetsgrad som styr handläggningen.

Barn under 2 år

Svårighetsgrad

Symtom

Statusfynd

Svårt anfall Påverkad i vila, börjar bli trött Kraftiga indragningar, takypné >50/min, saturation <91 %
Måttligt anfall Opåverkad i vila men påverkad vid lek Måttliga indragningar, takypné 40-50/min, saturation 91-96 %
Lindrigt anfall Opåverkad i vila, orkar leka Lätta indragningar, takypné 30-40/min, saturation >96 %

Barn över 2 år

Svårighetsgrad

Symtom

Statusfynd

Svårt anfall Påverkad i vila, andnöd, orkar bara andas, talar enstaka ord Kraftiga indragningar, rikligt med ronki, saturation <91 %
Måttligt anfall Nedsatt aktivitet men orkar röra sig, påverkat tal Måttliga indragningar, ronki, saturation 91-96 %
Lindrigt anfall Opåverkad i vila, opåverkat tal Lätta indragningar, lätt väsande andning, oftast ronki, saturation >96 %

Handläggning vid behandling

 • Vid svåra besvär – larma ambulans, ge akutbehandling, sätt iv-nål
 • Vid måttliga besvär – ge akutbehandling, utvärdera effekt, bedöm om barnet ska till akutmottagning, annars ordinera behandling i hemmet
 • Vid lindriga besvär – ge akutbehandling vid behov, ordinera behandling i hemmet

Akutbehandling

Följ vitalparametrar – puls, andningsfrekvens, saturation.

Syrgas

Vid saturation ≤92 %, ge 5 liter/min på näsgrimma eller 10 liter/min på mask, mål >92 %.

Beta-2-stimulerare

Ge i första hand inhalation i spacer, vid svår astma i nebulisator. Upprepa 1-3 gånger med 20-30 minuters intervall vid behov.

Inhalation i spacer:

 • 0-2 år – Spray Airomir (0,1 mg/dos) – 4 doser (10 andetag/dos)
 • 2-5 år – Spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 doser (5 andetag/dos)
 • ≥ 6 år – Spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6-12 doser (5 andetag/dos)

Inhalation i nebulisator (vid svår astma):

 • < 30 kg – Lösning Ventoline (5 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9 %)
 • ≥ 30 kg – Lösning Ventoline (5 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9 %)
 • För Maxin – följ separat instruktion

Steroid

Kan ges peroralt, som inhalation eller som injektion.

 • T Betametason (0,5 mg) – 6 tabletter (< 6 år), 10 tabletter (≥ 6 år)
 • Spray Flutide Evohaler (125 ug/dos) – 4 doser (i spacer, 10 andetag/dos)
 • Inj Betapred (4 mg/ml) – 1 ml (< 6 år), 2 ml (≥ 6 år) iv eller im

Atrovent

Överväg Atrovent vid utebliven effekt eller vid hjärtklappning, som inhalation i nebulisator. Kan ges tillsammans med beta-2-stimulerare. Upprepa vid behov 3 gånger med 20-30 minuters intervall.

 • Lösning Atrovent (0,25 mg/ml) 0,5-1 ml + NaCl (9 %), späd till 2 ml
 • För Maxin – följ separat instruktion

Adrenalin

Överväg adrenalin vid utebliven effekt. Ge som inhalation eller injektion (im i lårets utsida). Upprepa med 20-30 minuters intervall vid behov. Kontrollera puls regelbundet.

 • Inhalation i nebulisator – Lösning Adrenalin (1 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9%)
 • Inhalation i Maxin, följ separat instruktion
 • Injektion 0-5 år (< 20 kg) – Emerade 150 ug 1 dos eller Adrenalin (1 mg/ml) 0,1-0,2 ml
 • Injektion ≥ 6 år (> 20 kg) – Emerade 300 ug, 1 dos eller Adrenalin (1 mg/ml) 0,3-0,5 ml

Behandling i hemmet

Rekommendera fortsatt behandling och uppföljning utifrån om barnet har en astmadiagnos med kontinuerlig behandling eller enbart sporadisk behandling i samband med infektioner.

 • Bronkvidgare (SABA) – alltid vid symtom, kan ges var 3-4:e timme
 • Vid kontinuerlig behandling – öka dosen inhalationssteroid (ICS) 3-4 gånger i 7-10 dagar
 • Vid sporadisk behandling – ge ICS 125 µg 1 x 4 i 3-4 dagar och därefter 1 x 2 i 7 dagar eller leukotrienantagonist (LTRA) 4 mg x 1 i 10 dagar

Remissindikation

 • Svåra anfall
 • Måttliga anfall med utebliven effekt av akutbehandling

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Astma hos barn, 1177 Vårdguiden

Andningssvårigheter, Rikshandboken barnhälsovård

Publicerat: 2019-09-26
Giltigt till: 2022-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter