Anafylaxi

AKO Skåne riktlinje för primärvården (T782P Anafylaktisk chock)

Primärvård

 • Akut bedömning och inledande behandling hos patient som söker i primärvård

Akutmottagning

 • Akut bedömning och behandling

Denna riktlinje gäller för anafylaxi hos vuxna.

Symtom

Vid anafylaxi sker en stegrade ökning av symtom, gradera reaktionen efter det svåraste ingående symtomet.

Begränsad allergisk reaktion, ej anafylaxi

 • Allmänna – trötthet, enbart kraftig lokal reaktion
 • Mun-svalg – läppsvullnad, klåda, svullnadskänsla
 • Hud – klåda, flush, urtikaria, angioödem
 • Mage-tarm – illamående, enstaka kräkning, lindrig buksmärta
 • Ögon/näsa – konjunktivit och rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar

Tidiga symtom på anafylaxi

 • Allmänna – oroskänsla, tryck över bröstet
 • Mun-svalg – metallisk/stickande känsla i munnen
 • Hud – myrkrypningar i handflator/fotsulor

Anafylaxi grad 1

 • Allmänna – uttalad trötthet, rastlöshet, oro
 • Luftvägar – heshet, lindrig obstruktion
 • Cirkulation – takykardi
 • Mage – ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré

Anafylaxi grad 2

 • Allmänna – svimningskänsla, katastrofkänsla
 • Luftvägar – skällhosta, sväljningsbesvär, medelsvår obstruktion

Anafylaxi grad 3

 • Allmänna – förvirring, medvetslöshet
 • Luftvägar – hypoxi, cyanos, svår obstruktion, andningsstopp
 • Cirkulation – hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp
 • Mage – urin- och/eller fecesavgång

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut
 • Utlösande faktor
 • Aktuella sjukdomar (som astma)
 • Läkemedel
 • Allergi, tidigare anafylaxi

Status

 • Allmäntillstånd – oro, förvirring
 • Mun och svalg – fri luftväg
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar, ronki, saturation
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Hud – inspektion

Handläggning vid behandling

 • Vid anafylaxi grad 1-3 – larma ambulans, ge akutbehandling, sätt om möjligt iv-nål
 • Vid begränsad allergisk reaktion – ge antihistamin (enligt nedan), utvärdera effekt efter 1 timme, bedöm behov av remiss för allergiutredning innan hemgång

Akutbehandling

 • Lägg patienten ner, sänk huvudändan (ej vid andnöd), höj fotändan (hastig uppresning kan leda till livshotande blodtrycksfall)
 • Ge omedelbart adrenalin
 • Följ vitalparametrar – blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation
 • Ge övriga läkemedel enligt nedan
 • Fortsatt observation på akutmottagning i minst 4-12 timmar (risk för bifasisk reaktion)

Adrenalin

Ge omedelbart en injektion intramuskulärt i lårets utsida, upprepa vid behov med 5-10 minuters intervall.

 • Adrenalinpenna <60 kg – inj Emerade 300 µg
 • Adrenalinpenna 60 kg – inj Emerade 300-500 µg
 • Adrenalinlösning – inj Adrenalin (1 mg/ml) – 0,3-0,5 ml

Syrgas

Vid hypoxi – ge 10 liter/minut på mask eller 5 liter/minut på näsgrimma, mål saturation ≥95 %.

Bronkvidgare

Ge bronkvidgare vid andningspåverkan, upprepa vid behov 3 gånger med 20 minuters intervall.

I spacer:

 • Spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 doser (5 andetag/dos), därefter
 • Spray Atrovent (20 ug/dos) – 4 doser (5 andetag/dos)

I nebulisator (vid svår astma):

 • Lösning Ventoline (5 mg/ml) 1-2 ml + Atrovent (0,25 mg/ml) 2 ml eller
 • Lösning Sapimol (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium) 2,5 ml

Som injektion (om patienten inte orkar inhalera):

 • Inj Bricanyl (0,5 mg/ml) – 0,5-1 ml subkutant (0,25-0,5 mg) eller
 • Inj Bricanyl (0,5 mg/ml) – 0,5-1 ml spätt med 9 ml NaCl intravenöst under 5 min

Vätska

Sätt iv-nål vid allmänpåverkan eller lågt blodtryck. Ge 1000-4000 ml Ringer-Acetat med hög infusionstakt, eftersträva normalt blodtryck.

Antihistamin

Antihistamin ska ges till alla som kan svälja säkert, har effekt efter 30-60 minuter.

 • T Desloratadin 5 mg, 2 tabletter

Steroid

Steroid ska ges till alla, peroralt (om de kan svälja säkert) eller som injektion (iv eller im), har effekt efter 2-3 timmar.

 • T Betametason (0,5 mg) – 10 tabletter
 • Inj Betapred (4 mg/ml) – 2 ml

Remissinnehåll

 • Frågeställning, utlösande agens (om känd)
 • Anamnes, status och grad av anafylaxi
 • Given behandling

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi (pdf)

Publicerat: 2019-10-25
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter