Anafylaxi hos barn

AKO Skåne riktlinje för primärvården (T782P Anafylaxi).

Detta är en preliminär AKO-riktlinje. 

Primärvård

 • Akut bedömning och inledande behandling hos barn som söker i primärvården

Akutmottagning

 • Akut bedömning och behandling

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet vid anafylaxi hos barn.

Symtom

Vid anafylaxi sker en stegrade ökning av symtom. Gradera reaktionen efter det svåraste ingående symtomet.

Heshet, hosta och oro kan vara tecken på anafylaxi hos spädbarn. Tänk på det i samband med vaccinationer.

Begränsad allergisk reaktion, ej anafylaxi

 • Allmänna – trötthet, enbart kraftig lokal reaktion
 • Mun-svalg – läppsvullnad, klåda, svullnadskänsla
 • Hud – klåda, flush, urtikaria, angioödem
 • Mage-tarm – illamående, enstaka kräkning, lindrig buksmärta
 • Ögon, näsa – konjunktivit och rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar

Tidiga symtom på anafylaxi

 • Allmänna – oroskänsla, tryck över bröstet
 • Mun-svalg – metallisk och/eller stickande känsla i munnen
 • Hud – myrkrypningar i handflator och/eller fotsulor

Anafylaxi grad 1

 • Allmänna – uttalad trötthet, rastlöshet, oro
 • Luftvägar – heshet, lindrig obstruktion
 • Cirkulation – takykardi
 • Mage – ökande buksmärta, upprepade kräkningar, diarré

Anafylaxi grad 2

 • Allmänna – svimningskänsla, katastrofkänsla
 • Luftvägar – skällhosta, sväljningsbesvär, medelsvår obstruktion

Anafylaxi grad 3

 • Allmänna – förvirring, medvetslöshet
 • Luftvägar – hypoxi, cyanos, svår obstruktion, andningsstopp
 • Cirkulation – hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp
 • Mage – urin- och/eller fecesavgång

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut
 • Utlösande faktor
 • Aktuella sjukdomar (som astma)
 • Läkemedel
 • Allergi, tidigare anafylaxi

Status

 • Allmäntillstånd – oro, förvirring
 • Mun och svalg – fri luftväg
 • Lungor – andningsfrekvens, indragningar, ronki, saturation
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Hud – inspektion

Handläggning vid behandling

 • Vid anafylaxi grad 1-3 – larma ambulans, ge akutbehandling, fortsatt observation på akutmottagning i minst 4-12 timmar (risk för bifasisk reaktion).
 • Vid begränsad allergisk reaktion – ge antihistamin, utvärdera effekt efter 1 timme, bedöm behov av remiss för allergiutredning innan hemgång.

Akutbehandling

 • Lägg barnet ner, sänk huvudändan (ej vid andnöd), höj fotändan (hastig uppresning kan leda till livshotande blodtrycksfall)
 • Ge omedelbart adrenalin
 • Följ vitalparametrar – blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation
 • Ge övriga läkemedel
 • Ge syrgas vid saturation <95 %, 10 liter/minut på mask eller 5 liter/minut på näsgrimma
 • Ge vätska iv vid allmänpåverkan eller lågt blodtryck, Ringer-acetat med hög infusionstakt (20 ml/kg), eftersträva normalt blodtryck

Läkemedelsbehandling

Adrenalin

Ge omedelbart en injektion adrenalin intramuskulärt i lårets utsida, upprepa vid behov med 5-10 minuters intervall.

 • Adrenalinpenna <20 kg – inj Emerade 150 ug, 1 dos im
 • Adrenalinpenna 20-60 kg – inj Emerade 300 ug, 1 dos im
 • Adrenalinpenna >60 kg – inj Emerade 300-500 µg, 1 dos im
 • Adrenalinlösning oavsett ålder – inj Adrenalin (1 mg/ml) 0,01 mg/kg im (max 0,5 ml/dos)

Bronkvidgare

Ge bronkvidgare vid andningspåverkan. Upprepa vid behov 3 gånger med 20 minuters intervall, som inhalation i spacer eller vid svår astma i nebulisator.

Inhalation i spacer:

 • 0-2 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 4 doser (10 andetag/dos)
 • 2-5 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6 doser (5 andetag/dos)
 • ≥ 6 år – spray Airomir (0,1 mg/dos) – 6-12 doser (5 andetag/dos)

Inhalation i nebulisator:

 • < 30 kg – lösning Ventoline (5 mg/ml) 0,5 ml + 1,5 ml NaCl (9 %)
 • ≥ 30 kg – lösning Ventoline (5 mg/ml) 1 ml + 1 ml NaCl (9 %)
 • I Maxin – lösning Ventoline (5 mg/ml), inhalation i 2 min

Antihistamin

Antihistamin ska ges per oralt om barnet kan svälja säkert. Har effekt efter 30-60 minuter.

 • <6 år – T Aerius munlöslig (2,5 mg), 1 x 1 eller oral lösning (0,5 mg/ml), 5 ml
 • 6-11 år – T Aerius munlöslig (2,5 mg), 2 x 1
 • ≥12 år – T Aerius munlöslig (2,5 mg), 4 x 1

Steroid

Steroid ska ges, peroralt (om barnet kan svälja säkert) eller som injektion (iv eller im). Har effekt efter 2-3 timmar.

 • <6 år – T Betametason (0,5 mg), 6 x 1 eller inj Betametason (4 mg/ml), 1 ml
 • ≥6 år – T Betametason (0,5 mg), 10 x 1 eller inj Betametason (4 mg/ml), 2 ml

Remissinnehåll

 • Frågeställning, utlösande agens (om känd)
 • Anamnes, status och grad av anafylaxi
 • Given behandling

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi (pdf)

Publicerat: 2019-10-25
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter