Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Akut hjärtarytmi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

ICD-10-SE

I44.3 Annat och ospecificerat atrioventrikulärt block
I47 Paroxysmal takykardi
I47.1 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi
I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
I49.5A Sinus arrest
I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad
R00.0 Takykardi, ospecificerad
R00.1 Bradykardi, ospecificerad

Primärvård

 • Akut omhändertagande och bedömning

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Denna rekommendation beskriver handläggning av akut arytmi hos vuxna. Förmaksflimmer hanteras enligt särskild rekommendation, liksom arytmi i icke-akut skede.

Etiologi

Arytmier kan ha flera olika orsaker. Vid en takyarytmi är hjärtfrekvensen ≥ 100 slag/minut och vid en bradyarytmi) är den < 50 slag/minut.

Akuta takyarytmier

 • Supraventrikulär takykardi (SVT), paroxysmal SVT (PSVT), förmaksflimmer och förmaksfladder
 • Ventrikulär takykardi (VT), ventrikelflimmer och ventrikelfladder

Akuta bradyarytmier

 • Atrioventrikulära blockeringar: AV block II (Mobitz I, Mobitz II), AV block III
 • Sinusarrest

Utlösande faktorer och riskfaktorer

 • Hjärtsjukdomar
 • TIA och stroke
 • Anafylaktisk reaktion
 • Infektion
 • Sepsis
 • Lungemboli
 • Anemi, njursjukdom, hypovolemi
 • Endokrina orsaker
 • Elektrolytrubbningar
 • Pulmonell hypertension (cor pulmonale)
 • Yttre faktorer – läkemedel, alkohol, tobak, koffein, narkotika

Symtom

 • Plötslig yrsel
 • Plötslig dyspné
 • Onormal trötthet
 • Svimning
 • Palpitationer
 • Förvirring

Anamnes

 • Debut – akut eller smygande, tidpunkt
 • Utlösande faktorer
 • Bröstsmärta
 • Sjukdomar – hjärt- och kärlsjukdom, pågående infektion
 • Läkemedel
 • Hereditet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – frekvens, regelbunden, snabb eller långsam
 • Lungor – andningsfrekvens, syresaturation
 • Blodtryck
 • EKG

Laboratorieprover

Överväg Hb, glukos, CRP och temp för att utesluta akuta påvisbara utlösande faktorer.

Handläggning vid behandling

 • Vid okontaktbar patient – handlägg som hjärtstopp
 • Vid allmänpåverkad patient – larma ambulans, ge akutbehandling
 • Vid opåverkad patient – ge akutbehandling

Akutbehandling

 • Koppla defibrillator för kontinuerlig rytmregistrering och beredskap
 • Följ vitalparametrar – andningsfrekvens, saturation och puls
 • Kontakta kardiolog vid behov för behandling
 • Behandla, utvärdera effekt och upprepa vid behov
 • Bedöm behov av behandling på akutmottagning

Takykardi

Överväg injektion seloken (1 mg/ml) 2,5-5 ml intravenöst i samråd med kardiolog vid:

 • supraventrikulär takykardi med allmänpåverkan och > 150 slag/minut
 • ventrikulär takykardi
 • utom vid systoliskt blodtryck < 110 mm Hg, diltiazem, svår hjärtsvikt, lungödem, svår obstruktiv lungsjukdom eller graviditet.

Vid misstänkt PSVT hos opåverkad patient kan karotistryck eller Valsalva manöver provas i första hand.

Bradykardi

Vid allmänpåverkan och < 40 slag/minut överväg injektion atropin (0,5 mg/ml) 1 ml intravenöst i samråd med kardiolog.

Remissindikation

Patient med allmänpåverkan med akut arytmi bör remitteras till akutmottagning.

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes
 • Given behandling
 • Rökning, allergier

Publicerat: 2020-04-01
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!