Akut astma

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (J45-P Astma).

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Någon av följande faktorer innebär ökad risk för död orsakad av astma:

 • svår astma – tidigare akut svår astma, intensivvård eller intubation
 • astmavård – inläggning senaste månaden eller två inläggningar/tre akutbesök senaste året (för astma)
 • astmaläkemedel – hög förbrukning av beta-2-stimulerare, stort medicinintag, dålig följsamhet
 • perorala steroider – pågående eller nyss avslutad behandling
 • andra sjukdomar – svår födoämnesallergi, kardiovaskulär, psykisk eller annan komplicerande sjukdom
 • patient med perceptionsbrist – känner inte av obstruktion eller hotande försämring
 • svåra socioekonomiska förhållanden – exempelvis missbruk
 • språksvårigheter.

Symtom

 • Andnöd med pipande, väsande andning
 • Hosta

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor – andningsfrekvens, ronki, syresaturation, PEF
 • Hjärta – frekvens

Svårighetsgrad

Livshotande
 • Svår dyspné
 • Uttröttad, omtöcknad, svårt att tala
 • Ibland avsaknad av ronki
Svår
 • Svår dyspné
 • Omöjligt att ligga, påverkat tal, uttalad auxillär andning
 • Rikligt med eller avtagande ronki
 • Syresaturation < 90 %
Måttlig
 • Måttlig dyspné
 • Påtaglig begränsning av fysisk aktivitet, vill sitta, auxiliär andning
 • Rikligt med ronki
 • Syresaturation > 90 %
Lindrig
 • Lätt dyspné, förlängt expirium
 • Ingen/lätt begräsning av fysisk aktivitet, kan ligga ner
 • Måttligt till rikligt med ronki, förlängt expirium
 • Syresaturation normal
Tecken på försämring
 • Ökande andningsfrekvens (> 30/min innebär svår/livshotande)
 • Ökande hjärtfrekvens (> 120/min innebär svår/livshotande)
 • Minskande syresaturation (< 90 % innebär svår/livshotande)
 • Minskande PEF (< 50 % innebär svår/livshotande)

Differentialdiagnoser

 • Pneumothorax
 • Lungemboli
 • Lungödem
 • Epiglottit
 • Panikattack med hyperventilation
 • VCD (vocal cord dysfunction)
 • Dysfunktionell thorakal andning

Handläggning vid behandling

 • Livshotande attack – larma ambulans, sätt iv-nål, övervaka vitalparametrar
 • Lindrig–svår attack – ge akutbehandling utifrån svårighetsgrad
 • Utvärdera efter 30-60 minuter – vid försämring till sjukhus, vid förbättring hemgång med ordination i hemmet

Akutbehandling

Följ vitalparametrar – puls, andningsfrekvens, syresaturation.

Livshotande attack
 • Beta-2-stimulerare + Atrovent – via nebulisator
 • Steroid – iv-behandling
 • Syrgas – mål syresaturation > 90 %
Svår attack
 • Beta-2-stimulerare + Atrovent – via spacer eller nebulisator
 • Steroid – peroral behandling
 • Syrgas – mål syresaturation > 90 %
Måttlig attack
 • Beta-2-stimulerare – via spacer eller nebulisator
 • Steroid – peroral behandling
Lindrig attack
 • Beta-2-stimulerare – via spacer eller nebulisator
 • Steroid – öka ordinarie inhalationssteroid (ICS) 4 gånger

Utvärdera efter 30-60 minuter

 • Besvärsfri (PEF > 75 %) – ordination för behandling i hemmet
 • Förbättrad (PEF 50-75 %) – behandla som vid svår attack, övervaka patienten, ny utvärdering efter 30-60 minuter
 • Oförändrad/sämre (PEF < 50 %, kvarstående symtom, högriskpatient) – remittera till akutmottagning

Läkemedelsval

Bronkvidgare

Vid svår (i spacer/nebulisator) eller livshotande (i nebulisator) astma:

 • I nebulisator – Ventoline (5 mg/ml) 1-2 ml + Atrovent (0,25 mg/ml) 2 ml eller
 • I nebulisator – Sapimol (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium) 2,5 ml eller
 • I spacer (5 andetag/dos) – spray Airomir (0,1 mg/dos), 6 x 1 dos, därefter spray Atrovent (20 ug/dos), 4 x 1 dos

Vid mild eller måttlig astma:

 • I nebulisator – Ventoline (5 mg/ml), 1-2 ml eller
 • I spacer (5 andetag/dos) – spray Airomir (0,1 mg/dos), 6-12 x 1 dos

Steroid

 • T Betametason (0,5 mg), 10-16 tabletter eller
 • T Prednisolon (5 mg), 4-8 tabletter eller
 • Injektion Betapred (4 mg/ml), 2 ml iv

Syrgas

 • 5 liter/minut på näsgrimma eller 10 liter/minut på mask med mål syresaturation > 90 %

Behandling i hemmet

Behandlingsplan

Vid försämring av astma bör följande behandling påbörjas i hemmet (utifrån ordinarie behandling):

 • SABA (beta-2-stimulerare) – tas vid behov i upprepade doser
 • Vid behandling med ICS (inhalationssteroid) – öka ordinarie dos 4 gånger (fördelat på 2-4 gånger/dygn)
 • Vid behandling med ICS + LABA (långverkande beta-2-stimulerare) – öka till 8-12 inhalationer per dygn
 • Om symtomen inte förbättras bör patienten uppmanas att söka vård (vid akut försämring larma ambulans)

Behandling efter akutvård

Patienten bör ordineras fortsatt behandling enligt behandlingsplan samt efter måttlig-svår attack även:

 • OCS (oral steroid) – förslagsvis prednisolon 20-40 mg i totalt 5-7 dagar

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Astma, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2019-05-24
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter