Inrättande och rapportering

Här hittar du information för att ansöka om inrättande av eller rapporting till kvalitetsregister i Region Skåne. Du hittar även anmälan om personuppgiftsbehandling.

Ansökan om inrättande/rapporting

För att inrätta nationella eller regionala kvalitetsregister måste en formell ansökan från registerhållare/kontaktperson skickas in till Samråd KVB.

Ansökningsblankett för inrättande/rapportering (pdf)

Ansökan skickas till Contact

Ansökan måste godkännas av biträdande medicinsk direktör efter samråd med Samråd KVB så att frågan om CPUA är klarlagd innan eventuell ansökan skickas in till SKL om finansiering.

Utöver att gällande krav för personuppgiftshantering måste vara uppfyllda måste även ett nystartat register motsvara de krav som SKL:s expertgrupp ställer.

Krav för nationella kvalitetsregister (SKL.se)

EyeNet Sweden har tagit fram en handbok om hur man gör för att starta ett nationellt kvalitetsregister, de handfasta tipsen är också relevanta för de som önskar starta regionala eller lokala kvalitetsregister.

Handbok från EyeNet för utveckling av kvalitetsregister

Anmälan om personuppgiftsbehandling

När ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister upprättats med Region Skåne som CPUA innebär det att en mängd personuppgifter kommer att börja behandlas av Region Skåne för detta ändamål.

Enligt Personuppgiftslagen har Region Skåne en skyldighet att föra en för­teckning över alla de personuppgiftsbehandlingar som Regionen är ansvarig för.

Därför måste ett upprättat kvalitetsregister anmälas så att det tas med i denna förteckning som förs av personuppgiftsombudet inom Region Skåne.

Anmälan görs på särskild elektronisk blankett. För hjälp med denna anmälan kan personuppgiftsombudet kontaktas.

Anmälan om behandling av personuppgifter
OBS! Kräver uppkoppling mot Region Skånes nätverk.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter