Klassificering och koder

För enhetlig registrering och tillförlitlig uppföljning använder Region Skåne primärklassificering, det vill säga diagnos- och åtgärdsregistrering inom hälso- och sjukvården. 

Vårddata har betydelse för verksamhetsuppföljning, men också för beskrivning och samsyn avseende de prestationer som ligger till grund för utredningar om vårdens kostnader och ersättningar.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. 

Klassifikation med diagnoskoder används för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker.

Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för att dela in patienter i likartade grupper (patientklassificeringssystem).

Användbara länkar och dokument för registrering hittar du på:
Diagnos- och åtgärdskoder - Patientadministration

 • Diagnoskoder

  Den internationella sjukdomsklassifikationen International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

  Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

  ICD är i första hand en statistisk klassifikation. Klassifikationens språk är alltså inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

 • Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

  Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är ett beskrivningssystem som har utvecklats vid Socialstyrelsen. 

  En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur KVÅ är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

  KVÅ är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och de så kallade icke-kirurgiska åtgärdskoderna.

  KVÅ har två kodstrukturer, dels åtgärder hämtade från KKÅ (koder med tre bokstäver och två efterföljande siffror) och dels icke-kirurgiska åtgärder med KMÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre efterföljande siffror).

  Om det finns både KVÅ- och KKÅ97-kod ska KVÅ-koden användas.

  Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) – bakgrund och förklarande information (pdf)

 • Diagnosrelaterade grupper (DRG)

  Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett system för att dela in patienter i likartade grupper (patientklassificeringssystem) och används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats av de nordiska länderna gemensamt.

  DRG-systemet innebär att patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen (”case mix”) på olika sjukhus eller i olika landsting, vilket gör det relativt enkelt att göra jämförelser över tiden eller att jämföra kvaliteten på vården. Eftersom DRG-systemet tar hänsyn till resursförbrukning, dvs. kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende kostnadseffektivitet, s.k. ”benchmarking”.

  Ibland används DRG även som ett budgetinstrument vid planering av sjukvård.

  Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 (Södra Regionvårdsnämnden)

  NordDRG (Socialstyrelsen)

 • Kodningskvalitet - resultat

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter