Indikatorgruppen

Indikatorgruppen har det samordnade ansvaret för indikatorbiblioteket och utser indikatoransvariga för enskilda indikatorer.

Indikatorgruppen värderar också förslag till nya indikatorer och fastställer dessa i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, samt föreslår urval av indikatorer och målnivåer för uppdrag och avtal.

Indikatorgruppen

  • Åsa Berling, Behov, uppdrag och uppföljning, HSS
  • Ingela Fröjdh, Behov, uppdrag och uppföljning, HSS
  • Widerkrantz Petra, Medicinska rådgivare, HSS
  • Nicholas Burman, Uppdragsstyrning, HSS
  • Magnus Augustinsson, Strategisk Kvalitetsutveckling, HSS
  • Maj Carlsson, Läkemedel, HSS
  • Barbro Persson, Tandvård, HSS
  • Alexander Dozet, Patientnära frågor, HSS
  • Mikael Åström, Digitalilsering och IT
  • Jonsson Christina, Beslutsstöd, KSEK

Indikatoransvariga

Indikatoransvarig ska samverka med sakkunniggrupp(er) inom aktuellt ämnesområde.

Indikatoransvarig kvalitetssäkrar, utvecklar och föreslår justeringar och tillägg avseende indikatorerna inom sitt område, samt ansvarar för att indikatorerna är uppföljningsbara.

Efter samråd med sakkunniggrupp(er) ska indikatoransvarig föreslå lämpliga målnivåer. Indikatoransvariga finns angivna i indikatorbiblioteket.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter