Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2018 och verksamhetsplan för åren 2018 till 2020.

Prioriterade områden

 • Akutsjukvård

  Tillgänglig och effektiv akutsjukvård

  Övergripande m��l:

  • Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska vara god
 • Cancervård

  Högkvalitativ cancervård i hela Skåne

  Övergripande mål:

  • Deltagande i screening ska öka jämfört med 2017
  • Region Skåne ska leva upp till de nationella målen för standardiserade vårdförlopp
  • Alla patienter med nydiagnostiserad cancer ska erbjudas en rehabiliteringsbedömning
 • Förlossningsvård och kvinnors hälsa

  Övergripande mål:

  • Säker vård i samband med barnafödande - Gravida och födande kvinnor upplever tillgänglig, trygg och sammanhållen vård
 • Primärvården

  Övergripande mål:

  • Befolkningen ska i ökande grad kontakta primärvården som första instans vid behov av hälso- och sjukvård
  • En hög andel av befolkningen ska ha en känd fast vårdkontakt i primärvården
 • Psykisk hälsa

  Övergripande mål:

  • De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet
  • Antal självmord ska minska, nollvision ska råda

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter