Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2016

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2016 till 2018.

Prioriterade områden

 • Akutsjukvård

  Övergripande mål:

  • Tillgänglighet, kompetens och effektivitet på akutmottagningarna ska förbättras
  • Strategisk plan för akutläkarutbildning ska genomföras
  • Tillgången till intensivvård ska motsvara behovet
  • Patienter med livshotande tillstånd (prio 1) ska snabbt nås av ambulans bemannad med kompetent personal
 • Cancer

  Övergripande mål:

  • Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen
  • Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska
  • Deltagande i screening ska öka
 • Kvinno- och förlossningsvård

  Övergripande mål:

  • Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning
 • Psykisk ohälsa

  Övergripande mål:

  • Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka
  • De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet
  • Följsamheten till vårdprogram och riktlinjer samt täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras
  • Antal självmord ska minska, nollvision ska råda
  • Psykisk ohälsa, utvecklingsstörningar och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa
 • Äldres hälsa

  Övergripande mål:

  • Fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen hos äldre, ska minska
  • Patienter med misstänkt demens ska identifieras tidigt
  • Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinläggningar minskar
  • Andelen äldre som drabbas av läkemedelsrelaterade problem ska minska

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter