Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2016

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2016 till 2018.

Prioriterade områden

 • Övergripande mål:

  • Tillgänglighet, kompetens och effektivitet på akutmottagningarna ska förbättras
  • Strategisk plan för akutläkarutbildning ska genomföras
  • Tillgången till intensivvård ska motsvara behovet
  • Patienter med livshotande tillstånd (prio 1) ska snabbt nås av ambulans bemannad med kompetent personal
 • Övergripande mål:

  • Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen
  • Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska
  • Deltagande i screening ska öka
 • Övergripande mål:

  • Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning
 • Övergripande mål:

  • Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka
  • De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet
  • Följsamheten till vårdprogram och riktlinjer samt täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras
  • Antal självmord ska minska, nollvision ska råda
  • Psykisk ohälsa, utvecklingsstörningar och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa
 • Övergripande mål:

  • Fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen hos äldre, ska minska
  • Patienter med misstänkt demens ska identifieras tidigt
  • Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinläggningar minskar
  • Andelen äldre som drabbas av läkemedelsrelaterade problem ska minska

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.