Avslutad per 2018-12-31 Multimodal smärtbehandling

Här finns samlad information om multimodal smärtbehandling för remittenter och behandlare.
  • Remittent – behandlande läkare på patientens vårdcentral.
  • Behandlare – den vårdgivare som patienten väljer från lista med godkända behandlare.

Vem kan få multimodal smärtbehandling?

Patienter med långvarig smärta sedan minst tre månader, från nacke, skuldror och/eller ländrygg samt generaliserad smärta, till exempel fibromyalgi. Målgruppen är patienter i yrkesför ålder (16-70 år).

Bedömning och remittering

Det är patientens vårdcentral som fattar beslut om lämplig behandling och det är läkaren som skriver remiss. 

Patienten remitteras till vald enhet på vanlig remissblankett. Remissen ska märkas "Multimodal smärtbehandling". Remissen ska innehålla preliminär diagnos och remisskod samt summan av bedömd svårighetsgrad utifrån Lintons skattningsskala. För patienter som skattas över 50p bör man ta ställning till vilken vårdnivå som är aktuell. Vid första besöket hos behandlaren bekräftar patienten sitt val genom underskrift på anvisad blankett. Blanketten ska i original arkiveras i patientens journal.  Den remitterande läkaren ansvarar för att upplysa patienten om vilka behandlare som finns. 

Blankett för val av behandlare - MMS (pdf) 

Godkända behandlare för multimodal smärtbehandling (1177.se) 

Linton bedömningsformulär

Linton bedömningsformulär exempel

Start inom en månad

Vanliga remissrutiner gäller och det är viktigt att remisskoden tydligt framgår. Behandlare som mottar remissen ska erbjuda patienten besök inom en månad. Om vald behandlare inte har möjlighet att ta emot patienten inom tidsgränsen, ska patient och remittent bli informerade omgående. Det är viktigt att patienten får möjlighet att snarast göra ett nytt val och att remittenten sedan skickar remissen till vald behandlare.

Praxis för remisshantering

Återremittering

Om behandlaren efter remissmottagande ser att patienten inte är lämpad för vald behandling ska behandlaren kontakta patientens vårdcentral för att bestämma lämpliga åtgärder. Alternativt återremitterar behandlaren patienten till patientens vårdcentral.

Behandling på specialistmottagning

I särskilda fall patienten istället vara aktuell för behandling på specialistmottagning. Det gäller när patienten mycket uttalade besvär, om besvären har lett till mycket lång sjukskrivning eller när tidigare behandling inte har varit framgångsrik.

Journalkopia

Efter avslutad behandling ska journalkopia, efter patientens medgivande, skickas till patientens vårdcentral.

Ersättning till behandlare

Ersättning till behandlaren betalas utifrån registrerade data. Ersättningsnivåerna anges i förfrågningsunderlaget för MMS. 

Vid förändring av bemaning skickas blanketten - ändringsanmälan till Diariet

Region Skåne
Diariet, Regionkansliet
291 89 Kristianstad
Märk kuvertet med MMS.

Uppföljning

Effekterna av behandlingen kommer att följas upp via Pasis och flödesmodellen. Utvärderingsvariabler är bland annat ICF-faktorer och patientens egen hälsoupplevelse via skattningsinstrumentet EQ5D. Innan alla delar av Web-Pasis är på plats, finns möjlighet att registrera i dessa formulär:

Frågeformulär behandlare MMS (pdf) - gäller för vårdåtaganden som lagts upp tom 20140331. 

Frågeformulär behandlare MMS (pdf)  - gäller för vårdåtaganden som lagts upp from 20140401.

Patientenkät MMS (pdf) - gäller för vårdåtaganden som lagts upp tom 20140331.

Patientenkät MMS (pdf) - gäller för vårdåtaganden som lagts upp from 20140401.  

Patientenkät inskrivning MMS (pdf) - gäller för vårdåtaganden som lagts upp from 20141120. 

Patientenkät - utskrivning och uppföljning (pdf) - gäller för vårdåtaganden som lagts upp from 20141120

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter