Hänvisning 1177 Vårdguiden på telefon

Vårdcentralerna ska, enligt ackrediteringsvillkoren, följa det arbetssätt som införts för hänvisning av ”ÖV-akutpatienter” som ringer 1177 Vårdguiden, sjukvårdsrådgivningen,  jourtid. Här erbjuds patienten möjlighet att bli uppringd av sin valda vårdcentral innan klockan 10 påföljande vardagsmorgon. 

Arbetssättet infördes 1 november 2012 och innebär att patienter kan hänvisas till vald vårdcentral i Hälsoval Skåne dagtid under vardagar och inom ramen för omhändertagandet inom 24 timmar enligt Triagehandbokens definition för patienter på vårdnivån ÖVakut.

I praktiken gäller detta för patienter som ringer till 1177 Vårdguiden på telefon under följande tider:

  • söndag från kl. 22.00 - måndag kl. 07.00 (samt motsvarande för helgdag före vardag från kl. 22.00 - efterföljande vardag kl. 07.00)
  • helgfria vardagar kl. 22.00 (måndag-torsdag) till kl. 07.00 (tisdag-fredag)

Hänvisning till vald vårdcentral gäller därmed inte under natt till lördag och söndag. Då hänvisar 1177 Vårdguiden på telefon, likt tidigare, patient till att själv ta kontakt med den kvälls- och helglösning som gäller för respektive vårdcentral.

  • Patienten som kontaktar 1177 Vårdguiden på telefon, får en sedvanlig triagebedömning per telefon med stöd av Rådgivningsstödet 1177/ Triagehandboken.
  • I de fall sjukvårdsrådgivningens triagebedömning utmynnar i hänvisning till vårdnivån ÖVakut erbjuds patienten möjlighet att bli uppringd av sin valda vårdcentral för medicinsk bedömning påföljande vardagsmorgon före klockan 10.00.
  • Rådgivande sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon överför, till den vårdcentral patienten är listad på, information om namn och vilket telefonnummer patienten kan nås på. Informationsöverföringen sker via vårdcentralernas receptionsbrevlådor och, om sådan inte finnes, via angivna e-postadresser, i undantagsvis faxnummer. Privata vårdcentraler måste till Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning (Contact) ange den e-postadress man önskar få avisering om aktuella patienter från 1177 på.
  • Varje vårdcentral ansvarar för att dagligen öppna receptionsbrevlåda/mail och senast samma dag, före kl 10.00, kontakta patienten per telefon för kompletterande medicinsk bedömning och ställningstagande till eventuell vård och behandling. (Besök samma dag på den egna enheten alternativt råd om egenvård/exspektans alternativt, vid tydlig försämring, akut åtgärd)

I de fall rådgivande sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon gör bedömningen att patientens medicinska behov inte kan vänta tills akutverksamheten dagtid på vårdcentralen är tillgänglig, får en hänvisning till akutmottagning i stället ske i enlighet med Triagehandboken i Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter