Lotsmodellen

Lotsmodellen är en metod för samverkan och samarbete mellan olika verksamheter och huvudmän, med barn och familj i fokus.

En lotsprocess resulterar i en samordnad individuell plan (SIP) eller en individuell plan (IP), vilket säkerställer att barn- och ungdomar mellan 0-18 år som har behov av insatser från flera verksamheter får det stöd de behöver.

Lotsmodellen används i de nordostskånska kommunerna och inom Region Skåne nordost. De verksamheter som ingår i modellen är

 • socialtjänst,
 • omsorgsverksamhet,
 • barn- och ungdomshabilitering,
 • förskola,
 • skola,
 • elevhälsa,
 • barn- och ungdomspsykiatri,
 • barnvårdscentraler,
 • ungdomsmottagning,
 • barnkliniker,
 • andra verksamheter kan vid behov involveras.

Alla medarbetare som uppmärksammar att ett barn eller ungdom har behov av stöd som den egna verksamheten inte kan bistå med, har möjlighet att initiera arbete utifrån lotsmodellen.

Lotsambassadörer

Lotsambassadörerna är modellens kontaktpersoner. I uppdraget ingår att informera professionella och familjer, samt bistå med praktisk handledning till initiativtagare och samtalsledare.

 • Anna Adamsson, LSS Bromölla
 • Anna Jacobsson
 • Anna-Marie Nilsson, socialtjänsten Bromölla
 • Anne Jensen, socialtjänsten Bromölla
 • Anneli Sköld, LSS Kristianstad
 • Camilla Malm
 • Elin Dahlgren Kjellqvist på Maria Ungdom
 • Elinor Lavesson
 • Ingela Ståhlberg Almroth
 • Jennie Malm
 • Jessica Jönsson, barn och utbildningsförvaltningen Osby
 • Karin Hagelin
 • Karin Wallström
 • Kerstin Ek, Buf Bromölla
 • Kerstin Persson, elevhälsan Östra Göinge
 • Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare Hässleholm
 • Ligia Josefsson
 • Lina Simryd-Sandén, elevhälsan Östra Göinge
 • Petra Gustafsson socialtjänsten Hässleholm
 • Raimond Karlsson
 • Solveig Jansson, Team Tre Hässleholm
 • Susanne Dahlberg, Barnkliniken CSK
 • Tina Palm, stöd- och hälsoenheten, Kristianstad

Samtalsledare

Samtalsledaren har stor betydelse för att arbete utifrån lotsmodellen ska bli framgångsrikt. Samtalsledarens ansvar är att följa modellens mötesstruktur, att se till att både familj och professionella kommer till tals samt att främja ett respektfullt och konstruktivt klimat under mötet.

Alla professionella som önskar använda lotsmodellen som samverkansmetod har olika val att hantera samtalsledarskapet. Det är relativt vanligt att initiativtagaren väljer att ta rollen själv, men det är viktigt att utifrån ärendets art överväga om något annat alternativ är bättre. I dagsläget finns alternativen att tillfråga en kollega, eller att kontakta någon av de i systemiskt tänkande utbildade samtalsledarna.

Mötesformen är trygg även för den som aldrig hållit ett lotsmöte, utifrån den tydligt strukturerade arbetsgången. Allt informationsmaterial och alla blanketter finns tillgängliga på hemsidan. Rådgör gärna med lotsambassadörer eller lotssamordnare.

Utbildade samtalsledare

Varje person har i olika hög grad möjlighet att vara samtalsledare. I de fall du är intresserad av att anlita en av dem, välj i möjligaste mån någon från din egen verksamhet.

Bromölla

 • Anne Jensen, socialtjänsten Bromölla
 • Inga-Lill Cervin, BUF Bromölla
 • Mari Lichtenberg, BUF Humleskolan Bromölla

Kristianstad

 • Karin Arén, BUP Kristianstad
 • Carola Hellberg, Lönnen/ Kristianstad
 • Gunilla Ekberg, Lönnen/ Kristianstad
 • Ulrika Bondesson , Barn- och ungdomshabiliteringen Kristianstad
 • Tina Palm, BUF SoH Kristianstad
 • Anneli Sköld, Omsorgsförvaltningen Kristianstad

Hässleholm

 • Ing-Marie Finér, BUF Läredaskolan Hässleholm
 • Solveig Jansson,Team 3 Hässleholm
 • Filip Sandahl, BUF T4-skolan Hässleholm
 • Annika Serrano, BUF Silviaskolan Hässleholm
 • Cecilia Talik, BUF Linnéskolan Hässleholm
 • Petra Gustafsson socialtjänsten Hässleholm
 • Kristina Kjellqvist, Centrala barn- och elevstödsenheten/Hässleholm
 • Karin Wallström, Omsorgsförvaltningen/Hässleholm

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter