Enkät inhalationshjälpmedel & screening KOL

Sjukvårdens kunskapsorganisation blir allt starkare och mer utvecklad på både nationell och regional nivå. Det är en av förutsättningarna för att kunna erbjuda våra patienter lika vård med hög kvalitet på basen av bästa tillgängliga kunskap.

  • Vilka förutsättningar har ni för att lyckas i ert förbättringsarbete?
  • Vilka goda exempel finns på er enhet som behöver komma andra till del?

Vi har valt enkäten som verktyg för att få en nulägesbild inom olika områden och vi behöver er medverkan!

Fyll i frågorna om användandet av spacer, nebulisator och minispirometern FEV1/FEV6 (copd6). Ett enkätsvar per enhet.

Med vänlig hälsning

RPO - Regionala programområdesgruppen för lung- och allergisjukdomar i Södra sjukvårdsregionen 
Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne

Enkät inhalationshjälpmedel & screening KOL

Inom området luftvägssjukdomar har vi gott om verktyg, till exempel inom diagnostik och akut behandling, varav några är lite nyare. Vad använder ni på er enhet?

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

1. Inom vilken Region arbetar du?

2. På vilken vårdnivå arbetar du?


Frågorna gäller er utrustning/hjälpmedel vid administration av inhalationsläkemedel

3. Akut astma hos barn 0-18 år – vilken utrustning använder ni i första hand?4. Akut astma hos vuxen – vilken utrustning använder ni i första hand?5. Akut exacerbation vid KOL – vilken utrustning använder ni i första hand?6. Använder ni minispirometern FEV1/FEV6 (COPD6) som screeninginstrument vid misstanke om KOL?När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter