Samtycke till biobank

Syftet med biobankslagen är att reglera hur identifierbart humanbiologiskt material (prov), med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

Biobankslagen kan ses som ett led i det pågående arbetet med att stärka patientens ställning och öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling. Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Lagen innebär att patienter/provgivare ska få information om att provet och tillhörande personuppgifter får sparas för lagens olika ändamål. Samtycke till vård enligt patientdatalagen och tandvårdslagen omfattar även insamling och bevarande av prov som behövs för vård och behandling. Ett sådant prov får bevaras för framtida forskning, under förutsättning att patienten/provgivaren inte har motsatt sig det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.