Samtycke till biobank

Syftet med biobankslagen är att stärka patientens ställning. Den ställer krav på kvalitet, spårbarhet, säkerhet och dokumenterade rutiner vid förvaring och användning av prov i biobanker.

Biobankslagen kan ses som ett led i det pågående arbetet med att stärka patientens ställning och öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling. Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning. Lagen innebär att patienter/provgivare ska få information om och ge sitt samtycke till att provet och tillhörande personuppgifter får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. 

Södra sjukvårdsregionen, Region Skåne och Lunds Universitet har inrättat Regionalt biobanksregister, ett Regionalt biobankscentrum för Södra sjukvårdsregionen. 

Information och samtycke enligt biobankslagen (Regionalt biobankscentrum) 

Patientinformation

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter