Journalhantering och sammanhållen journalföring

Här hittar du samlad information om rutiner för journalföring och sammanhållen journalföring, som bland annat patientens rätt att spärra information, medarbetaruppdrag och behörighetsbeställning i HSA-katalogen.

Rutiner för journalhantering

 • Behörighetsbeställning i HSA-katalogen
  • Tilldela behörighet för loggranskning

   Verksamhetschefen har det direkta ansvaret för såväl att tilldela som att kontrollera behörigheter. Principen är att den som har rätt att utdela behörigheter också har en skyldighet att kontrollera loggarna. Verksamhetschefen ska också informera sin personal om att:

   • det endast är tillåtet att ta del av de patientuppgifter som är nödvändiga för att utföra arbetsuppgiften
   • loggkontroll görs av personals åtkomst till patientuppgifter
   • ta del av patientuppgifter utöver vad arbetet kräver innebär att man gör sig skyldig till dataintrång

   I de fall då verksamhetschef/motsvarande chef väljer att delegera handläggningen av loggkontroll till annan personal ska delegeringen vara dokumenterad.

   På samma sätt som för hantering av behörigheter finns ett strategiskt tänk att samla loggar om personals åtkomst till patientuppgifter till en central plats utanför det IT-stöd där åtkomsten faktiskt sker. I en förlängning innebär detta att all loggranskning kan genomföras på ett ställe istället för som idag i varje enskilt IT-stöd. I den centrala loggtjänsten loggas idag personals åtkomst till patientuppgifter i nationella IT-stöd såsom NPÖ m fl. 

   Behörighetstilldelning för personal (verksamhetschefen och/eller delegerad personal) med uppdrag att loggranska i den centrala loggtjänsten sker med användande av medarbetaruppdrag i HSA.

  • Tilldela behörighet till patientuppgifter

   Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för att tilldela personal inom sitt verksamhetsområde/vårdenhet individuell behörighet för åtkomst till patientuppgifter i vårdens IT-stöd. Behörigheten ska baseras på vad som är nödvändigt för att personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att kunna nyttja behörigheten och ta del av patientuppgifter krävs dessutom att den anställde antingen:

   • deltar i vården av patienten, eller
   • av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården

   Det finns ett strategiskt tänk att tilldelning av behörigheter ska ske samlat på ett ställe istället för som idag där det görs i varje separat IT-stöd. Den centraliserade lagringen av behörigheter kommer att ske i HSA-katalogen där respektive verksamhetschef tilldelar sin personal behörighet genom så kallade medarbetaruppdrag. Målsättningen är därmed att förhålla sig till och reglera behörighet för åtkomsten till information och inte till IT-stöd.

   Ett medarbetaruppdrag beskriver behörigheten uttryckt i begreppen:

   • Ändamål: till exempel vård och behandling (VoB), kvalitetssäkring, 
     kvalitetsregister och så vidare.
   • Aktivitet: läsa, skriva, signera.
   • Informationsresurstyp: diagnos, läkemedel, undersökningsresultat.
   • Omfattning: beskriver omfattningen för åtkomst till patientuppgifter så som inom egen vårdenhet (VE), inom egen vårdgivare (VG) eller i sammanhållen journalföring (SJF)

   Hur respektive medarbetaruppdrag kan användas för åtkomst till patientuppgifter beror också på personalens personliga egenskaper i HSA, såsom till exempel legitimerad yrkestitel, förskrivarkod och så vidare.

   Medarbetaruppdrag läggs upp per vårdenhet och personal tilldelas uppdrag per vårdenhet. Personal kan dock ha flera uppdrag, exempelvis på olika vårdenheter, och måste då välja det uppdrag som motsvarar den vårdenhet som den anställde befinner sig på. Vid behörighetstilldelning till nationella IT-stöd för hälso- och sjukvård används medarbetaruppdrag generellt. Införande och användning av medarbetaruppdrag i regionala IT-stöd sker successivt.

  • Medarbetaruppdrag

   I detta avsnitt beskrivs de typer av medarbetaruppdrag som idag används inom Region Skåne och vilken behörighet dessa ger avseende åtkomst till patientuppgifter.

   Hur respektive medarbetaruppdrag kan användas för åtkomst till patientuppgifter beror också på personalens personliga egenskaper i HSA, såsom till exempel legitimerad yrkestitel, förskrivarkod och så vidare.

   Följande medarbetaruppdrag finns att använda:

   • VoB Läkemedel: ger behörighet till personal som behöver ha åtkomst för att läsa uppgifter om patientens läkemedel. Personal med förskrivarkod (personlig egenskap) kan dessutom ordinera läkemedel. (Detta uppdrag ger i dagsläget behörighet till patientens uppgifter i nationella ordinationstjänsten Pascal) 
     
   • VoB SJF: ger behörighet till personal som med ändamålet vård och 
    behandling (VoB) som behöver kunna läsa patientens uppgifter även hos annan vårdgivare, det vill säga sammanhållen journalföring (SJF). (Detta uppdrag ger i dagsläget behörighet till patientens uppgifter i nationell patientöversikt (NPÖ). Medarbetaruppdraget VoB SJF omfattar även behörighet att läsa/ordinera patientens läkemedel. VoB Läkemedel tilldelas personal som endast ska ha behörighet för att läsa/ordinera läkemedelsuppgifter). 
     
   • Administration: ger behörighet till personal som fått i arbetsuppgift att utföra olika typer av administration, till exempel spärrhantering, 
    loggranskning, administration av IT-tjänster och så vidare. (Detta 
    uppdrag används i dagsläget för att ge behörighet till personal som delegerats arbetsuppgift att loggranska vårdenhetens åtkomst till NPÖ)

   Medarbetaruppdrag läggs upp och hanteras på vårdenhetsnivå och i medarbetaruppdragets namn ingår alltid vårdenhetens namn som suffix, till exempel "VoB SJF Vårdcentralen Granen".

   Hur vårdenhet beställer medarbetaruppdrag och hur personal tilldelas behörighet står att läsa om i följande dokument:

   "Rutin för hantering av behörighetsstyrande egenskaper i HSA-katalogen" (pdf)

  • Privata vårdgivare - behörighetsbeställning och medarbetaruppdrag

   Många privata vårdgivare saknar möjlighet att själva uppdatera Skånekatalogen. För dem ansvarar Enhet för uppdragsstyrning av hälso- och sjukvård respektive Enhet för tandvård för uppdateringen. (Det praktiska arbetet sköts för närvarande av personal på IT-avdelningen – e-postadress Contact). Enhet för uppdragsstyrning av hälso- och sjukvård respektive Enhet för tandvård svarar då även för att verksamhetschefen regelbundet får förteckning över personerna i vårdenhetens medarbetaruppdrag, så att denne kan säkerställa att medarbetaruppdraget bara innehåller relevanta personer.

   Verksamhetschefen beställer skriftligen registrering i Skånekatalogen av de personer som ska ingå i medarbetaruppdraget. Beställningen ska innehålla namn på medarbetaruppdraget samt namn och RSid på personerna och skickas till Enhet för uppdragsstyrning av hälso-och sjukvård respektive Enhet för tandvård eller av dem utsedd mottagare.

   Behov av nytt medarbetaruppdrag på privat vårdenhet ska framföras till berörd chef på Enhet för uppdragsstyrning av hälso- och sjukvård respektive Enhet för tandvård som beställer detta hos Skånekatalogens systemförvaltning.

  • Checklista för behörighetstilldelning via HSA

   Nedan ser du ett exempel på de steg som krävs för att ge personal behörighet via medarbetaruppdrag i HSA för åtkomst till den sammanhållna journalföringen/Nationell Patientöversikt.

   1. Vid varje vårdenhet ska det finnas en utsedd katalogadministratör med behörighet att kunna tilldela och administrera medarbetaruppdrag för vårdenhetens personal.

    Om vårdenheten saknar katalogadministratör med behörighet att ”Tilldela uppdrag” ska verksamhetschefen utse en sådan samt beställa behörighet till denne. Beställning sker per e-post till Contact

   2. Verksamhetschefen beställer medarbetaruppdrag VoB SJF och Administration till den egna vårdenheten per e-post till Contact
     
   3. Verksamhetschefen beslutar om personalens individuella behörigheter/uppdrag utifrån vad som är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
     
   4. Katalogadministratören verkställer verksamhetschefens beslut om personalens tilldelning av medarbetaruppdrag. 
     
   5. Verksamhetschefen ansvarar för att tilldelade behörigheter i HSA är korrekta, det vill säga att de överensstämmer med underlaget. 

   Tilldelade behörigheter ska följas upp regelbundet och verksamhetschef ska därvid också säkerställa att personalen har relevant behörighet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det vill säga att de varken har för mycket eller för liten behörighet.

 • Loggkontroll och begäran om loggutdrag
  • Regler för loggkontroll

   Patientdatalagen (PdL) ger hälso- och sjukvårdspersonal ökad möjlighet för åtkomst till patientuppgifter såväl inom Region Skåne som mellan olika vårdgivare. Detta ställer också krav på ökad spårbarhet och kontroll av vem som tar del av patientuppgifter.

   Vad är en logg?

   Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras aktiviteten. Det går då att i efterhand, via en så kallad logg, spåra vem som har läst journalen, var personen arbetar och när det ägde rum. Vid sammanhållen journalföring med andra vårdgivare utanför Region Skåne så loggas också åtkomst till patientuppgifter.

   Information till personal om logg (pdf)

   Loggutdraget

   Ett loggutdrag innehåller uppgifter om vem som har varit inne i en patients journal och vid vilken tidpunkt detta har skett. Beroende på vilket IT-stöd som finns kan loggutdraget vara mer eller mindre detaljerat. Har patienten frågor kring loggutdraget, exempelvis kring förkortningar eller yrkesroller kan patienten kontakta berörd vårdenhet. Vårdenheten kan i sin tur behöva kontakta förvaltarorganisationen för respektive IT-stöd. 

   Läs mer på sidan "Patients begäran om loggutdrag".  

   Loggkontroll

   Region Skåne är som vårdgivare skyldig att följa upp personalens elektroniska åtkomst till patientjournaler och kontrollera så att ingen obehörig tittat i dem. Loggutdrag behövs som underlag för att kunna följa upp åtkomst till patientuppgifter. Ansvaret för att kontrollera loggar ligger på verksamhetschefen och instruktioner för detta finns i följande dokument "Loggkontroll – granskning av åtkomst till patientuppgifter". Uppföljningen ska ske regelbundet och strukturerat, samt riktat vid misstanke om otillåten åtkomst. Personal som tar del av patientuppgifter utan att ha rätt till det polisanmäls som huvudregel, men kan även bli föremål för arbetsrättsliga påföljder.

   Verksamhetschefen ansvarar även för att kontrollera medarbetarnas åtkomst till andra vårdgivares patientuppgifter. Detta innebär att den verksamhetschef som har gett sin personal behörighet att titta på patientuppgifter hos andra vårdgivare, till exempel via systemen PMO eller NPÖ, ska följa upp detta. För att åtkomsten ska vara tillåtet ska personalen utöver behörigheten även ha en aktuell patientrelation, patientuppgifterna ska ha betydelse för vården och patienten måste samtycka till läsningen.

   Samtycke ges vanligen i direkt anslutning till vårdtillfället, men kan även ges i förväg vid planerade och konkreta vårdsituationer. Samtycke kan ges för en person eller vårdenhet. Exempel på sådana situationer är remisser och samordnad vårdplanering. Samtycke ska vara dokumenterat, till exempel i patientens journal, så att det går att spåra i efterhand. Det bör även framgå hur och när patienten har samtyckt.

   Om det vid loggkontroll uppstår misstanke att personal olovligen tagit del av patientuppgifter ska verksamhetschef agera enligt anvisningen:

   Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst (pdf)

   Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter (pdf)

   Loggkontroll - förutsättningar i IT-stöden (pdf)

  • Patients begäran om loggutdrag

   En patient har rätt att ta del av logguppgifter, det vill säga en lista över vilka som har tittat i journalen, exempelvis i samband med ett mottagningsbesök. Här hittar du praktisk information om hur du går tillväga när en patient begär ut ett loggutdrag.

   Loggutdrag ska således tas fram när en patient begär att få veta vem som har läst dennes patientuppgifter. En logg kan komma att bli mycket omfattande beroende på antalet vårdtillfällen, eftersom varje aktivitet registreras. Vid begäran om utdrag av logguppgifter underlättar det därför mycket om patienten kan avgränsa begäran så mycket som möjligt gällande tid och rum.

   Följande blankett  ska fyllas i vid patients begäran om utdrag av logguppgifter. Blanketten skickas till nedanstående adress.

   Patients begäran om loggutdrag (pdf)

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Enheten för journal- och arkivservice
   • Postadress Regionarkivet Porfyrvägen 20 224 78 Lund
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Om patient misstänker dataintrång

   Om en patient misstänker att någon har varit inne i dennes journal utan att ha rätt till det, ska patienten hänvisas till att kontakta verksamhetschefen på berörd vårdenhet eller personuppgiftsombudet i Region Skåne. En utredning ska då ske enligt anvisningen "Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst". Du hittar dokumentet på sidan "Regler för loggkontroll". 

   Vid en sådan utredning kommer den misstänkte bland annat att konfronteras med utredningsmaterialet och få möjlighet att yttra sig. Patienten kommer också att informeras om utredningens resultat. Om misstanke fortfarande kvarstår är huvudregeln att en polisanmälan görs. En polisanmälan kan göras av vårdgivaren och/eller av patienten själv. Vårdgivaren har också möjlighet att hantera ärendet arbetsrättsligt, exempelvis genom avstängning.

   Den som olovligen bereder sig tillgång till ett elektroniskt personregister, till exempel patientuppgifter, kan dömas för dataintrång till fängelse eller böter enligt Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 9 c §.

 • Om patient vill spärra uppgifter

   Uppgifter i patientens elektroniska journal som han/hon inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdenheter inom Region Skåne eller för andra vårdgivare kan patienten spärra.

  Begäran om spärr registreras i patientjournalen. En patient kan när som helst låta häva spärren. För att häva spärr satt inom vårdgivaren Region Skåne kan patienten antingen använda samma blankett som användes för att ansöka om spärr eller användas sig av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Patienten ansöker då om hävande av spärr.

  Uppstår en nödsituation i patientens hälsotillstånd och vårdpersonal behöver ha omedelbar tillgång till elektroniska uppgifter kan spärren hävas tillfälligt, utan patientens samtycke, via så kallad nödöppning.

  Läs mer om nödöppning vid sammanhållen journalföring på följande sida:
  När kan vårdpersonal begära nödöppning av journal?

  Patientinformation

  Spärra uppgifter i journal - blankett och informationsblad

  Spärrens omfattning inom vårdgivaren Region Skåne – tre olika val

  En patient kan välja att spärra sina journaluppgifter på tre olika sätt, nämligen att:

  1. Sätta spärr på sin elektroniska patientinformation som finns på en specifik enhet (enhet = klinik, vårdcentral, ). Detta innebär att patientinformation som finns registrerad på den vårdenheten inte är tillgänglig för andra vårdenheter eller för andra vårdgivare (landsting, privata aktörer).
    
  2. Sätta spärr på sin elektroniska patientinformation som finns på alla vårdenheter inom Region SkåneDetta betyder att patientinformation som finns registrerad på samtliga besökta vårdenheter inte är tillgänglig för andra vårdenheter eller för andra vårdgivare.
    
  3. Endast sätta spärr på sin patientinformation inom vårdgivaren Region Skåne gentemot andra vårdgivare. Detta innebär att andra vårdgivare inte kan komma åt den registrerade patientinformationen men att olika vårdenheter inom Region Skåne fortfarande har åtkomst. Enligt patientdatalagen 6 kap. 2 § 4 st. kan patient motsätta sig att dennes uppgifter hos en vårdgivare tillgängliggörs för andra vårdgivare och ska då kunna spärra uppgifterna. Patienten ska vända sig till den vårdgivare där uppgifterna, som ska spärras, finns.

   Privata vårdgivare som använder IT-stöd som Region Skåne tillhandahåller ska följa Region Skånes anvisningar och rapportera patienters begäran om spärr till Regionarkivet. Privata vårdgivare som har egna journalsystem har ett ansvar att själva hantera att spärrförfrågningar från patienter blir införda i sådana system.

  Det är bara den vårdgivare som satt spärren som kan häva den. Detta innebär att uppgifterna inte kan göras tillgängliga genom sammanhållen journalföring även om patienten samtycker till det i det enskilda fallet.

  En spärr omfattar alltid samtliga uppgifter på en vårdenhet, det går alltså inte att spärra delar av uppgifterna. En patient kan inte heller spärra uppgifter gentemot viss personal (yrkeskategori eller namngiven). I dagsläget innebär också spärr med omfattning enligt alternativ ett och två att all information inom Region Skåne spärras gentemot andra vårdgivare.

  Observera att spärr endast gäller för elektroniska uppgifter i vården och inte för pappersburna uppgifter som kan utlämnas på sedvanligt sätt.

  Vem kan spärra patientinformation?

  En patient har rätt att spärra sina egna journaluppgifter enligt alternativen ovan. Vårdnadshavare har däremot inte rätt att spärra uppgifter om sina barn. Barn och ungdomar under 18 år kan beroende på mognads- och utvecklingsgrad spärra sina uppgifter på en vårdenhet trots att vårdnadshavare inte har rätt att göra det.

Sammanhållen journalföring

 • Vad är sammanhållen journalföring?

  Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare att vid behov ta del av en patients journal hos andra vårdgivare via ett elektroniskt system. Syftet är att kunna få en mer heltäckande möjlighet av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabb, god och säker vård.

  Sammanhållen journalföring ger:

  • Ökad vårdkvalitet - en helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid.
  • Ökad patientsäkerhet - rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering. 
  • Ökad effektivitet - delad information minskar kostsamt dubbeljobb. 
  • Ökat inflytande - patientens samtycke och rätt att spärra uppgifter.

  I vilka system används sammanhållen journalföring?

  Det finns olika tänkbar tekniska modeller för att åstadkomma en sammanhållen journalföring. Ett sätt är genom att flera vårdgivare använder ett och samma journalsystem, t ex så som redan sker med journalsystemet PMO.  Ett annat sätt är att olika journalsystem kopplas samman genom en teknisk infrastruktur så som i Nationell Patientöversikt (NPÖ).

  Region Skånes patientuppgifter i Pasis, Melior och PMO tillgängliggörs idag för andra vårdgivare genom NPÖ. Genom NPÖ kan hälso- och sjukvårdspersonal i Region Skåne på motsvarande sätt få åtkomst till andra vårdgivares uppgifter om patienten.

  Även de privata vårdgivare i vars vårdavtal med Region Skåne ingår en överenskommelse om sammanhållen journalföring ansluts till NPÖ. Anslutningen kommer att innebära:

  •  att vårdgivarens uppgifter i Pasis, Melior och PMO publiceras till NPÖ
  • att vårdgivarens personal får åtkomst till andra vårdgivares uppgifter genom NPÖ (blir konsumenter).

  Nationell patientöversikt (NPÖ) - IT-stöd och tjänster

 • Vad krävs för att ta del av en annan vårdgivares journal?

  För att få ta del av patientens journal hos andra vårdgivare krävs följande tre förutsättningar. Alla tre förutsättningar måste alltid vara uppfyllda:

  • att personalen har en aktuell patientrelation (vårdrelation) till patienten
  • att uppgifterna kan antas ha betydelse för vården
  • att patienten samtycker till åtkomsten

  Så uppfyller du informationskravet om sammanhållen journalföring 

  Som nämnts ovan ska patient samtycka när sammanhållen journalföring används i det enskilda fallet för att ta del av patientens uppgifter. Men för att överhuvudtaget få göra patienters uppgifter tillgängliga via sammanhållen journalföring krävs att patienterna är informerade om detta. Det innebär alltså att alla patienter måste informeras om att vårdgivaren deltar i sammanhållen journalföring innan patientuppgifterna tillgängliggörs i den sammanhållna journalföringen. 

  Patienten ska informeras om att vårdgivaren kommer att ta del av andra vårdgivares journaluppgifter via elektronisk kommunikation, så kallad direktåtkomst, samt informeras om sina möjligheter att spärra information från den sammanhållna journalföringen. Förutsättningarna för sammanhållen journalföring och tillgång till patientuppgifter regleras i Patientdatalagen (PdL).

  Sammanhållen journalföring mellan Region Skåne och andra vårdgivare - anvisningar (pdf)

  För att leva upp till informationskravet i 6 kap. 2 § 3 st. patientdatalagen, ska patienten informeras om:

  • Ändamålet med den sammanhållna journalföringen

  • Patientens rätt att spärra sina uppgifter från sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen 6 kap. 2 § 4 kan patient motsätta sig att dennes uppgifter hos en vårdgivare tillgängliggörs för andra vårdgivare och ska då kunna spärra uppgifterna. Mer information om spärrhantering samt informationsblad och blankett om spärr att ge till patienten finns under rubriken Om patient vill spärra uppgifter.
  • Vilka förutsättningar som gäller för andra vårdgivares åtkomst till uppgifterna, t ex att patientens samtycke krävs

  Informationsmaterial om sammanhållen journalföring

  Region Skåne har tagit fram informationsmaterial som kan användas för information till patienten, dels en patientbroschyr för att informera patienten vad sammanhållen journalföring innebär och dels en affisch att t ex sätta upp i väntrummet.

  Du hittar informationsmaterialet under rubriken Patientinformation.

  Patienter kan också hänvisas till följande sida för att läsa mer om sammanhållen journalföring.

  1177.se/patientjournalen

 • När kan vårdpersonal begära nödöppning av journal?

  Om patienten inte kan ge sitt samtycke, till exempel om patienten är medvetslös, så kan vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av journaluppgifterna. Nödöppning kräver dock att det bedöms finnas en risk för patientens liv och hälsa.

  Om uppgifterna skulle visa sig vara spärrade så kan vårdpersonalen endast se vilken vårdgivare som satt spärren. Spärrade uppgifter kan alltså inte öppnas direkt genom nödöppning. Vårdpersonalen kan däremot om det bedöms nödvändigt (vid allvarlig risk för patientens liv eller hälsa) begära att den vårdgivare som satt spärren tillfälligt häver den. Kontaktuppgift till ”spärrvakt” hos respektive vårdgivare finns i NPÖ bredvid namnet på landstinget som utfört spärren. Utförda nödöppningar ska följas upp regelbundet av vårdgivaren.

  Nationell patientöversikt (NPÖ)

 • Frågor och svar om sammanhållen journalföring

  Nedan kan du läsa några frågor och svar kring sammanhållen journalföring som kan vara bra att känna till, både på en mer övergripande nivå och i den dagliga patientkontakten.

  Tanken är att materialet ska kunna användas som ett stöd i den vardagliga kontakten med målgrupperna för att på bästa sätt kunna berätta mer om vad sammanhållen journalföring innebär i praktiken.

  • Generella frågor om sammanhållen journalföring

   Vad är sammanhållen journalföring?

   Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare att vid behov ta del av en patients journal hos andra vårdgivare via ett elektroniskt system. Syftet är att kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabb, god och säker vård. För att ta del av en journal krävs patientens samtycke. Förutsättningarna för sammanhållen journalföring och tillgång till patientuppgifter regleras i Patientdatalagen (PdL).

   Ett exempel på när sammanhållen journalföring kan vara av stort värde är när en patient är bortrest eller av någon annan anledning behöver uppsöka vård hos en annan vårdgivare än vanligt. Vid sammanhållen journalföring kan även den nya vårdgivaren ta del av väsentliga uppgifter om patientens hälsa. 

   Läs mer under rubriken: Vad är sammanhållen journalföring?

   Vem får tillgång till informationen i patientjournalerna?

   Endast säkert identifierad personal (som har ett medarbetaruppdrag) med behov av journalen kan läsa uppgifterna. För att få ta del av patientens journal i den sammanhållna journalföringen krävs det att personalen har en aktuell patientrelation (vårdrelation) till patienten, att uppgifterna kan antas ha betydelse för vården och att patienten samtycker till åtkomsten. Samtliga tre förutsättningar måste alltid vara uppfyllda.

   Kan en patient spärra eller begränsa vilken information som ska ingå?

   Patienter har möjlighet att spärra uppgifter i den sammanhållna journalföringen. En spärr innebär att andra vårdgivare inte får tillgång till uppgifterna. En spärr omfattar alltid samtliga uppgifter på en vårdenhet, det går alltså inte att spärra delar av uppgifterna. Däremot finns det tre olika övergripande val för hur patienten kan spärra sina uppgifter.

   Det är bara den vårdgivare som har satt spärren som kan häva den. Detta innebär att uppgifterna inte kan göras tillgängliga genom sammanhållen journalföring även om patienten samtycker till det i det enskilda fallet, inte ens genom så kallad nödöppning. 

   Läs mer under rubriken "Om patient vill spärra uppgifter", som ligger under "Rutiner för journalhantering".
   Om patient vill spärra uppgifter

   Det är viktigt att tänka på vad spärr innebär. Syftet med nationell sammanhållen journalföring är att vården ska bli bättre och säkrare. Eftersom patienten alltid i varje enskilt fall (utom vid nödöppning) ändå måste tillfrågas så är mycket av kontrollen redan i patientens hand. En spärr innebär att ingen annan vårdgivare kan se informationen och innebär då också ett potentiellt hinder för den vårdgivaren att ge en god och säker vård. Har man som patient aktiverat en spärr är det nödvändigt att man själv kan redogöra för information som är viktig för vårdpersonal att få reda på.

   Observera att spärr endast gäller för elektroniska uppgifter i vården och inte för pappersburna uppgifter som kan utlämnas på sedvanligt sätt.

   Hur skyddas information i patientjournalen från att missbrukas?

   Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Det är förbjudet och i vissa fall direkt brottsligt att läsa patientjournaler man inte har tillgång till. Varje gång vårdpersonal eller någon annan läser i en journal registreras det och loggas. Det innebär att det alltid ska gå att se exakt vilka personer som haft tillgång till en journal och vad de har gjort med den. Sådana så kallade loggar analyseras regelbundet av vårdgivaren för att kontrollera att ingen onormal behandling av patientjournaler sker inom vårdgivarens organisation. Patienten har också själv rätt att få veta vem som läst i dennes journaler genom att göra en begäran om loggutdrag. 

   Läs mer under rubriken "Loggkontroll och begäran om loggutdrag", som ligger under "Rutiner för journalhantering". 
   Loggkontroll och begäran om loggutdrag

  • Vanliga frågor från patienter om sammanhållen journalföring

   1. Vem kan se patientens uppgifter?

   Identifierad vårdpersonal med behov av journaluppgifter kan ta del av den sammanhållna journalen. Det måste finnas en patientrelation och patienten måste ge sitt samtycke innan.

   2. Hur kontrolleras att patientens integritet skyddas?

   All vårdpersonal som läser journaluppgifter identifieras automatiskt. Det måste finnas en aktuell patientrelation och patienten ska ha gett sitt samtycke innan vårdpersonalen får öppna journalen. I efterhand går det att kontrollera via loggar vem som tagit del av informationen och vid vilken tidpunkt. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggarna internt samtidigt som också patienter har rätt att få tillgång till och kontrollera dessa loggar på egen hand.

   3. Kan patienten spärra uppgifter?

   Ja, patienten avgör själv om dennes journaluppgifter ska spärras för sammanhållen journalföring. Patienten avgör också om och när en spärr ska tas bort.

   4. Vad händer om patienten spärrar uppgifter?

   Det framgår i sammanhållen journalföring att spärrade uppgifter finns, men det finns ingen möjlighet för vårdpersonal att se själva uppgifterna förrän spärren hävts. Patienten avgör också om och när en spärr ska tas bort, men endast den vårdgivare som införde spärren kan häva den.

   5. Vad händer om patienten blir medvetslös?

   Då kan vårdpersonalen istället för samtycke begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av journaluppgifter. Spärrade uppgifter kan dock inte öppnas genom nödöppning. Utförda nödöppningar följs upp regelbundet av vårdgivaren.

   6. Patienten vill inte vara med i sammanhållen journalföring – vad gäller då?

   Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När patienten meddelar sin vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av journaluppgifterna, precis som vid en spärr.

   7. Finns patientens journal på nätet?

   Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas egna lokala journalsystem. Den är inte åtkomlig via Internet.

   8. En patient – en journal, är det samma sak som sammanhållen journalföring?

   Nej. Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter vid de tillfällen patienten ger sitt samtycke. Det är alltså ingen sammanslagning av journaler.

   9. Hur är det med IT-säkerheten?

   I Patientdatalagen (PdL) och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

   10. Kan en vårdnadshavare spärra sitt barns uppgifter?

   Nej, vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter om sina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

   11. Kan någon annan ge samtycke i stället för patienten?

   Nej, bara patienten själv kan ge sitt samtycke.

   12. Kan man se patientens journal om denne är utomlands?

   Nej, sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

   13. Finns uppgifter om patientens läkemedel registrerade?

   Ja, läkemedelsinformation ingår i den sammanhållna journalföringen.

   14. Varför införs sammanhållen journalföring?

   Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av patientens vårdhistorik – och kan på så vis snabbare ge god och säker vård. 

 • Ordlista sammanhållen journalföring

  Här hittar du definitioner på några vanligt förekommande ord inom sammanhållen journalföring och NPÖ. Ordlistan är publicerad i bokstavsordning.

  Direktåtkomst

  Vid sammanhållen journalföring har behörig vårdpersonal, efter patients samtycke, möjlighet att utan sekretessprövning eller särskild begäran ta del av journaluppgifter från annan vårdgivare.

  Logg

  När vårdpersonal läser en patients journal registreras det i en logg och kan kontrolleras i efterhand. Patienten har rätt att ta del av vilka som har läst patientens egna journaluppgifter.

  Läs mer under rubriken "Loggkontroll och begäran om loggutdrag", som ligger under "Rutiner för journalhantering".

  Nationell Patientöversikt (NPÖ)

  Ett nationellt IT-stöd för sammanhållen journalföring som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med en patients samtycke ta del av journaluppgifter som dokumenterats hos andra anslutna vårdgivare.

  Nationell patientöversikt (NPÖ)

  Nödöppning

  Vårdpersonalens möjlighet att ta del av patientens journaluppgifter då denne inte kan ge sitt samtycke. Nödöppning följs regelbundet upp av vårdgivaren.

  Läs mer under rubriken "När kan vårdpersonal begära nödöppning av journal?", som ligger under "Sammanhållen journalföring" .

  Patientdatalagen (PdL)

  Lag från 1 juli 2008 med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra uppgifter.

  Patientrelation

  När vårdpersonal har en kontakt med en patient för vård och behandling.

  Sammanhållen journalföring

  Ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till patientuppgifter hos en annan vårdgivare. Via NPÖ, kan även vårdgivare utanför Region Skåne ta del av patientens journal.

  Samtycke

  När patient ger sitt medgivande till behandling av dennes patientuppgifter, exempelvis att vårdpersonal får ta del av patientens sammanhållna journal.

  Spärr

  Möjlighet att spärra patientuppgifter som patienten inte vill ska finnas tillgängliga elektroniskt för andra vårdenheter inom vårdgivaren Region Skåne eller för andra vårdgivare utanför organisationen.

  Läs mer under rubriken "Om patient vill spärra uppgifter", som ligger under "Rutiner för journalhantering".

  Vårdenhet

  Organisatorisk enhet inom en vårdgivare som har en verksamhetschef. Till exempel vårdcentral, klinik eller specialistmottagning.

  Vårdgivare

  Region, landsting och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård.

  Vårdpersonal

  Person anställd av vårdgivaren för att utföra vård och behandling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter