Diagnos- och åtgärdskoder

Här hittar du lathundar och andra hjälpande dokument för regelbunden journalföring och registrering av diagnos- och KVÅ-koder, samt registrering i PASIS.

För enhetlig registrering och tillförlitlig uppföljning använder Region Skåne primärklassificering, d.v.s. diagnos- och åtgärdsregistrering inom hälso- och sjukvården. Vårddata har betydelse för verksamhetsuppföljning, men också för beskrivning och samsyn avseende de prestationer som ligger till grund för utredningar om vårdens kostnader och ersättningar.

Mer om uppföljning av till exempel kodningskvalitet hittar du under fliken Uppföljning: Klassificering och koder.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter