Avtal

Det övergripande mål för språktolkstjänsten är att berörda patienter ska få ett gott bemötande och en patientsäker vård med respekt för individens integritet. Avtalet gäller språktolkstjänst i vårdmötet.

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling. Hälso- och sjukvården ska använda språktolk i vårdmötet med patienten när behov finns.

Information kring avtalet

 • Avtalet omfattar tillhandahållande och förmedling av språktolk för Region Skånes verksamheter. Ramavtalet för språktolk gäller en leverantör, DigitalTolk. Leverantören ska kunna förmedla språktolkar dygnet runt årets alla dagar, med undantag för leverans till 1177.

  Avtalet omfattar nedanstående tjänster som samtliga ligger inom samma delområde.

  • Förbeställd telefontolkning.
  • On-demand tolkning via telefon.
  • On-demand tolkning för 1177 via telefon, helgfria vardagar kl 8-17.
  • On-demand tolkning via app för smartphone.

  Region Skåne tillhandahåller hälso- och sjukvård samt tandvård till boende i Skåne. De patienter som inte behärskar det svenska språket ska kunna erhålla tolkning vid sitt besök, möjligheten till tolk är också ett viktigt verktyg för vårdpersonal i deras yrkesutövning.

  Utöver den verksamhet som Region Skåne bedriver i egen regi tillkommer ett stort antal privata vårdgivare, som är verksamma inom den offentligt finansierade vården. Region Skåne har kostnadsansvar även för dessa privata vårdgivares utnyttjande av tolktjänster.

  Avrop

  Avrop från detta Avtal sker från respektive förvaltning eller verksamhet inom Region Skåne inklusive

  Folktandvården eller hos de privata vårdgivarna som omfattas av avtalet, när behov av språktolk uppstår. Samtliga avrop som sker inom ramavtalets löptid ska levereras enligt avtalade villkor även om utförandet sker efter det att ramavtalet löpt ut.

 • Vid eventuell avvikelse, lägger du in det via tjänstens inbyggda avvikelse och uppföljningshantering. Du klickar i 1-2 stjärnor och får då upp ett antal förifyllda alternativ samt en fritextruta där du kan ge ytterligare information. Här kan du även blockera tolken från kommande uppdrag.

  Avvikelser ska inte rapporteras i AvIC om det rör tjänsten!  Men i övrigt, exempelvis vid risk för vårdskada, används Avic enligt instruktion.

  Användning av Avic Länk

 • Tolk ska omedelbart, så snart en försening kan konstateras, kontakta beställaren för att meddela detta.

  Om en tolk är försenad med mer än femton minuter har beställaren rätt att avboka uppdraget utan krav på debitering. Beställaren kan välja att få tolkuppdraget utfört trots försening och då gäller följande:

  • Om tolk är försenad mer än femton minuter men mindre än trettio minuter ska leverantören vid fakturering dra av 50 % av priset för den faktiska tiden för genomfört uppdrag.
  • Om tolk är försenad mer än trettio minuter jämställs det som utebliven leverans och beställaren har rätt att kräva vite till priset för det beställda uppdraget plus 1 500 sek.
 • Med utebliven leverans avses de tillfällen där tolk uteblir från uppdrag utan att Beställaren underrättas.

  Vid utebliven leverans har beställaren rätt att kräva vite till priset för det beställda uppdraget plus 1 500 sek.

  Giltigt uteblivande kan endast utgöras av det som tolken inte kunnat eller borde kunnat förutse, mindre förseningar upp till ca 20 minuter i kollektivtrafiken räknas som förutsebara. Vid uteblivande på grund av plötslig sjukdom för tolken ska läkarintyg kunna uppvisas för beställare och/eller beställarens avtalsförvaltare.

  Sen avbokning från leverantörens sida kommer att debiteras som vite i enlighet med hantering av ogiltigt uteblivande. Om tolken inte kommer till det avtalade mötet ska man ringa Digitaltolk direkt samt rapportera i systemet.

 • Vid avvikelse har den beställande enheten rätt till vite motsvarande priset för det beställda uppdraget plus 1 500 sek. Om avvikelse enligt nedan inträffar och rapporteras till Leverantören ska detta rapporteras av Leverantören till detta avtals förvaltare hos Region Skåne. Rapporterna kommer att användas som underlag för att ställa ut vitesfakturor.

  Nedanstående avvikelser kan åberopas under förutsättning att Beställaren rapporterat avvikelsen till Leverantören i enlighet med vad som avtalats.

  Exempel på fel

  • Om en Beställare finner att en tolk är olämplig och har saklig grund för det, exempelvis om tolken har stora språkliga brister.
  • Om en tolk som tilldelats ett uppdrag inte överensstämmer med bokningsbekräftelsen.
  • Om en tolk inte följer God Tolksed.
  • Om en tolk vid tolkningstillfället bryter emot något av villkoren i avtalet.
  • Om en tolk på annat sätt brister i sin yrkesutövning.
  • Då tolkning inte utförts korrekt.
  • Vid tekniska problem med system som Leverantören ansvarar för och som orsakats av bristande teknisk utrustning.

  Observera att ovanstående lista inte är uttömmande.

  Då fel i utförandet av tjänsten uppmärksammas under uppdragets utförande har Beställaren rätt att avbryta tolkuppdraget, ingen debitering får då ske för det aktuella tolkningsuppdraget. Beställaren har rätt att begära att Leverantören fullgör tolkuppdraget genom att tillsätta en annan tolk med den kompetensnivå som efterfrågas skyndsamt och kostnadsfritt. Om Leverantören inte kan tillsätta en annan tolk med likvärdig kompetens utfaller vite.

 • För samtliga tjänster med undantag av tolkning via app ska de tio vanligast förekommande språken kunna levereras, för tolkning via app gäller de fem vanligast förekommande språken.

  I det fall Leverantören ej kan leverera äger Beställaren rätt att köpa motsvarande tjänst från annan Leverantör, kontakt ska först tas med Region Skånes avtalsförvaltare, merkostnaden kommer faktureras detta Avtals Leverantör som vite.

  För fördjupad information kring fakturering och viten hänvisas till avtalet i avtalskatalogen. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.