E-tjänster på 1177.se

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal.

Samtliga mottagningar och avdelningar ska erbjuda sina patienter kontakt via e-tjänsterna på 1177.se. Samma tjänster som tillhandahålls via telefon eller brev ska erbjudas via e-tjänsterna. 

Vården ska sträva efter att ge invånaren svar inom två timmar och senast samma dag under vardagar. Svar ska lämnas via e-tjänsterna i normalfall. Ärenden journalförs på motsvarande sätt som telefonsamtal. 

Tjänster

 • Grundprincipen med ett basutbud är att de tjänster en vårdenhet erbjuder via telefon eller papper ska man som invånare även kunna göra digitalt. Lägsta nivån av e-tjänster är att kunna kontakta en enhet digitalt.

  Basutbudet gäller alla vårdenheter och ska införas utifrån relevans och jämlik hälso- och sjukvård. Det kommer att finnas varianter på vad som är ett basutbud på en mottagning, en avdelning eller inom en viss specialitet. Vi strävar efter så få varianter som möjligt.

 • En digital kallelse skickas till invånarens inkorg på 1177.se och når därmed patienten snabbare än ett fysiskt brev. Idag kan kallelser för besök bokade via PASiS skickas digitalt men arbete pågår för att möjliggöra detta även för primärvårdens kallelser från PMO. Digitala kallelser från andra system är ännu inte möjligt.  

  Den digitala kallelsen är en kopia av papperskallelsen och innehåller samma information. Den digitala kallelsen skickas ut till invånaren efter klockan 18.00 samma dag som bokningen gjorts.  

  Invånaren får en papperskallelse om hen själv inte valt att avsäga sig denna under sina personliga inställningar i Inkorgen på 1177.se. Vill invånaren avsäga sig papperskallelsen kryssar hen i "Jag vill i första hand ha information från vården digitalt, till exempel kallelser".  

  För att få en avisering när information från vården skickas till inkorgen är det viktigt att invånaren även kryssar i "Godkänn avisering och delning" och fyller i sina kontaktuppgifter.  

  Om en verksamhet vill bifoga remisser eller information inför undersökning/behandling måste ”brevfunktionen” i PASiS (manuell utskrift av kallelse) användas. Det innebär att vissa invånare kommer att få kallelsen både digitalt och på papper.

 • En invånare som har förskrivna förbrukningsartiklar, till exempel inkontinensskydd och näringsdrycker, kan beställa dessa på 1177.se. Artiklarna kan levereras till ett utlämningsställe, till patientens bostad eller annan leveransadress. De måste dock först vara förskrivna på till exempel patientens vårdcentral.

 • Den digitala hälsodeklarationen inför vårdkontakt bygger på Hälsodeklaration inför operation från SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård). Expertgruppen för anestesi och intensivvård i Region Skåne ansvarar för innehållet i den och ändringar görs utifrån beställning från dem.

  • Invånaren loggar in på 1177.se och fyller i en hälsodeklaration på mobil, dator eller surfplatta, egen eller lånad av vården.
  • Den kan fyllas i från hemmet, på mottagning eller avdelning.
  • Patienten loggar in med e-legitimation till exempel Mobilt BankID eller Freja eID Plus.
  • Patienter från Region Skåne, Region Halland och Region Blekinge kan fylla i den digitala hälsodeklarationen.
  • En vårdnadshavare till barn under 13 år kan fylla i hälsodeklarationen för sitt barn genom att använda ombudsfunktionen.

  Av en ifylld hälsodeklaration skapas automatiskt en pdf som vården kan nå efter cirka 10 minuter i Melior /Comprima. Endast svar som måste beaktas ur ett medicinskt perspektiv sparas i pdf:en för att minska mängden text. Alla frågor är obligatoriska att besvara med fördefinierade alternativ utom den sista frågan där patienten kan skriva fritext. Svaren visas i rött eller grönt i Comprima.

  Hälsodeklaration, flöde

  Hälsodeklarationen används främst av opererande enheter men också av en del andra verksamheter inför nybesök. För anestesi gäller den ifyllda hälsodeklarationen i 12 månader för vuxna och 6 månader för barn.

 • Både offentlig och privat vård som arbetar på uppdrag av Region Skåne ingår i e-tjänsten Journalen. Vården ska informera patienter om vad som finns tillgängligt att läsa om i journalen så att patienterna vet vad de kan förvänta sig av journalen via nätet. 

  Mer information om journalen:

 • En invånare kan kontakta Journal- och arkivservice via 1177.se för att få ut journalkopior på papper. I första hand gäller detta journalanteckningar före 2014 som inte finns i Journal via nätet.

  Innan en pappersjournal lämnas ut gör man en menprövning. Det innebär att journalkopior på papper kan innehålla vissa anteckningsmallar som annars döljs för patienten i Journalen via nätet, eftersom åtkomsten sker direkt utan menprövning.

 • Invånaren har möjlighet att själv hantera vissa provtagningar, vilket innebär att delar av provhanteringen förflyttas från vården till invånaren. 

  Invånare kan till exempel beställa hem ett test för klamydia och gonorré. Testet skickas in till labb för analys. Hela kedjan är automatiserad från beställning till registrering och resultatsvar till invånaren, vilket sparar tid och resurser.

  Risken för mänskliga misstag minimeras vilket gör att patientsäkerheten ökar. Invånaren kan själv välja när provet ska tas vilket innebär att viljan att testa sig i tid har ökat. 

  Även testning för covid-19 har kunnat beställas via egen provhantering. Målet är att ansluta flera labbsystem till tjänsten framöver och att kunna ge invånare möjlighet att själva bestämma när och var olika prover ska tas. Dessutom kommer invånaren få tillgång till sina provsvar betydligt snabbare och enklare än idag. 

 • Invånaren som loggat in på 1177.se har tillgång till läkemedelstjänster som visar uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna. Uppgifterna hämtas från e-hälsomyndigheten och kallas Läkemedelskollen.

  I Läkemedelskollen finns också information om recept som finns kvar att hämta ut samt kvarstående belopp innan högkostnadsskyddet för läkemedel uppnås. Man måste vara 18 år för att kunna använda  Läkemedelskollen. Vårdnadshavare till barn under 13 år har tillgång till Läkemedelskollen för sitt barn.

 • Invånare får en ökad tillgänglighet till vården när de kan få stöd, behandling eller utbildning via nätet. Med hjälp av Stöd och behandlingsplattformen kan vården på ett säkert sätt erbjuda stöd och behandling på 1177.se.

  Plattformen är nationell och kan användas för behandling vid psykisk ohälsa, till exempel för ångest och depression. Plattformen kan också användas som stöd för patienten att förbättra sina levnadsvanor, till exempel sluta röka, börja motionera och äta rätt.

  Även Min vårdplan cancer finns i stöd- och behandlingsplattformen och patienten kan nå den genom att logga in på 1177.se.

  Läs mer

  Stöd och behandlingsplattformen (SoB)

  Om du har frågor

  Produktionskontoret – för frågor, design och support
  E-post: sob@skane.se

 • Webbtidbokning ger invånaren möjlighet att boka, avboka och omboka tider direkt i vårdens tidbokningssystem via e-tjänsterna på 1177.

  Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering av tider och tidstyper görs i vårdens tidbokningssystem. I dagsläget fungerar webbtidbok för PASiS och PMO.  

  För att starta med webbtidbok finns två ärendetyper i 1177 att aktivera och att skriva villkorstext till: 

  PASiS 

  1.  Boka tid direkt
  2.  Bokade tider, av- och omboka direkt

  Beroende på vad er mottagning erbjuder anpassar er e-tjänstesamordnare namnsättningen. Exempel: schemalägger du endast med synliga tider namnges tjänsten "Bokade tider". 

  PMO 

  1. Boka tid online
  2. Av- omboka bokad tid online. 

  Ärendetyper

  Ärendetyperna Bokade tider, av- och omboka direkt eller av- omboka bokad tid online aktiveras när vården vill att invånaren ska kunna av- och omboka sin tid själv i e-tjänsterna på 1177. 

  Ärendetypen Boka tid direkt eller Boka tid online aktiveras när invånare själva ska kunna boka tider direkt i vårdens tidbokningssystem. Det förutsätter att tiden har 1177-nivå 4 i PASiS eller att den i PMO är schemalagd med en tidbokningstyp som blir synlig i e-tjänsterna.

  Bokade tider

  Invånaren kan se sina bokade tider I inloggat läge på startsidan på 1177, under rubriken Bokade tider. Där visas invånarens samtliga bokade tider på alla enheter där webbtidbok är aktiverad och där verksamheten inte dolt en bokning. Det går även att klicka sig in på mottagningar som har webbtidbok aktiverad för att se sina bokade tider på varje enskild mottagning.

  • I PMO kan en ny tid bokas eller en befintlig tid ombokas till nuvarande dag.
  • I PASiS kan en befintlig tid av- och ombokas fram till 24 timmar innan den bokade tiden infaller. Nya bokningar och ombokningar kan tidigast bokas till dagen efter nuvarande dag.

  Tänk på: 

  • Bokningsaktiviteter som görs av patienten själv, medför att det skapas meddelanden i patientens inkorg på 1177.se.
  • Det är viktigt att tider som presenteras för invånarna har enkla och beskrivande namn för att minimera felbokningar.
   Villkorstexter och namnsättning av egna ärendetyper (pdf) 
  • Du hittar mer information om tillämpning i PMO och PASiS i införandematerialet som är länkat längre ner på den här sidan.
  • Tider som visas i e-tjänsterna kan vara bokade antingen av vården eller av patienten.
  • Det är inte alla tidbokstyper som går att göra synliga eller av- och ombokningsbara via 1177.

  Öppen kallelse 

  Den mottagning som använder sig av tidboksystemet PASiS, kan via en så kallad Öppen kallelse erbjuda invånaren att boka sitt vårdbesök på egen hand. Invånaren presenteras ett begränsat urval av tider som mottagningen har valt att öppna upp i schemat. Den öppna kallelsen skickas till invånarens inkorg på 1177.se. 

  Skillnaden mellan en öppen webbtidbok (boka tid direkt) och en öppen kallelse är att vården själv kan styra vilka invånare som ska få möjligheten att boka en tid. En öppen kallelse kan till exempel fungera bra vid årskontroller och nybesök med remiss där patienten inte behöver förbereda sig på något särskilt sätt. 

  Införandematerial 

 • Tjänsten Formulärhantering på 1177.se används när vården behöver få in svar från invånaren på ett säkert och strukturerat sätt och när mallar kan användas.  

 • Invånare kan göra inställningar för att se när olika meddelanden kommer till Inkorgen på 1177.se. Meddelandet kan vara svar på frågor som invånaren ställt till sin mottagning eller meddelanden och frågor från vården.

  Avisering kan ske via sms och/eller e-post. Invånaren uppdaterar själv sina inställningar men det är viktigt att vårdpersonal talar om betydelsen av att uppgifterna verifieras och ändras vid behov. Vårdpersonal kan också göra inställningar för avisering från systemet, via sms eller via e-post.

Support och kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.