Praktik för utlandsutbildade

Region Skånes ambition är att förbättra möjligheterna för legitimerade personer inom hälso- och sjukvård från utomeuropeiskt land att nå fram till svensk legitimation.

I samverkan med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har Region Skåne avtalat om ett så kallat ”Snabbspår” det vill säga att med olika insatser förkorta tiden det tar för personerna att nå svensk legitimation.

Praktik för utlandsutbildade

 • Språkauskultation

  Språkauskultation för utomeuropeiskt utbildad person med legitimationsyrke

  En auskultationsplats innebär att enheten tar emot en utomeuropeiskt utbildad person med legitimationsyrke under minst en månad men gärna längre tid. Personen är vanligtvis hos verksamheten deltid och kombinerar sin auskultation med svenskstudier.

  Under auskultationen erbjuds den utomeuropeiskt utbildade att träna sin svenska i hälso- och sjukvårdsmiljö och samtidigt få en inblick i hur svensk sjukvård fungerar. Auskultationen kan bestå av att personen "följer" olika yrkeskategorier på enheten och får på så sätt en inblick i hur vården är organiserad kring patienten. Personen bör ha en utsedd handledare att kunna vända sig till.

  Arbetsförmedlingen (Af) tar beslut om insatsen vilket innebär att personen är försäkrad och Af säkerställer också att hälsokontroller är utförda.

  Region Skåne ersätter vårdgivare som tar emot en utomeuropeiskt utbildad med legitimationsyrke för språkauskultation med 7000 kr/mån heltid och 3 500 kr/ mån deltid (mindre än 50 %) I samband med språkauskultationen kan verksamheten också få stöd för inköp av litteratur, max 5000 kr (vid ett tillfälle).

 • Provtjänstgöring för läkare

  Provtjänstgöring för utomeuropeiskt utbildad specialistläkare

  Provtjänstgöring innebär att enheten tar emot en utomeuropeiskt utbildad läkare som har minst fem års yrkeserfarenhet inom sitt område. Personen har klarat svenska C1 och har ett beslut från Socialstyrelsen om godkänd provtjänstgöring som villkor för svensk legitimation (Socialstyrelsen har beslutat om förändrad legitimationsprocess för utomeuropeiskt utbildade, beslut om provtjänstgöring gäller för de specialister som ansökt om svensk legitimation före 2016-07-01, läs mer).

  Region Skåne ersätter vårdgivare som tar emot för provtjänstgöring med 12 000 kr/månaden

 • Praktisk tjänstgöring för utomeuropeisk utbildad person med legitimationsyrke

  För samtliga 21 legitimationsyrken inom Hälso- och sjukvård är det möjligt för utomeuropeiskt utbildad att erhålla svensk legitimation genom att göra ett Kunskapsprov följt av kurs i Svenska Författningar. Efter avklarade prov erhåller personen beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra en Praktisk tjänstgöring. Längden och innehållet för denna Praktiska tjänstgöring varierar beroende på vilket legitimationsyrke det gäller, läs mer. För läkare är den sex månader och för sjuksköterska tre månader. Verksamheten åtar sig att bedöma den tredjelandsutbildades kompetens och lämplighet i yrket, som ett underlag för Socialstyrelsens slutgiltiga beslut om svensk legitimation.

  Före den praktiska tjänstgöringen bör kraven i svenska språket vara uppnådda:
  Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) eller svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) eller kurs/prov som ger behörighet till högskolestudier, se www.antagning.se

  Region Skåne ersätter vårdgivare som tar emot för sådan Praktisk tjänstgöring med 12 000 kr/mån/heltid för läkare och 7 000 kr/mån/heltid för övriga yrken.

 • Frågor, intresse

  Frågor kring eller intresse för att ta emot utomeuropeisk utbildad hälso-och sjukvårdsutbildad personal, kontakta  Contact) Koncernstab HR, Region Skåne 

 • Ansökan om ersättning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter