Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Region Skånes förvaltningar ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser för de professioner som är verksamma vid aktuell förvaltning/vårdenhet.

Enligt praktikavtal som Region Skåne tecknat med olika utbildningsanordnare ska utbildningsplatser tillhandahållas med de kvalitetskrav som avtalen föreskriver. Verksamhetschefen ansvarar för att gällande målbeskrivningar uppfylls. Handledarnas kompetens ska motsvara kraven i avtalen. I den mån dessa krav inte är uppfyllda bör ledighet beviljas för deltagande i utbildning.

Avtal och riktlinjer

Rapporter och utvärdering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter