Utbildning i Cool Kids - behandling för barn med ångest

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med behandling av ångest hos barn och ungdomar, samt har grundläggande utbildning (steg 1) i KBT och klinisk erfarenhet av att arbeta med denna metod.

Cool Kids är ett evidensbaserat behandlingsprogram som utgår ifrån kognitiv beteendeterapi. Programmet riktar sig till barn och ungdomar med ångestproblematik, samt deras föräldrar, och behandlingen sker företrädesvis i grupp.

Om utbildningen

Under utbildningen görs en systematisk genomgång av innehållet i behandlingen och träffarnas upplägg. Vi går igenom bedömningsaspekter och exklusionskriterier och vad forskningen hittills visat gällande Cool Kids-programmets lämplighet vid olika diagnoser. Vi går även igenom de olika behandlingsformaten och vad som är viktigt att tänka på när programmet ges som en gruppbehandling. Detta varvas med praktiska moment och övningar för att bli trygg med materialet.

Utbildningen utgår ifrån originalprogrammet Cool Kids (för ungdomar kallat ”Chilled”) för neurotypiska barn och ungdomar. Dock görs även en summarisk genomgång av Cool Kids AST, det anpassade programmet för barn med ångest och autismspektrumtillstånd, och vilka tillägg och anpassningar som finns i denna version.

Materialet i Cool Kids utgörs av en terapeutmanual och tre tillhörande arbetsböcker: Barnets arbetsbok (Cool Kids), Ungdomens arbetsbok (Chilled) samt Förälderns arbetsbok (gemensam för Cool Kids och Chilled). Böckerna ingår i kursavgiften och skickas till dig i god tid före utbildningen. Vi önskar att du läser böckerna före utbildningen.

Eventuell avanmälan

Vänligen observera att eventuella avanmälningar endast kan göras fram till 4 veckor innan utbildningen; därefter är anmälan bindande men kan överlåtas till annan deltagare.