Utbildning för utbildare i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (Utbildning 1)

Vill du bli utbildare i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar? Som utbildare måste du ha: • Goda kunskaper inom området • Arbetslivserfarenhet från demensvården • Uppdrag från din chef att utbilda • Avsatt tid. Vi ser gärna att du kan utbilda utanför ditt verksamhetsområde.

Utbildning 1 innehåller Introduktion, Basutbildning och den Kommunspecifika utbildningen.

Utbildningens mål:

  • Förbättra livskvalitet, öka självständighet och delaktighet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i Skåne.

  • Öka kompetensen hos personer som i sitt privatliv eller yrkesliv kommer i kontakt med personer som har demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar.

  • Arbeta för att personalen inom vård och omsorg ska kunna erbjuda en adekvat utredning och personcentrerad vård.

För att kunna tillgodose utbildningsbehovet kommer utbildare från hela Skåne, både från kommun, primärvård och specialistvård att utbildas av Kunskapscentrum demenssjukdomar för att sedan föra kunskapen ut i hela Skåne.

Kunskapscentrum demenssjukdomar tillhandahåller utbildningsmaterial som kommer kunna användas till olika målgrupper. Det finns en introduktion och en basutbildning (steg 1) som är gemensam för alla. Detta för att vi ska få ett gemensamt språk och en gemensam kunskapsbas att stå på.

Som påbyggnadsutbildning (steg 2) görs spår utifrån vilken arbetsplats man utgår ifrån, t.ex. specialistvårdsteam, team från kommunen etc.

Steg 3 kommer att rikta in sig på samarbete över gränser, bildandet av nätverk och verka för att kunskapen ska bli långsiktig, kontinuerlig och hållbar.

För anhöriga och personen med demenssjukdom/kognitiv sjukdom kommer studiecirklar tas fram.

Allt för att säkerställa att alla personer som möter eller arbetar i Skåne ska kunna känna sig trygga i hur de bäst kan möta denna målgrupps behov.

Fika ingår.

Utbildningen är kostnadsfri men uteblivet deltagande debiteras med 300 kr exklusive moms.