Tolkade möten ur ett barnperspektiv

Hälso- och sjukvården har i enlighet med patientlagen en skyldighet att informera och göra patienten delaktig vid alla beslut som rör patienten. Vid detta utbildningstillfälle ligger fokus på barnets perspektiv gällande det tolkade samtalet.

När patient och vårdpersonal inte delar samma språk blir tolken en viktig länk för att hälso- och sjukvården ska kunna säkerställa sitt uppdrag gentemot patienten och dess anhöriga. För att stärka hälso- och sjukvårdspersonal i att föra samtal via tolk erbjuder Kunskapscentrum migration och hälsa fortbildning kring detta.

Flera studier visar på att barn får agera tolk i mötet med hälso- och sjukvården, då föräldrar eller andra anhöriga inte delar samma språk som personalen. Detta är inte förenligt med barnets rättigheter och är något som hälso- och sjukvården måste ta ansvar för utifrån sitt uppdrag. Utbildningen fokuserar även på barnets perspektiv utifrån att föra ett tolkat samtal där barnet är patienten.

Föreläsare: Micaela Nilsson (barnsjuksköterska och utvecklare Kunskapscentrum migration och hälsa) och Ingrid Fioretos (fil. dr i etnologi, Migrationsskolan). 

Utbildningen anordnas av Kunskapscentrum migration och hälsa.