Skånska demensdagen 2021//INSTÄLLD

En föreläsningsdag med varierat utbud av föreläsare från hela landet där kognitiv sjukdom belyses.

SKÅNSKA DEMENSDAGEN ÄR INSTÄLLD

Hänvisning till Aktuellt under Kunskapscentrum demenssjukdomars hemsida

Du får ta del av aktuell forskning, inspirerande arbetssätt, kompletterande kunskap kring demensområdet. Vi fortsätter att arrangera Skånska demensdagen i två upplagor. Anmälan sker till en av dagarna, som har samma utbud. 

Föreläsare

Wilhelmina Hoffman, Överläkare, rektor och verksamhetschef på Stiftelsen Silviahemmet, chef för Svenskt Demenscentrum.
Kognitiv sjukdom – från tidiga symtom till vård i livets slut
Det handlar om demensresan genom vård och omsorg, om vikten av samverkan och de nationella verktyg som finns tillgängliga men även civilsamhällets möjligheter att bidra till ett mer demensvänligt samhälle.


Sebastian Palmqvist, Överläkare, docent i klinisk minnesforskning, Lunds universitet.


Elzana Odzakovic, arbetar som universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

Demensvänligt samhälle - Norrköpings modellen 
Elzanas forskningsområde berör personer som lever med en demenssjukdom i det egna hemmet och grannskapet.


Johanna Nilson, Silviasjuksköterska, Vårdpedagog, Forshaga kommun.

Förutsättningar för ett gott möte med personer med demenssjukdom
Mötet med personer med demenssjukdom kan vara utmanande och ställa krav på vårdpersonalens förmåga att kunna tolka, förstå och bemöta personens upplevelser och reaktioner. För det krävs kunskap om och förståelse för vad som kan påverka personen med demenssjukdom i mötet. Som vårdpersonal behöver vi även kunskap om hur vi kan anpassa vårt bemötande och använda relationen som ett stöd i mötet.

Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med utgångspunkt i en god kännedom om personen och genom att vårdpersonalen anpassar bemötande, aktiviteter och omvårdnad efter personen skapas förutsättningar för ett gott möte. I föreläsningen belyses orsaker som kan påverka personen med demenssjukdom i mötet samt hur vårdpersonalen i det dagliga arbetet kan ta stöd i det personcentrerade förhållningssättet för att skapa ett gott möte.

Helsingborg stad: Maria Rosendahl, projektledare, Kerstin Skornicka Persson, strategisk demenssjuksköterska, Paulina Svenstrup, landskapsarkitekt och Karin Nilsson, Silviasyster och demenskonsult.

Demensvänligt Helsingborg, arbetet mot en mer demensvänlig stad.
Hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg är en del av FoU-projektet Den (ut)forskande staden. I projektet testar förvaltningar, akademi och invånare tillsammans nya lösningar på samhällsutmaningar.
Vi vet att vi har en ökande andel äldre i vår befolkning och att förekomsten av demenssjukdomar ökar i takt med hög ålder.

Med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens modell över viktiga faktorer för att skapa ett åldersvänligt samhälle har vi i Helsingborg tillsammans med CASE och Socialhögskolan vid Lunds universitet börjat utforska två spår – kunskapsspridning om demens och skapande av demensvänliga utemiljöer i den offentliga miljön.

Tillsammans med målgruppen har vi utformat två utemiljöer som står klara till 2022. Vi har med forskarnas hjälp undersökt kunskapsläget kring demenssjukdomar i staden, både hos invånare, förtroendevalda och tjänstepersoner. Under Skånska demensdagarna berättar vi om hur vi gått tillväga, vad vi har lärt oss och hur vi fortsätter vår resa mot ett mer demensvänligt Helsingborg.


Migrationsskolan från Region Skånes Kunskapscentrum Demenssjukdomar. 

Presentation av MCE - ett mångkulturellt kognitivt testbatteri (Multicultural Cognitive Examination)
Det finns begränsad kunskap vad gäller kognitiv utredning av utrikes födda personer i Sverige. Tester som vanligtvis används i klinisk rutin är påverkade av språk, kultur och utbildningsnivå och därför utmanande att använda vid utredning av utrikes födda. Den kognitiva utredningen kan försvåras ytterligare när den görs genom tolk, då det kan uppstå kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal, patient och tolk.

Rozita Torkpoor, verksamhetsutvecklare vid Migrationsskolan och Elisabet Londos, överläkare och professor vid Minneskliniken Malmö, Skånes Universitetssjukhus presenterar MCE - ett mångkulturellt kognitivt testbatteri (Multicultural Cognitive Examination). Föredraget ges utifrån erfarenheter av ett utvecklingsarbete som genomfördes i samverkan med flera specialistkliniker i Skåne, samt en studie med validering av tester som ingår i testbatteriet vid Lunds universitet.

Målgrupp

Denna dag vänder sig till alla yrkeskategorier som arbetar nära personer med kognitiv sjukdom.

Datum och tid

Torsdag 7 oktober  alternativt fredag 8 oktober kl. 8-16. (INSTÄLLT)

Antal platser

100 per dag. 

Kostnad inklusive fika samt lunch

500 kr ex moms för personal i Skåne (kommun, region eller privat) och 4000 kr ex moms för personal utanför Skåne.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne.

Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut en månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.