Rök- och alkoholfri operation

Digital utbildning om den nya regionala riktlinjen för rök- och alkoholfri operation.

Patienter som ska opereras är en prioriterad grupp i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och ska tillfrågas om rök- och alkoholvanor, informeras om komplikationsrisker samt erbjudas stöd och behandling. En ny regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation är nu framtagen och under eftermiddagen kommer vi att informera om följande:

  • Evidens och Regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation
  • Hur arbetar vi praktiskt med levnadsvanor inför operation?
  • Material och verktyg
  • Hur informerar vi våra patienter på ett bra sätt?

Målgrupp: All hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter som kan vara aktuella för operation

Datum och tid: 3 mars kl. 15-16

Föreläsare:

Malin Skogström, Allmänläkare, läkare Hälsoenheten, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Elisabeth Risberg, Sjuksköterska, Behandlare alkohol och tobak Hälsoenheten, sakkunnig tobak och alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Johanna Jaran, Fysioterapeut och strateg Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention