Rök- och alkoholfri operation

Digital utbildning om den nya regionala riktlinjen för rök- och alkoholfri operation.

Patienter som ska opereras är en prioriterad grupp i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och ska tillfrågas om rök- och alkoholvanor, informeras om komplikationsrisker samt erbjudas stöd och behandling.

En ny regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation är nu framtagen och under eftermiddagen kommer vi att informera om följande:

  • Evidens och Regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation
  • Hur arbetar vi praktiskt med levnadsvanor inför operation?
  • Material och verktyg
  • Hur informerar vi våra patienter på ett bra sätt?

Målgrupp

All hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter som kan vara aktuella för operation.

Föreläsare

  • Malin Skogström, Allmänläkare, läkare Hälsoenheten, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention
  • Elisabeth Risberg, Sjuksköterska, Behandlare alkohol och tobak Hälsoenheten, sakkunnig tobak och alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention
  • Johanna Jaran, Fysioterapeut och strateg Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention