Riktade hälsosamtal i Skåne - Informationsträff (Malmö)

Pilotfas för riktade hälsosamtal inom primärvården startar under 2020. 10 vårdcentraler kommer att inkluderas i ett första skede, både offentligt- och privat drivna.

De vårdcentraler som inkluderas åtar sig att kalla listade 40-åringar för ett hälsosamtal enligt särskild modell. Vårdcentralerna kommer att erhålla stöd i form av utbildningsinsatser för genomförande av riktade hälsosamtal.

Informationsträffarna riktar sig till chefer inom primärvården, samt intresserade medarbetare och ges på fyra orter i Skåne under januari 2020 (Malmö, Kristianstad, Ystad och Helsingborg).

Informationsträffarna hålls även på följande orter:
Kristianstad: 21 jan, kl. 14-16
Ystad: 23 jan, kl. 14-16
Helsingborg: 28 jan, kl. 14-16

Programmet är identiskt med följande innehåll:
• Vad är riktade hälsosamtal?
• Hur kommer implementeringen att ske?
• Vad finns det för evidens för riktade hälsosamtal?
• Hur går det till i praktiken?
• Möjlighet att anmäla intresse till pilotfasen

Hjärt-kärlsjukdomar är den grupp sjukdomar som dödar flest personer i Sverige varje år. Man kan i hög grad förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att ha bra matvanor, vara fysiskt aktiv, begränsa sitt alkoholintag och undvika tobak. Individer som lever exempelvis med ett förhöjt blodtryck, ett förhöjt blodsocker, höga blodfetter, ohälsosamma matvanor eller låg fysisk aktivitet, är inte alltid medvetna om detta. Ett sätt att göra individer medvetna om sin hälsa och hälsans samband med levnadsvanor är att bjuda in till riktade hälsosamtal.

Målet med riktade hälsosamtal är att förebygga insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och diabetes (som är en stark riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom). Efterhand som denna metod har utvärderats, framkommer även tydliga effekter avseende minskat insjuknande i cancer.

Befolkningsinriktade hälsosamtal bedrivs för närvarande i Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Jönköpings län. Nu är det dags för Skåne att verka för en bättre hälsa i befolkningen med denna evidensbaserade metod!

Datum: 14 januari kl. 14-16
Plats: Lilla aulan, Malmö

Varmt välkommen till informationsträff!

Hälsningar,
Malin Skogström, enhetschef/allmänläkare Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention