Likarättskurs 27-28 mars 2023

I din framtida roll som certifierad likarättsambassadör i Region Skåne kommer du, efter genomgången utbildning, aktivt kunna föra ut kunskap om likarätt på din arbetsplats.

Kursen är fulltecknad. Mejla karin.m.andersson@skane.se om du vill stå på reservplats. Kursen återkommer den 16-17 oktober 2023.

Kurs i likarätt som kan leda till certifiering. Utbildningen är tvärprofessionell, det vill säga öppen för alla yrkesgrupper i Region Skåne.

Omfattning med mera 

Utbildningen omfattar två heldagars grundkurs på schemalagd tid. Det finns 30 kursplatser. 
Det är en regionövergripande utbildning med central finansiering, det vill säga du och din arbetsplats betalar inget själv. Arbetsplatsen debiteras däremot med 7 500 kronor vid oanmäld frånvaro.   

För dig som önskar certifiering är den totala utbildningstiden fem dagar. Utöver grundkursen krävs att du deltar i Stora Likarättsdagarna (gemensam dag 1 + 1st fördjupningsspår dag 2).  Därtill krävs deltagande vid någon fortbildningsdag.

Mål

Vårt mål är att alla ska känna sig absolut välkomna till Region Skåne, både medarbetare och medborgare. Utbildningen har genomgripande en tydlig koppling till diskrimineringslagen samt till Region Skånes policy om ”Lika rättigheter och möjligheter”.

Utbildningens innehåll, inledande grundkurs

  • Mänskliga rättigheter
  • Diskrimineringslagen
  • Aktiva åtgärder
  • Normer, normkritik och ”normkonflikter”
  • Bemötande av patienter och kollegor
  • Skrivuppgift som ges tid för att genomföra under utbildningsdag 1, denna används sedan som underlag för diskussion vid
    utbildningsdag 2

Tid och plats, inledande grundkurs

Båda dagarna 08.30 – ca 15.30, Malmö Arena Hotel

Kursansvarig

Ola Björgell, funktionsansvarig för Likarätt, Region Skåne

Kurssekreterare

Karin Andersson, handläggare Likarätt, Region Skåne

Kursledare

Kursledare från Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.