Introduktionskurs i medicinsk etik HT19

En intern utbildning för personal i Region Skåne utformad som en kurs motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Målgrupp

I första hand de som är verksamma inom lokala vårdetiska råd eller motsvarande och de som på annat sätt utsetts inom respektive förvaltning att arbeta med etiska frågeställningar inom förvaltningen

Syfte

Introducera den medicinska etikens problem, teorier och metoder, samt att uppöva färdigheten att diskutera, ta ställning och skriftligen analysera frågeställningar inom den medicinska etiken.

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna ha grundkunskaper i etik,  förbättrad förmåga att identifiera etiska problem, ha ökad förmåga att belysa, analysera och bearbeta etiska problem, samt ha förmåga att med kollegor diskutera etiska  frågor.

Arbetsform

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. En kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs.

Tid

  • 3 september 13.30-16.30 (kursstart)
  • 10, 17, 24 september
  • 1, 8, 15, 22 oktober
  • 5, 12 november

OBS! Vid sent avhopp ca 1vecka innan, eller om kursdeltagaren bara uteblir debiteras en kostnad på 2 000 kronor.