Fördjupningskurs i ledarskap

Region Skåne erbjuder nu ST-läkare, med inspiration från det tidigare LML-programmet, en fördjupningskurs i ledarskap med start hösten 2022. 

Kursen riktar sig till dig som går med tankar på att någon gång bli chef eller på annat sätt ta dig an ett ledarskap i vården.  Det är en stor fördel om din ST-handledare och verksamhetschef stöttar dig i denna målsättning. 

Inom vår organisation finns ett behov av att långsiktigt utveckla läkarnas personliga förutsättningar för att samverka i och leda sig själv och sina medarbetare. Det är inget krav men en fördel om du tidigare har gått en ledarskapsutbildning i något sammanhang.

Kursen är anpassat till Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd och motsvarar kraven som ställs i ST för kompetens inom delmål a1 gällande ST 2015.  

Kursens mål 

Du ska under/efter godkänt kurs 

 • bättre kunna förstå läkarens möjligheter och utmaningar som ledare inom vården
 • utveckla ett aktivt medarbetarskap 
 • utveckla din självinsikt för bättre personligt ledarskap 
 • utveckla din förmåga att kommunicera i en gruppsituation  
 • utveckla din förmåga att förmedla och ta emot kunskap/information 
 • ha fått verktyg för personlig återhämtning inte bara i svåra tider 
 • utveckla din förmåga att handleda

Utbildningsdagar - preliminärt program 

UGL-vecka under hösten 2022 Internat 5 dagar. Observera att kursstartdatum som anges i rutan till vänster avser de gemensamma dagarna som startar 2023-01-19.
UGL-utbildningen har fokus på grupprocessen och det personliga förhållningssättet. Deltagarna får konkreta verktyg inom kommunikation och kunskap om gruppdynamik.

Möjliga UGL veckor kommer att vara (med viss reservation) vecka 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49. De som blir antagna till kursen kommer att ges möjlighet att lämna önskemål om vecka. Observera att utbildningen tar hela din tid i anspråk under kursveckan.   

Utbildningsdagar om ledarskap/kommunikation, våren 2023:  

 • Internat 19-20 januari - kommunikation  
 • 16 februari - produktionsplanering och projektledning 
 • 16 mars - ledningsgrupparbete, kulturer på arbetsplatsen, förändringsledning 
 • 13 april - personlig utveckling, konflikthantering, handledning 
 • 25 maj - chefsintervjuer, problemlösningsövningar. Avslutar dagen med middag

Återhämtningsaktivitet 

Under vårterminen, vid uppstartsinternatet får du möjlighet att välja 1 av 3 alternativ för den obligatoriska återhämtningsaktivitet, som du på egen hand utövar under vår terminen. Ett av de tre alternativen blir Mindfulness. Livet är kort – tänk om du missar det? Metoden kräver mycket lite tid för träning i vardagen och det finns stor vetenskaplig evidens för de positiva effekterna på stresstålighet och välmående.  

Kursens anspråk på arbetstid 

 • Kursen omfattar sammanlagt 11 heldagar schemalagd tid.  
 • Du ska vara beredd att avsätta en vecka för UGL under perioden slutet av augusti - december 2022. 
 • Under vårterminen 20232 behöver du dessutom göra en individuell daglig återhämtningsaktivitet om cirka 30 minuter per dag.  
 • Under vårterminen 2023 behöver du inför och efter varje utbildningsdag avsätta cirka 2 timmar för att arbeta med en instuderingsuppgift. 

Om blir antagen till kursen förbinder du dig att delta i samtliga moment och med godkännande från din chef/verksamhetschef och schemaläggare. Planerad frånvaro från kursen kan inte godkännas.  

Kursen välkomnar 24 deltagare och är avsedd för ST-läkare i Region Skåne/externa vårdgivare.  Urval görs så att så många specialiteter som möjligt är representerade och med en geografisk spridning mellan Region Skånes förvaltningar i relation till beräknad tidpunkt för specialistkompetens (ST läkare inom sista hälften av sin ST-tjänst prioriteras) och angiven motivering. Besked till alla anmälda lämnas via mejl i veckan efter sista anmälningsdag.

Kursledning  

Christina Christoffersen, Övergripande ST ansvarig i Region Skåne 
Ewa Lindelöw, VC Sorgenfrimottagningen Malmö 
Tanja Stojanovic Lazarevic, Vårdcentralen Fagerängen Trelleborg
Malin Krantz, Hudmottagningen i Helsingborg 

Kurssekreterare  

Karin Andersson, AT/ST handläggare