Förbättringsledarutbildning - en hybrid utbildning

Förbättringsledarutbildning för ett team - en hybridutbildning med både distans- och fysiska träffar. Region Skåne ska ständigt förbättra verksamheten utifrån medborgarnas och patienternas behov.

Alla medarbetare och chefer måste utöver att göra sitt ordinarie arbete bidra till att förbättra verksamheten. Detta har ingen start- och slutpunkt utan pågår ständigt och behöver göras systematiskt för att nå bästa resultat.

Kursen är en hybrid utbildning och öppen att söka för alla anställda inom Region Skåne. 

Utbildningens övergripande mål  

För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa förmåga i att: 

Kunskap och förståelse

 • Förstå förbättringsledningens villkor. 
 • Förstå metodiken A3 och dess olika delar.
 • Förstå centrala begrepp inom kunskapsområdet förbättringsledning. 
 • Kunskap om skillnaden mellan förbättrings- och förändringsledning och hur de hänger samman.
 • Förstå innebörden av förbättrings- och förändringsledning utifrån förändringspsykologi. 

Färdighet och förmåga

 • Genom eget förbättringsarbete få praktisk kunskap om A3 metodens olika delar. 
 • Tillämpa olika verktyg under det praktiska arbetet med förbättringsledning. 
 • Tillämpa metoder för planering, styrning och uppföljning av förbättringsarbetet. 
 • Skriva en välstrukturerad förbättringsplan genom att använda A3 mallen.
 • Förbereda och framföra en informativ presentation av ett förbättringsarbete.
 • Ge en god förmåga att förbereda, genomföra och förstärka den förändring som förbättringarna innebär. 

Värderingsförmåga 

 • Identifiera och bedöma behovet av resurser och legitimitet utifrån problemområde. 

Kursens innehåll

Region Skåne behöver medarbetare och ledare som ständigt arbetar med förbättringsarbete.

Målsättningen med kursen är att utveckla deltagarnas teoretiska kunskapsbas och praktiska förmåga inom olika aspekter av förbättringsledning.

En ytterligare målsättning är att utveckla deltagarens initiativkraft och kreativa förmåga att planera och genomföra ett förbättringsarbete. 

Kursen består av 5 seminarietillfällen och ett förmöte inför kursstart med en handledare: Förmöte vecka 6, 7 eller vecka 8 för att diskutera problemområde och omfång av förbättringsarbetet.

Seminarietillfälle 1 – 2022 den 7 mars 09.00 - 16.00 Fysisk träff
Seminarietillfälle 2 – 2022 den 28 mars 8.30 - 12.00 Distans
Seminarietillfälle 3 – 2022 den 25 april 8.30 - 12.00 Distans
Seminarietillfälle 4 – 2022 den 16 maj 8.30 - 12.00 Distans
Seminarietillfälle 5 – 2022 den 13 juni 09.00 - 16.00 Fysisk träff

Kursens genomförande 

Kursen utgörs av ett genomgående praktiskt förbättringsarbete som stöds av teoretiskt kunskapsinhämtande från föreläsningar, övningar, litteratur, gruppdiskussioner och handledning. Innan kursstart träffar teamet en handledare, från enheten, i ett förmöte för att diskutera möjligt problemområde att använda inom ramen för kursen. 

Vid detta tillfälle ska alla i gruppen och även närmaste chef delta. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs. Olika delmoment ska utföras mellan seminarietillfällena och resoneras kring. Viktig att tid avsätts för hemarbetet. Kunskapen bygger i vissa delar på tidigare genomgångna delar. Teamet ska bestå av minst två deltagare.

Kursens examination 

Muntligt och skriftlig redovisning av förbättringsarbetet, innehållande analys och resonemang kring arbetsprocessen, ska genomföras. Den skriftliga delen ska gås igenom med handledaren före seminarietillfälle 5.  Alla i teamet ska närvara för att bli godkända. Efter godkänd kurs erhåller deltagaren ett kursintyg.