Fallprevention utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt

Denna halvdag är tänkt att ge inspiration och verktyg för ökad Aktivitet och Träning i de dagliga rutinerna inom vård och omsorg av äldre, såväl i sluten- som primärvård, ordinärt och särskilt boende.

Kursdeltagarna får framförallt ett perspektiv på vad vi alla kan göra för att bibehålla/förbättra muskelstyrka och funktionsförmågor som minskar risken att utveckla/förvärra skörhet och drabbas av fall och fallskador.


Under de senaste årtiondena har antalet skador orsakade av fall bland äldre personer ökat dramatiskt, i takt med att befolkningen blir äldre och äldre. Fallolyckorna kan, förutom frakturer och andra allvarliga kroppsskador, leda till mycket lidande i form av smärta, nedsatta funktioner, rädsla, social isolering, försämrad livskvalitet och en för tidig död. Fallolyckorna innebär också omfattande och kostsam behandling, vård och omsorg.


Med relativt enkla metoder och förändringar i det dagliga arbetet (och i det dagliga livet för den äldre) kan man minska fallriskerna och skadornas omfattning. Men för att själv kunna motiveras och för att kunna motivera de äldre till sådana förändringar krävs att man har en förståelse för de bakomliggande orsakerna till problemet och kännedom om att många av orsakerna (som nedsatt balansförmåga och muskelstyrka) är möjliga att göra något åt.


Ett vidmakthållande och rehabiliterande förhållningssätt innebär att den som får insatser från vård och/eller omsorg ska få göra så mycket som hen kan själv. Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli mer passivitet, snabbare förlust av förmågor och ökad risk att falla och att skada sig vid ett fall. Utöver att "göra så mycket som möjligt själv" (Aktivitet) så finns det en rad enkla stärkande övningar (Träning) som kan integreras i vardagen.

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg och äldrevård. Gärna multiprofessionella team.

Innehåll och syften

 • Fallskadornas omfattning
 • Kunskap om orsaker bakom fallolyckor
 • Att upptäcka och minska riskerna att falla
 • Äldre som utvecklar skörhet - vad beror det på och vad kan man göra åt det?
 • Musklernas betydelse för (de äldres) hälsa
 • Ökad säkerhet och självförtroende, att hitta balansen
 • Att komma upp från golv
 • Hjälpmedel för ökad trygghet och säkerhet, för- och nackdelar
 • Rapportering av fallolyckor, varför då?
 • Aktivering och Träning  - en viktig del av teamets gemensamma arbete
 • Att främja en utveckling mot ett mer rehabiliterande arbets- och förhållningssätt
 • Vikten av att skapa goda förutsättningar för samverkan, samsyn och kommunikation inom och utanför teamet/arbetsgruppen och med den äldre

Arbetsformer

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med deltagarnas aktiva bidrag i form av dialog, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Fler tillfällen

Samma utbildning anordnas även den 11 maj, se https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/fallprevention-utifran-ett-rehabiliterande-forhallningssatt3/ 

Föreläsare: Daniel Smedberg, leg sjukgymnast och vårdutvecklare, Kunskapscentrum Geriatrik, Region Skåne