Fortbildning inom kognitiva sjukdomar (demenssjukdomar)

Vid fyra tillfällen under hösten 2021 arrangerar Kunskapscentrum demenssjukdomar samt AKO Skåne i samverkan med Skånes specialistminnesmottagningar en serie digitala föreläsningstillfällen riktade främst till läkare som tjänstgör på vårdcentral i Skåne. Även övriga professioner på vårdcentralen som är involverade i kognitiv utredning samt omhändertagande av personer med kognitiv svikt/sjukdom (demenssjukdom) är välkomna att delta.

Varje tillfälle inleds med en föreläsning inom utvalt ämne. Därefter påbörjas dialog mellan deltagare, AKO-representant (Kognitiva sjukdomar och demens) samt föreläsare. Förbered er gärna med frågor/funderingar/patientfall.

Samtliga tillfällen sker onsdagar kl. 11.00-12.00 via Teams.

29 september: 

Kognitiv svikt till följd av kognitiv sjukdom (demenssjukdom)?

I våras publicerades Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp: Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Ingång i vårdförloppet ska ske när patientens kognitiva svikt misstänks orsakad av kognitiv sjukdom (demenssjukdom). Men när är det? Och vad menas med kognition i praktiken?

Föreläsare:

Moa Wibom, specialistläkare allmänmedicin, Silvialäkare och överläkare vid Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus

13 oktober

Behandling vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD)

Cirka 90 % av personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom) uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet någon form av BPSD-symtom. Vad innebär detta och hur ser behandlingsmöjligheterna ut?

Föreläsare:

Sandra Berggren Alm, specialistläkare allmänmedicin, VE Minnessjukdomar, SUS Malmö.

17 november

Efter diagnos – handläggning med fokus på personens unika kliniska bild

Med hjälp av senaste evidens inom risk- och friskfaktorer har vi möjlighet att arbeta proaktivt och tillsammans med patient och närstående skapa en handfast vårdplan som utgångspunkt för fortsatt omhändertagande.

Föreläsare:

Iris Zahirovic, specialistläkare geriatrik, VE Minnessjukdomar, SUS Malmö

15 december

Kognitionsstärkande läkemedel

Idag finns rekommendationer om två olika typer av symtomlindrande läkemedel vid kognitiv sjukdom (demenssjukdom). Hur ser verkningsmekanismerna och behandlingsrekommendationerna kring dessa ut, och finns det härutöver andra farmakologiska behandlingsmöjligheter?

Föreläsare:

Uppdateras

Föreläsningarna sker via Teams. Länk till varje tillfälle skickas ut dagen innan aktuellt datum till din anmälda e-postadress.