Grundkurser Barn som anhöriga och Barn som far illa - digitala

Grundkurserna ger en allmän ingång till ämnena. Grundkurs Barn som anhöriga har sin utgångspunkt i psykiatrin och oftast är barnombudssamordnare från vuxenpsykiatrin på orten med och leder kursen.

Grundkurs Barn som anhöriga (förmiddag)

Målgrupp

All personal inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

När barn är anhöriga till patienter i hälso- och sjukvården har personalen i många fall skyldighet att beakta barnens behov av information, råd och stöd. Vi går igenom vilka barn som betraktas som anhöriga, hur barnen kan påverkas när det finns ohälsoproblem i en familj, varför det är viktigt att uppmärksamma barnen samt hur de skyldigheter som hälso- och sjukvården har kan komma barnen tillgodo.

Grundkurs Barn som far illa (eftermiddag)

Målgrupp

I första hand kontaktpersoner/barnombud men andra medarbetare är också välkomna.

Grundkursens innehåll stärker kunskaperna när det gäller

  • Olika sätt barn kan fara illa på
  • Riskfaktorer och signaler att vara uppmärksam på
  • Vad anmälningsskyldigheten innebär och hur du kan prata med vårdnadshavare/barnet om anmälan
  • Hur en anmälan till socialtjänsten görs och vad som händer på socialtjänsten
  • Var du, som ska anmäla till socialtjänsten, kan söka stöd
    Vad en kontaktperson/barnombud gör

Även vårdprogrammen Våld i nära relationer och Oro för ofött barn tas upp i kursen. Kursen är intygsgrundande för delmål inom området barn som far illa och anmälningsplikt inom ST-utbildningen.

Omfattning

Båda kurserna är en halvdagsutbildning. Du kan anmäla dig till endast den ena eller till båda kurserna.

Antal deltagare

Max 15 deltagare per tillfälle. Vid fullbokning hänvisar vi till annat tillfälle. 

Tillfällen

Under våren 2021 hålls kurserna på nedanstående datum och digitalt via Microsoft Teams.

19 februari, 24 mars, 21 april, 20 maj och 16 juni. Vid alla tillfällen hålls Barn som anhöriga under förmiddagen och Barn som far illa under eftermiddagen: 

Barn som anhöriga kl. 09.00-12.00
Barn som far illa kl. 13.00 - 16.00