Äldre personers hälsa

En inspirerande utbildningsdag, riktad till all personal inom kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst eller liknande, och som möter äldre personer i sin arbetsroll.

Under dagen erbjuds föreläsningar, diskussioner och seminarier för att belysa olika ämnen som kan vara viktiga att identifiera, hantera och samarbeta kring i vården av äldre personer.

Dagen innehåller såväl gemensamma föreläsningar som mindre seminarier. I din anmälan lägger du ditt önskemål om vilka 4 seminarier du vill delta vid.

Vi förbehåller oss rätten att placera deltagaren där det finns plats på grund av begränsat antal platser till varje seminarium/rum. Alla deltagare kommer att få ett mail om vilka seminarium och tider de har blivit tilldelade cirka 2 veckor innan.

Utbildningsdagen är nu fullsatt men under hösten kommer det att finnas möjlighet att anmäla sig under förutsättning att vi har fått avhopp. Du blir i så fall tilldelad de seminarier som den avhoppade har anmält.

Utbildningsdagen är ett samarbete mellan Kunskapscentrum Geriatrik och Kunskapscentrum demenssjukdomar.

Antal platser: sammanlagt 81 deltagare.

1. Migration - Rozita Torkpoor och Ingrid Fioretos

Vad vill Aisha?

Vad är viktigt att tänka på i mötet med äldre personer från ett annat land? Hur kan vi säkerställa att den vård och omsorg som erbjuds är anpassad utifrån den äldre personens individuella behov?

I denna workshop får du möjlighet att reflektera över hur kulturell bakgrund och föreställningar om andra kan påverka mötet med en annan person.

2. Musklernas betydelse - Daniel Smedberg

Behovet av träning ökar med stigande ålder

Ju äldre vi blir desto fortare tappar vi muskelstyrka vid inaktivitet, men får musklerna fortsatt arbeta så kan vi också undvika att förlora funktioner som gör oss rörliga och självständiga.

På detta seminarium går vi igenom några aspekter av dessa samband och för en diskussion om vad vi kan göra för egen del och för våra vårdtagare för att använda oss av denna kunskap.

3. Nutrition - Linda Jonsson

Undernäring – Hur upptäcker och förhindrar vi det?

En normal kroppsvikt är inte detsamma som god näringsstatus. Även en person med hög kroppsvikt kan vara undernärd med låg muskelmassa, vilket leder till försämrad livskvalitet och ökad risk för t.ex. fall och svårläkta sår.

Hur kan vi bedöma vem som är undernärd eller i risk för att bli undernärd? Hur förebygger och motiverar vi till en bättre näringsstatus?

4. Psykisk hälsa -  Catharina Hansson

Psykisk hälsa äldre

Många äldre mår psykiskt dåligt, vilka varningstecken bör man vara uppmärksam på? Vilka är de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden bland äldre? Kan t.ex. bakgrund och sjukdomshistoria påverka patientens psykiska mående? Vi diskuterar vad som kan ligga bakom den äldre patientens symtom och hur vi går vidare.

5. Kognitiv sjukdom (demenssjukdom) - Annsofie Svensson och Elisabet Londos

Kognitiv sjukdom (Demenssjukdom)

En stor andel personer med kognitiv sjukdom saknar diagnos, vilket innebär onödigt lidande och sänkt livskvalitet för både patient och anhöriga. Vid denna workshop går vi igenom symtomen på de vanligaste kognitiva sjukdomarna. Genom praktiska övningar kommer du lära dig identifiera kognitiv svikt och särskilja mellan kognitiv sjukdom och normalt åldrande.

6. Kommunikation vid demenssjukdom - Andreas Jönsson

Kommunikation 

Kognitiv sjukdom (demenssjukdom) kan inverka på personens förmåga att uttrycka sig, men även förmågan att förstå vad andra säger. Detta kan ställa höga krav på vårdpersonal, som i sin tur måste anpassa sitt sätt att möta den sjuke. Här ges kunskap om symtom som påverkar kommunikationen, men ges också möjlighet att träna på att förstå och göra sig förstådd.

7. Trycksår - Katarina Frick

Trycksår – förebyggande och behandling

Seminarium angående vad ett trycksår är, hur det uppstår och förslag på förebyggande åtgärder för att undvika trycksår. Vi går även igenom behandlingsförslag av trycksår som redan uppstått. Vikten av att se helheten och att hela teamet arbetar med dess olika uppgifter med patienten i fokus. Nyttan av att involvera patienten och dess anhöriga.

8. Existentiell hälsa, ”Meningsfullhet” - Elisabet Bexell

Existentiell hälsa - Mening i livet!

Vi lever allt längre, men lever vi livet hela livet? I detta seminarium går vi igenom vad existentiell hälsa innebär och hur arbete med meningsfullhet kan ge bättre självskattad fysisk och psykisk hälsa. Du får konkreta tips som hjälper människor till ett bättre liv och personal till ett roligare arbete.

9. Ålderism - Jacob Oredsson

Hur ser vi på äldre?

Börda? Tillgång? Klok? Senil? Vad har vi egentligen för syn på äldre i vårt samhälle, och hur påverkar detta vårt bemötande av äldre? Det finns ideal och normer i vårt samhälle som är svåra för många av våra äldre att leva upp till. Vad får det för konsekvenser för dem? Vi diskuterar fördomar och stereotyper som finns om äldre, samt om, och i så fall hur, vi kan påverka dessa.

Med reservation för förändringar i program och seminarium.