ST- och läkarbemanningsplan

ST- och läkarbemanningsplanen görs årligen, 31 mars, för att få en bild av läkarkårens utveckling och sammansättning inom Region Skåne. Resultatet utgör också underlag för uppgifterna till det Nationella Planeringsstödet (NPS).

Planen utgör ett stöd i verksamheternas kompetensförsörjningsplanering och ger ett underlag för bedömning av behovet av att starta nya specialistutbildningstjänster (ST) inom olika specialiteter.

Underlaget som ligger till grund för planen görs genom enkäter till Region Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar och privata vårdgivare och samlas in via varje verksamhet. Materialet kvalitetssäkras sedan på förvaltningsnivå. Det bygger på så sätt på verksamhetschefernas aktuella kunskaper om utbildningsinriktningar och tidpunkter för när utbildningstjänstgöringarna är avklarade, pensionsavgångar etc. 

ST och läkarbemanningsundersökning

 • Undersökning 2018

  Enkäten genomfördes per 2018-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)-format i vilket en pivottabell för MS Excel är skapad.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 3 046, en ökning från föregående år med 130. Inom förvaltningsdriven verksamhet finns totalt 2 682, ökningen jämfört med 2017 är 82.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 105 och är nu 1 378. Hos privata vårdgivare finns 108 ST-läkare (+40). Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (391), psykiatri (78), internmedicin (72), akutsjukvård (70), anestesi- och intensivvård (64), kirurgi (49), radiologi (48) samt Obstetrik & gyn (47).
   • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 248, en ökning med 35.
   • År 2018 beräknas 240 ST bli färdiga specialister, 2019 beräknas de uppgå till 235 och 2020 till 278. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
   • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2018 - 113, 2019 - 120 och 2020 - 93. Antalet pensioneringar ligger på ca 100 per år från 2021 - 2023 för att åren 2024 till 2027 vara i nivån ca 70 per år.
   • Totalt har 554 specialistläkare ej kunnat anställas per 2018-03-31 på grund av brist på specialister. Flest uppges finnas inom allmänmedicin (311), psykiatri (32), radiologi (22), akutsjukvård (19). onkologi (18), obstetrik & gyn (15), klinisk patologi (12), neonatologi (11), samt BUP (11).

  Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2018, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

 • Undersökning 2017

  Enkäten genomfördes per 2017-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)-format i vilket en pivottabell för MS Excel är skapad.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2 916, en ökning från föregående år med 75. Inom förvaltningsdriven verksamhet finns totalt 2 600, ökningen jämfört med 2016 är 44.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 13 och är nu 1 273. Hos privata vårdgivare finns 68 ST-läkare. Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (350), psykiatri (66), akutsjukvård (63), anestesi- och intensivvård (56), internmedicin (56), kirurgi (50) samt radiologi (47).
  • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 213, en ökning med 15.
  • År 2017 beräknas 195 ST bli färdiga specialister, 2018 beräknas de uppgå till 235 och 2019 till 244. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
  • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2017 - 113, 2018 - 112 och 2019 - 101. Antalet pensioneringar ligger på ca 90 -100 per år från 2020 - 2023 för att åren 2024 till 2026 vara i nivån 60-70 per år.
  • Totalt har 478 specialistläkare ej kunnat anställas per 2017-03-31 på grund av brist på specialister. Flest uppges finnas inom allmänmedicin (281), psykiatri (35), radiologi (19), onkologi (15), klinisk patologi (12), urologi (11), neonatologi (10) samt ögonsjukdomar (9).

  Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2017, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

  Dokumentation kring sammanställning av enkätundersökning Läkarbemannings- och ST-plan 2017

  Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2017

  Förteckning över specialiteter

  Enkätresultat ST och läkarbemanningsundersökning 2017 (rådata samt pivottabell för datautsökning), MS Excel-fil.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter