ST- och läkarbemanningsplan

ST- och läkarbemanningsplanen görs årligen, 31 mars, för att få en bild av läkarkårens utveckling och sammansättning inom Region Skåne. Resultatet utgör också underlag för uppgifterna till det Nationella Planeringsstödet (NPS).

Planen utgör ett stöd i verksamheternas kompetensförsörjningsplanering och ger ett underlag för bedömning av behovet av att starta nya specialistutbildningstjänster (ST) inom olika specialiteter.

Underlaget som ligger till grund för planen görs genom enkäter till Region Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar och privata vårdgivare och samlas in via varje verksamhet. Materialet kvalitetssäkras sedan på förvaltningsnivå. Det bygger på så sätt på verksamhetschefernas aktuella kunskaper om utbildningsinriktningar och tidpunkter för när utbildningstjänstgöringarna är avklarade, pensionsavgångar etc. 

ST och läkarbemanningsundersökning

 • Undersökningen 2016-2018

  Enkäten genomfördes per 2016-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. På webbplatsen finns också tidigare års undersökningar att tillgå.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2 841, varav 2 556 finns inom förvaltningsdriven verksamhet där ökningen är totalt 36.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 101 och är nu 1 260. Hos privata vårdgivare finns 68 ST-läkare.
  • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 198, en ökning med 13. Av de 198 har 43 arbetat mer än 1 år vilket är 16 fler än föregående år.
  • År 2016 beräknas 214 bli färdiga specialister, 2017 beräknas de uppgå till 216 och 2018 till 241. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
  • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2016 - 122, 2017 - 117 och 2018 - 96. Antalet pensioneringar ligger på ca 80-100 per år från 2019 - 2023 för att åren 2024 och 2025 vara i nivån 60 per år.
  • Totalt har 446 läkare ej kunnat anställas 2016 på grund av brist på specialister varav flest uppges finnas inom allmänmedicin (266), psykiatri (45), anestesi och intensivvård (16), ögonsjukdomar (15), klinisk patologi (13), radiologi (12), internmedicin (11), samt urologi (11).

  Redovisning av hur prognoserna beräknats 

  Förteckning över specialister 

  • Totalt antal läkare inkl privat

   Siffrorna visar totala antalet läkare , förvaltningsdriven verksamhet totalt respektive totalt antal privatpraktiserande läkare

   Totalt antal läkare inkl privat (xls)

  • Per organisation
  • Per organisation och specialitet
  • Specialitetsvis inkl prognoser
  • Inrapportering 2016

   Här finns de inrapporterade underlagen från respektive organisation

   • Skånevård Kryh

    Skånevård Kryh (xls)

    1. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi) Ystad
    2. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi) Kristianstad
    3. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Radiologi)
    4. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Radiologi) Kommentar
    5. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi), Tilläggsspecialiteter (Nuklearmedicin)
    6. Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård), Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring)
    7. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Endokrinologi och diabetologi), Neurologiska specialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi,  Hematologi, Lungsjukdomar), Enskilda basspecialiteter (Infektionssjukdomar), Tilläggsspecialiteter (Allergologi), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik)  
    8. Neurologiska specialiteter (Rehabiliteringsmedicin)
    9. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi, Handkirurgi, Anestesi- och intensivvård)
    10. Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barn- och ungdomskardiologi, Barn- och ungdomsallergologi)
    11. Enskilda basspecialiteter (Akutsjukvård)
    12. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar)
    13. Enskilda basspecialiteter (Infektionssjukdomar)
    14. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Lungsjukdomar, Endokrinologi och diabetologi), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurologiska specialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi, Njurmedicin) Specialmedicin Kristianstad            
    15. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Kärlkirurgi, Urologi) Kristianstad
    16. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Röst- och talrubbningar, Hörsel- och balansrubbningar)
    17. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    18. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Lungsjukdomar), Neurologiska specialiteter (Neurologi) Specialmedicin Ystad      
    19. Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin) Primärvård, Tilläggsspecialiteter (Palliativ medicin), Enskilda basspecialiteter (Akutsjukvård), Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin) ASIH, Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård), Enskilda basspecialiteter (Infektionssjukdomar), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Lungsjukdomar), Neurologiska specialiteter (Neurologi), Enskilda basspecialiteter (Onkologi)      
    20. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi) Ystad
   • Skånevård Sund

    Skånevård Sund (xls)

    1. Psykiatriska specialiteter (Rättspsykiatri)
    2. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Malmö
    3. Psykiatriska specialiteter (Barn- och ungdomspsykiatri)
    4. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Helsingborg
    5. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Kristianstad
    6. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Lund
    7. Kommentar Division Psykiatri
    8. Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård)
    9. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Radiologi, Klinisk fysiologi)
    10. Kirurgiska specialiteter (Kärlkirurgi)
    11. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi)
    12. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi, Kärlkirurgi)
    13. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    14. Kirurgiska specialiteter (Öron-, näs- halssjukdomar)
    15. Neurologiska specialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi, Geriatrik, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Lungsjukdomar), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) Närsjukvård Sydväst
    16. Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomskardiologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi)
    17. Enskilda basspecialiteter (Infektionssjukdomar)
    18. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi) Närsjukvård Nordväst
    19. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar)
    20. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Hematologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Kardiologi, Endokrinologi och diabetologi, Lungsjukdomar), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi), Neurologiska specialiteter (Neurologi) Specialiserad medicin
    21. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    22. Kommentar Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    23. Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin)
    24. Enskilda basspecialiteter (Akutsjukvård)  
    25. Kommentar Enskilda basspecialiteter (Akutsjukvård) 
   • Skånes universitetssjukvård

    Skånes universitetssjukvård (xls)

    1. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård) Lund
    2. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård) Malmö
    3. Kirurgiska specialiteter (Barn- och ungdomskirurgi)
    4. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Radiologi), Neurologiska specialiteter (Klinisk neurofysiologi), Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi)
    5. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi)
    6. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinsk gastroenterologi och hepatologi)
    7. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik)
    8. Kirurgiska specialiteter (Handkirurgi)
    9. Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi), Enskilda basspecialiteter (Onkologi)
    10. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar)
    11. Enskilda basspecialiteter (Infektionssjukdomar)
    12. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) Lund
    13. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) Malmö
    14. Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård)
    15. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi), Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Radiologi)
    16. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi)
    17. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    18. Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar), Tilläggsspecialiteter (Allergologi)
    19. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurologiska specialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin), Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin)
    20. Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter (Neonatologi)
    21. Invärtesmedicinska specialiteter (Njurmedicin), Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
    22. Neurologiska specialiteter (Neurokirurgi)
    23. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi)
    24. Kirurgiska specialiteter (Plastikkirurgi)
    25. Neurologiska specialiteter (Rehabiliteringsmedicin)
    26. Enskilda basspecialiteter (Reumatologi)
    27. Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring), Neurologiska specialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri)
    28. Kirurgiska specialiteter (Kärlkirurgi, Anestesi- och intensivvård, Thoraxkirurgi)
    29. Kirurgiska specialiteter (Urologi)
    30. Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering)
    31. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    32. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar)
    33. Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin)
    34. Neurologiska specialiteter (Neurologi)
    35. Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomskardiologi)
   • Medicinsk service

    Medicinsk service (xls)

    1. Enskilda basspecialiteter (Arbets- och miljömedicin)
    2. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
    3. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
    4. Enskilda basspecialiteter (Klinisk genetik)
    5. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi)
    6. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi)
    7. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk mikrobiologi)
    8. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk mikrobiologi)
    9. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi)
    10. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi)
   • Hälsostaden Ängelholm

    Hälsostaden Ängelholm (xls)

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin, Reumatologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin)
    2. Neurologiska specialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin), Tilläggsspecialiteter (Allergologi, Smärtlindring, Äldrepsykiatri)  
   • Privata vårdgivare

    Privata vårdgivare (xls)

    1. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar) Hudläkarmottagningen  Lundagårds läkargrupp
    2. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Läkarhuset Roslunda
    3. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Victoria Vård och Hälsa
    4. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Berga Läkarhus
    5. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Laurentiikliniken
    6. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsomedicinskt center Hjärup
    7. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsomedicinskt center Lomma
    8. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Ögonlasern i Lund
    9. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi) Näsets Läkargrupp
    10. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Solljungahälsan
    11. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Integrerad Närsjukvård Malmö
    12. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Tryggakliniken
    13. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Läkarmottagningen i Bjärnum
    14. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Brahehälsan Eslöv
    15. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Ellenbogen HC Malmö
    16. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Båstad Bjäre Läkarpraktik
    17. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Solstenen i Skåne
    18. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar) Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn
    19. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Ramlösa Social Utveckling LARO
    20. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Kristianstadskliniken
    21. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsoringen VC Bromölla
    22. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Capio Medocular
    23. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Ängelholm
    24. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Kristianstad
    25. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Ystad
    26. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Malmö
    27. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Helsingborg
    28. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi) Örestadsklinikens Vårdcentral
    29. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Kattens Läkargrupp
    30. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Sundets läkargrupp
    31. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi) Hälsoringen Vård Osby Lönsboda
    32. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Läkargruppen Munka Ljungby
    33. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Agata Ögonklinik
    34. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Kungsgårdshälsan
    35. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Brahehälsan Löberöd
    36. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Capio Närsjukvård Skåne
    37. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Österlenkirurgin
    38. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Östra läkargruppen
    39. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Familjehälsan Åstorp
    40. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi, Öron-, näs- och halssjukdomar) Rosengårdskliniken
    41. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Novakliniken
    42. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Valens läkargrupp   
 • Undersökning 2017

  Enkäten genomfördes per 2017-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. Enkätresultatet redovisas därför i form rådata i Excel (xlsx)-format i vilket en pivottabell för MS Excel är skapad.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2 916, en ökning från föregående år med 75. Inom förvaltningsdriven verksamhet finns totalt 2 600, ökningen jämfört med 2016 är 44.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 13 och är nu 1 273. Hos privata vårdgivare finns 68 ST-läkare. Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (350), psykiatri (66), akutsjukvård (63), anestesi- och intensivvård (56), internmedicin (56), kirurgi (50) samt radiologi (47).
  • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 213, en ökning med 15.
  • År 2017 beräknas 195 ST bli färdiga specialister, 2018 beräknas de uppgå till 235 och 2019 till 244. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
  • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2017 - 113, 2018 - 112 och 2019 - 101. Antalet pensioneringar ligger på ca 90 -100 per år från 2020 - 2023 för att åren 2024 till 2026 vara i nivån 60-70 per år.
  • Totalt har 478 specialistläkare ej kunnat anställas per 2017-03-31 på grund av brist på specialister. Flest uppges finnas inom allmänmedicin (281), psykiatri (35), radiologi (19), onkologi (15), klinisk patologi (12), urologi (11), neonatologi (10) samt ögonsjukdomar (9).

  Innan utsökning av data i enkätresultatet rekommenderas starkt en genomläsning av dokumentet Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2017, se länk nedan. I dokumentet framgår sökbara fält med fältbeskrivning samt för beräknade fält även beräkningsgrund.

  Dokumentation kring sammanställning av enkätundersökning Läkarbemannings- och ST-plan 2017

  Datadokumentation och fältbeskrivningar av innehåll i enkätresultat 2017

  Förteckning över specialiteter

  Enkätresultat ST och läkarbemanningsundersökning 2017 (rådata samt pivottabell för datautsökning), MS Excel-fil.

 • Undersökningen 2012 - 2014

  Enkäten genomfördes per 2012-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. På webbplatsen finns också tidigare års undersökningar att tillgå.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2752, varav 2 622 finns inom förvaltningsdriven verksamhet där ökningen är totalt 64. En ökning har skett inom samtliga förvaltningar, där SUS har ökat mest, förutom Primärvården och Psykiatrin som har minskat. Primärvården redovisar störst minskning.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 10 och är nu 856. Av dessa uppges 23 vara privatpraktiserande (antalet ligger sannolikt närmare 33 vilket skulle ge totalt 866 ST-läkare).
  • Antalet vikarierande leg underläkare är 254, en minskning med 60 varav Primärvården svarar för ca hälften, övriga är jämnt fördelade mellan förvaltningarna. Av de 254 uppges 136 ha arbetat mer än 1 år vilket är 26 mindre än föregående år.
  • År 2012 beräknas 170 bli färdiga specialister, år 2013 beräknas de uppgå till 171 och 2014 till 163. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande men att ökningen där förväntas bli större.
  • Förväntade ålderspensioneringar motsvarande år är 2012: 113, 2013: 114 och 2014: 118. Antalet pensioneringar ligger på ca 90-100 per år från 2015 för att åren 2020 och 2021 vara i nivån 85 per år.
  • Totalt har 228 tjänster under 2012 inte bemannats med specialistkompetenta läkare varav flest uppges finnas inom allmänmedicin (106), psykiatri (18) barn- och ungdomspsykiatri (12), bild- och funktionsmedicin (12), klinisk patologi (10), internmedicin (9) och urologi (5), hud- och könssjukdomar (5), akutmedicin (4) samt rättspsykiatri (4).
  • Totalt antal läkare inkl privat

   Siffrorna visar totala antalet läkare, förvaltningsdriven verksamhet totalt respektive totalt antal privatpraktiserande läkare.

   Totalt antal läkare inkl privat (xls) 

  • Per organisation
  • Per organisation och specialitet
  • Specialitetsvis inkl prognoser
  • Inrapportering 2012

   Här finns de inrapporterade underlagen från respektive organisation.

   • Centralsjukhuset i Kristianstad

    Centralsjukhuset i Kristianstad (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi).
    2. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin).
    3. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnkardiologi).
    5. Infektionsmedicin, Allmänmedicin.
    6. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Lungsjukdomar, Endokrinologi o diabetologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinska njursjukdomar, Hematologi).
    7. Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård).
    8. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård), Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin).
    9. Hud- och könssjukdomar.
    10. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
    11. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar).
    12. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi).
   • Helsingborgs Lasarett

    Helsingborgs Lasarett (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Barnmedicinska specialiteter (Neonatologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomsallergologi, Barnonkologi, Barnkardiologi, Barn- och ungdomsmedicin).
    2. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    3. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi, Nuklearmedicin).
    4. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin).
    5. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi).
    6. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar).
    7. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
    8. Hud- och könssjukdomar.
    9. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Kärlkirurgi).
    10. Kirurgiska specialiteter (Urologi).
    11. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi o diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Kardiologi, Lungsjukdomar, Hematologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik, Internmedicin).
    12. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    13. Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård).
    14. Infektionsmedicin.
   • Hässleholms sjukhusorganisation

    Hässleholms sjukhusorganisation (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi), Infektionsmedicin, Kirurgiska specialiteter (Kirurgi), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Endokrinologi och diabetologi, Lungsjukdomar, Allergologi, Geriatrik), Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
    2. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Neurospecialiteter (Neurologi), Allmänmedicin, Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin).
    3. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi, Anestesi- och intensivvård, Handkirurgi).
   • Laboratoriemedicin Skåne

    Laboratoriemedicin Skåne (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi).
    2. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi) Kommentar.
    3. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi).
    4. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi, Klinisk farmakologi).
    5. Arbets- och miljömedicin.
    6. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin).
    7. Klinisk genetik.
   • Lasarettet i Landskrona

    Lasarettet i Landskrona (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    2. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
    3. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar).
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
    5. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård), Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi, Kardiologi), Neurospecialiteter (Neurologi).
   • Lasarettet i Trelleborg

    Lasarettet i Trelleborg (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Endokrinologi och diabetologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård, Ortopedi).
    3. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi, Ögonsjukdomar), Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin), Hud- och könssjukdomar.
   • Lasarettet i Ystad

    Lasarettet i Ystad (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård).
    2. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi).
    3. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
    5. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    6. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi o diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar).
    7. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    8. Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring).
    9. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar).
    10. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
   • Primärvård

    Primärvård (xls)

    1. Allmänmedicin.
   • Privata vårdgivare

    Privata vårdgivare (xls)

    1. Allmänmedicin
    2. Allmänmedicin
    3. Allmänmedicin
    4. Allmänmedicin
    5. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi, Ortopedi, Obstetrik och gynekologi, Öron-, näs- och halssjukdomar, Ögonsjukdomar),  Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Allergologi), Hud- och könssjukdomar.
    6. Allmänmedicin
    7. Allmänmedicin
    8. Allmänmedicin
    9. Allmänmedicin
    10. Allmänmedicin
    11. Allmänmedicin
    12. Allmänmedicin
   • Psykiatri Skåne

    Psykiatri Skåne (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Psykiatriska specialiteter Kommentar.
    2. Psykiatriska specialiteter (Rättspsykiatri).
    3. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Trelleborg.
    4. Psykiatriska specialiteter (Barn- och ungdomspsykiatri).
    5. Psykiatriska specialiteter (Barn- och ungdomspsykiatri) Kommentar.
    6. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Helsingborg.
    7. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Kristianstad.
    8. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Malmö.
    9. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Lund.
   • Skånes Universitetssjukhus

    Skånes Universitetssjukhus (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Infektionsmedicin.
    2. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi).
    3. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi).
    4. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
    5. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Röst- och talrubbningar, Hörsel- och balansrubbningar).
    6. Kirurgiska specialiteter (Handkirurgi).
    7. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Endokrinologi o diabetologi, Lungsjukdomar), Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård).
    8. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) Kommentar.
    9. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård).
    10. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barnonkologi, Barn- och ungdomsallergologi).
    11. Barnmedicinska specialiteter (Barnkardiologi).
    12. Barnmedicinska specialiteter (Barnkardiologi) Kommentar.
    13. Kirurgiska specialiteter (Barn- och ungdomskirurgi).
    14. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi).
    15. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi).
    16. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinsk gastroenterologi o hepatologi).
    17. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    18. Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi).
    19. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi), Kirurgiska specialiteter (Thoraxkirurgi).
    20. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi).
    21. Hud- och könssjukdomar.
    22. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    23. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård) Kommentar.
    24. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    25. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Plastikkirurgi).
    26. Kirurgiska specialiteter (Kärlkirurgi).
    27. Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi).
    28. Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi) Kommentar.
    29. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri).
    30. Barnmedicinska specialiteter (Neonatologi).
    31. Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi).
    32. Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi) Kommentar.
    33. Neurospecialiteter (Neurokirurgi).
    34. Neurospecialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin).
    35. Neurospecialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin) Kommentar.
    36. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinska njursjukdomar), Kirurgiska specialiteter (Kirurgi), Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin).
    37. Kirurgiska specialiteter (Plastikkirurgi).
    38. Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring).
    39. Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin).
    40. Onkologi, Gynekologisk onkologi.
    41. Kirurgiska specialiteter (Urologi).
    42. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    43. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi o diabetologi).
    44. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    45. Kirurgiska specialiteter (Thoraxkirurgi).
   • Ängelholms sjukhus

    Ängelholms sjukhus (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Hematologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Lungsjukdomar, Allergologi, Medicinska njursjukdomar, Endokrinologi och diabetologi) Reumatologi.
    2. Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    3. Hud- och könssjukdomar.
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
    5. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi).
    6. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    7. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    8. Kirurgiska specialiteter (Öron-, näs- och halssjukdomar).
 • Undersökningen 2013 – 2015

  Enkäten genomfördes per 2013-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. På webbplatsen finns också tidigare års undersökningar att tillgå.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2 781, varav 2 587 finns inom förvaltningsdriven verksamhet där minskningen är totalt 35. Både ökningar och minskningar förekommer, där SUS har minskat mest (-52). Helsingborg redovisar störst ökning (+21).
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 48 och är nu 904. Av dessa uppges 44 vara privatpraktiserande.
  • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 246, en minskning med 8 varav Primärvården svarar för en stor minskning (-23). Av de 246 uppges 141 ha arbetat mer än 1 år vilket är 5 fler än föregående år.
  • År 2013 beräknas 183 bli färdiga specialister, 2014 beräknas de uppgå till 165 och 2015 till 197. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
  • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2013, 113, 2014, 122 och 2015, 98. Antalet pensioneringar ligger på ca 85-100 per år från 2016 för att åren 2021 och 2022 vara i nivån 85 per år.
  • Totalt har 350 tjänster under 2013 inte bemannats med specialistkompetenta läkare varav flest uppges finnas inom allmänmedicin (219), psykiatri (26), bild- och funktionsmedicin (15), klinisk patologi (12), akutsjukvård (8), ögonsjukdomar (8) samt geriatrik (7).

  Redovisning av hur prognoserna beräknats (pdf)

  • Totalt antal läkare inkl privat

   Siffrorna visar totala antalet läkare, förvaltningsdriven verksamhet totalt respektive totalt antal privatpraktiserande läkare.

   Totalt antal läkare inkl privat (xls) 

  • Per organisation
  • Per organisation och specialitet
  • Specialitetsvis inkl prognoser
  • Inrapportering 2013

   Här finns de inrapporterade underlagen från respektive organisation.

   • Centralsjukhuset i Kristianstad

    Centralsjukhuset i Kristianstad (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi)
    2. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Lungsjukdomar, Endokrinologi o diabetologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi, Medicinska njursjukdomar)
    3. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnkardiologi)
    5. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar)
    6. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    7. Hud- och könssjukdomar
    8. Infektionsmedicin
    9. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi)
    10. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin)
    11. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård)
    12. Allmänmedicin, Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård)
   • Helsingborgs Lasarett

    Helsingborgs lasarett (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi, Nuklearmedicin).
    2. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi).
    3. Infektionsmedicin.
    4. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar).
    5. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
    6. Hud- och könssjukdomar.
    7. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Kärlkirurgi, Urologi).
    8. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik, Endokrinologi o diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Kardiologi, Lungsjukdomar, Hematologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin).
    9. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    10. Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård).
    11. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnonkologi, Barnkardiologi).
    12. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    13. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin).
   • Hässleholms sjukhusorganisation

    Hässleholms sjukhusorganisation (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Hematologi), Infektionsmedicin, Kirurgiska specialiteter (Kirurgi), Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi, Lungsjukdomar, Allergologi, Geriatrik), Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri).
    2. Neurospecialiteter (Neurologi), Allmänmedicin, Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi).
    3. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi, Anestesi- och intensivvård, Handkirurgi).
   • Laboratoriemedicin Skåne

    Laboratoriemedicin Skåne (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi).
    2. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi).
    3. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin).
    4. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi, Klinisk farmakologi).
    5. Klinisk genetik.
    6. Arbets- och miljömedicin.
    7. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk patologi, Klinisk kemi), Klinisk genetik, Arbets- och miljömedicin Kommentarer.
   • Lasarettet i Landskrona

    Lasarettet i Landskrona (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    2. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar, Ögonsjukdomar), Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
    3. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Kardiologi), Neurospecialiteter (Neurologi).
   • Lasarettet i Trelleborg

    Lasarettet i Trelleborg (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Endokrinologi och diabetologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård).
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård, Ortopedi).
    3. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Obstetrik och gynekologi, Öron-näs-halssjukdomar, Ögonsjukdomar), Hud- och könssjukdomar, Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
   • Lasarettet i Ystad

    Lasarettet i Ystad (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård).
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    3. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
    4. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    5. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi o diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar), Neurospecialiteter (Neurologi).
    6. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi).
    7. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    8. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar).
    9. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
   • Primärvård

    Primärvård (xls)

    1.  Allmänmedicin 
   • Privata vårdgivare

    Privata vårdgivare (xls)

    1. Allmänmedicin
    2. Allmänmedicin
    3. Allmänmedicin
    4. Allmänmedicin Kommentar
    5. Allmänmedicin
    6. Allmänmedicin
    7. Allmänmedicin
    8. Allmänmedicin
    9. Allmänmedicin
    10. Allmänmedicin
    11. Allmänmedicin
    12. Allmänmedicin
    13. Allmänmedicin
    14. Allmänmedicin
    15. Allmänmedicin
    16. Allmänmedicin
    17. Allmänmedicin
    18. Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi o diabetologi)
   • Psykiatri Skåne

    Psykiatri Skåne (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Psykiatriska specialiteter Kommentar.
    2. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Malmö.
    3. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Trelleborg.
    4. Psykiatriska specialiteter (Barn- och ungdomspsykiatri).
    5. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Kristianstad.
    6. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Lund.
    7. Psykiatriska specialiteter (Rättspsykiatri).
    8. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Helsingborg.
   • Skånes Universitetssjukhus

    Skånes Universitetssjukhus (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar).
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    3. Kirurgiska specialiteter (Urologi).
    4. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar).
    5. Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring).
    6. Onkologi, Gynekologisk onkologi.
    7. Barnmedicinska specialiteter (Neonatologi).
    8. Barnmedicinska specialiteter (Barnkardiologi, Barn- och ungdomskirurgi).
    9. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi o diabetologi).
    10. Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi).
    11. Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi) Kommentar.
    12. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi).
    13. Hud- och könssjukdomar.
    14. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård) Malmö.
    15. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård) Lund.
    16. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin).
    17. Reumatologi.
    18. Kirurgiska specialiteter (Plastikkirurgi).
    19. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi).
    20. Neurospecialiteter (Neurologi).
    21. Neurospecialiteter (Neurologi) Kommentar.
    22. Neurospecialiteter (Neurokirurgi).
    23. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinska njursjukdomar), Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin).
    24. Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi).
    25. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    26. Kirurgiska specialiteter (Kärlkirurgi).
    27. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinsk gastroenterologi o hepatologi).
    28. Infektionsmedicin.
    29. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård).
    30. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi).
    31. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin).
    32. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi).
    33. Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi).
    34. Kirurgiska specialiteter (Handkirurgi).
    35. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    36. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi).
    37. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barnonkologi).
    38. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi).
    39. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi).
    40. Kirurgiska specialiteter (Thoraxkirurgi).
   • Ängelholms sjukhus

    Ängelholms sjukhus (xls)

    Så här läser du informationen:
    Filen innehåller ett antal olika flikar, där var och en har information från olika specialiteter, se listan nedan över hur de är insorterade. Siffran i tabellen nedan hänvisar till flikens löpnummer.

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar, Hematologi, Allergologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Reumatologi.
    2. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi, Obstetrik och gynekologi, Anestesi och intensivvård), Hud- och könssjukdomar, Kirurgiska specialiteter (Öron-, näs- och halssjukdomar).
    3. Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik).
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin).
 • Undersökningen 2014 - 2016

  Enkäten genomfördes per 2014-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. På webbplatsen finns också tidigare års undersökningar att tillgå.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2 689, varav 2 504 finns inom förvaltningsdriven verksamhet där minskningen är totalt 83.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 133 och är nu 1 037. Av dessa uppges 56 vara privatpraktiserande.
  • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 157, en minskning med 101. Av de 157 uppges 26 ha arbetat mer än 1 år vilket är 115 färre än föregående år.
  • År 2014 beräknas 164 bli färdiga specialister, 2015 beräknas de uppgå till 201 och 2016 till 225. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
  • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2014 - 125, 2015 - 97 och 2016 - 86. Antalet pensioneringar ligger på ca 80-100 per år från 2017 - 2021 för att åren 2022 och 2023 vara i nivån 90 per år.
  • Totalt har 205 tjänster 2014 inte bemannats med specialistkompetenta läkare varav flest uppges finnas inom allmänmedicin (90), psykiatri (34), bild- och funktionsmedicin (16), klinisk patologi (11), ögonsjukdomar (8), samt anestesi och intensivvård (6) samt akutsjukvård (5). 
  • Totalt antal läkare inkl privat
   Siffrorna visar totala antalet läkare, förvaltningsdriven verksamhet totalt respektive totalt antal privatpraktiserande läkare 
    
  • Per organisation
  • Per organisation och specialitet
  • Specialitetsvis inkl prognoser
  • Inrapportering 2014

   Här finns de inrapporterade underlagen från respektive organisation.

   • Skånevård Kryh

    Skånevård Kryh (xls)

    1. Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård)
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård)
    3. Allmänmedicin, Infektionsmedicin, Onkologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Lungsjukdomar) Tilläggsspecialitet (Smärtlindring), Neurospecialiteter (Neurologi), Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård)
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnkardiologi)
    5. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi)
    6. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    7. Hud- och könssjukdomar
    8. Infektionsmedicin
    9. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi) Kristianstad
    10. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi) Ystad
    11. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Endokrinologi o diabetologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi, Geriatrik), Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi), Kirurgiska specialiteter (Kirurgi)
    12. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi, Handkirurgi)
    13. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Lungsjukdomar, Endokrinologi o diabetologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi, Medicinska njursjukdomar)
    14. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi o diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik)
    15. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    16. Kirurgiska specialiteter (Öron-näs-halssjukdomar)
    17. Kommentar ASIH 
   • Skånevård Sund

    Skånevård Sund (xls)

    1. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård)
    2. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi, Neuroradiologi, Nuklearmedicin)
    3. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    4. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    5. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar)
    6. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Barn- och ungdomskirurgi, Kärlkirurgi)
    7. Kirurgiska specialiteter (Urologi)
    8. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi)
    9. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi o diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Kardiologi, Lungsjukdomar, Hematologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Reumatologi, Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin)

    10.  Infektionsmedicin

    11.  Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnonkologi, Barnkardiologi)

    12.  Hud- och könssjukdomar

    13.  Tilläggsspecialitet (Akutsjukvård)

    14.  Kommentar Akutsjukvård

    15.  Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Endokrinologi o diabetologi, Reumatologi, Geriatrik)

    16.  Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin)

    17.  Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Helsingborg

    18.  Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Kristianstad

    19.  Psykiatriska specialiteter (Barn- och ungdomspsykiatri)

    20.  Psykiatriska specialiteter (Rättspsykiatri, Psykiatri)

    21.  Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Trelleborg

    22.  Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Lund

    23.  Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Malmö

    24.  Psykiatriska specialiteter Kommentar 

   • Skånes universitetssjukvård

    Skånes universitetssjukvård (xls)

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård)
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård)
    3. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi, Klinisk fysiologi, Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi), Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin)
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barnkardiologi)
    5. Kirurgiska specialiteter (Barn- och ungdomskirurgi)
    6. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi o diabetologi)
    7. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinsk gastroenterologi o hepatologi)
    8. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik)
    9. Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi), Kirurgiska specialiteter (Kärlkirurgi), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin)

    10.  Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi)

    11.  Hud- och könssjukdomar

    12.  Infektionsmedicin

    13.  Kirurgiska specialiteter (Anestesi och intensivvård)

    14.  Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi)

    15.  Kirurgiska specialiteter (Kirurgi)

    16.  Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)

    17.  Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi)

    18.  Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin)

    19.  Barnmedicinska specialiteter (Neonatologi)

    20.  Neurospecialiteter (Neurokirurgi)

    21.  Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinska njursjukdomar), Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)

    22.  Onkologi, Gynekologisk onkologi

    23.  Kirurgiska specialiteter (Ortopedi)

    24.  Reumatologi

    25.  Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Plastikkirurgi, Handkirurgi, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar)

    26.  Kirurgiska specialiteter (Thoraxkirurgi)

    27.  Kirurgiska specialiteter (Urologi)

    28.  Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barnonkologi)

    29.  Neurospecialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin), Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring)

    30.  Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)

    31.  Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi)

    32.  Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi)

   • Primärvård

    Primärvård (xls)

    1. Allmänmedicin, Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik, Kardiologi), Kirurgiska specialiteter (Ortopedi), Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin) Skånevård Kryh
    2. Allmänmedicin Skånevård Sund
    3. Allmänmedicin Skånes Universitetssjukvård 
   • Medicinsk service

    Medicinsk service (xls)

    1. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi)
    2. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi)
    3. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi)
    4. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
    5. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
    6. Arbets- och miljömedicin
    7. Klinisk genetik
    8. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi, Klinisk farmakologi)
    9. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi, Klinisk farmakologi) 
   • Hälsostaden Ängelholm

    Hälsostaden Ängelholm (xls)

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar, Hematologi, Allergologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Reumatologi
    2. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Allmänmedicin
    3. Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik)  
   • Privata vårdgivare

    Privata vårdgivare (xls)

    1. Allmänmedicin Solljungahälsan
    2. Allmänmedicin Solklart Vård i Bjuv
    3. Allmänmedicin Läkarhuset Roslunda AB
    4. Allmänmedicin Novakliniken
    5. Allmänmedicin Hälsocentralen Ellenbogen
    6. Allmänmedicin Örestadsklinikens Vårdcentral
    7. Allmänmedicin Kattens Läkargrupp
    8. Allmänmedicin Ödåkra Läkargrupp
    9. Allmänmedicin Laurentiikliniken

    10.  Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi) Näsets Läkargrupp

    11.  Allmänmedicin Victoria Vård och Hälsa

    12.  Allmänmedicin Berga Läkarhus

    13.  Allmänmedicin Hälsoringen Bromölla Vårdcentral

    14.  Allmänmedicin Näsums Hälsocentral

    15.  Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) Privatläkarna Hälsoval i Helsingborg

    16.  Allmänmedicin Capio Närsjukvård AB

    17.  Allmänmedicin Kristianstadskliniken

 • Undersökningen 2015 - 2017

  Enkäten genomfördes per 2015-03-31. Redovisningen är upplagd så att den intresserade själv ska ha möjlighet att sammanställa sitt eget material. På webbplatsen finns också tidigare års undersökningar att tillgå.

  • Antalet specialistläkare som redovisats är 2 868, varav 2 520 finns inom förvaltningsdriven verksamhet där ökningen är totalt 16.
  • Antalet pågående ST-läkare har ökat med 122 och är nu 1 159. Hos privata vårdgivare finns 77 ST-läkare.
  • Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 185, en ökning med 28. Av de 185 har 27 arbetat mer än 1 år vilket är 1 mer än föregående år.
  • År 2015 beräknas 183 bli färdiga specialister, 2016 beräknas de uppgå till 224 och 2017 till 232. Notera att detta inkluderar privatpraktiserande.
  • Förväntade pensionsavgångar motsvarande år är: 2015 - 103, 2016 - 108 och 2017 - 99. Antalet pensioneringar ligger på ca 80-90 per år från 2018 - 2022 för att åren 2023 och 2024 vara i nivån 80 per år.
  • Totalt har 227 tjänster 2015 inte bemannats med specialistkompetenta läkare varav flest uppges finnas inom allmänmedicin (76), psykiatri (35), bild- och funktionsmedicin (16), klinisk patologi (10), ögonsjukdomar (10), medicinsk gastroenterologi och hepatologi (7), anestesi och intensivvård (6), hud- och könssjukdomar (6), samt neurologi (6).

  Redovisning av hur prognoserna beräknats (pdf)

  Förteckning över specialister (pdf)

  • Totalt antal läkare inkl privat
   Siffrorna visar totala antalet läkare, förvaltningsdriven verksamhet totalt respektive totalt antal privatpraktiserande läkare 
    

    

  • Per organisation
  • Per organisation och specialitet
  • Specialitetsvis inkl prognoser
  • Inrapportering 2015

   Här finns de inrapporterade underlagen från respektive organisation.

   • Skånevård Kryh

    Skånevård Kryh (xls)

    1. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård)
    2. Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård), Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring)
    3. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnkardiologi)
    4. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin)
    5. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar)
    6. Enskilda basspecialiteter (Infektionsmedicin)
    7. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi) Kristianstad
    8. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi) Ystad
    9. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Klinisk fysiologi)
    10. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi, Geriatrik) Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi) Närsjukvård Hässleholm
    11. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    12. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi, Handkirurgi)
    13. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Lungsjukdomar, Endokrinologi och diabetologi), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi, Medicinska njursjukdomar) Specialmedicin Kristianstad      
    14. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik) Specialmedicin Ystad      
    15. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    16. Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin) Primärvårdsdivision, Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin) ASIH/Palliativa, Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård), Enskilda basspecialiteter (Infektionsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Lungsjukdomar), Neurospecialiteter (Neurologi), Enskilda basspecialiteter (Onkologi), Tilläggsspecialiteter (Smärtlindring)
    17. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Röst- och talrubbningar, Hörsel- och balansrubbningar) 
   • Skånevård Sund

    Skånevård Sund (xls)

    1. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin
    2. Kommentar Division Psykiatri
    3. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Helsingborg
    4. Kommentar Psykiatri Helsingborg
    5. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Kristianstad
    6. Psykiatriska specialiteter (Barn- och ungdomspsykiatri)
    7. Kommentar Barn- och ungdomspsykiatri
    8. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Malmö
    9. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Trelleborg
    10. Kommentar Psykiatri Trelleborg
    11. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Lund
    12. Kommentar Psykiatri Lund
    13. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri, Rättspsykiatri)
    14. Kommentar Rättspsykiatri
    15. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi)
    16. Kommentar Diagnostik
    17. Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård)
    18. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi)
    19. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi)
    20. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    21. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar)
    22. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    23. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar)
    24. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Lungsjukdomar), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi) NSV Sydväst
    25. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) NSV Nordväst
    26. Barnmedicinska specialiteter (Barnkardiologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi, Barnonkologi, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsmedicin)
    27. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård), Kirurgiska specialiteter (Ortopedi), Enskilda basspecialiteter (Infektionsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinsk gastroenterologi och hepatologi)  
    28. Kommentar PreIntra
    29. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Kardiologi, Lungsjukdomar), Neurospecialiteter (Neurologi), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi, Infektionsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi)     
   • Skånes universitetssjukvård

    Skånes universitetssjukvård (xls)

    1. Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin)
    2. Tilläggsspecialiteter (Akutsjukvård)
    3. Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi), Neurospecialiteter (Klinisk neurofysiologi)
    4. Barnmedicinska specialiteter (Barnkardiologi)
    5. Kirurgiska specialiteter (Barn- och ungdomskirurgi)
    6. Barnmedicinska specialiteter (Barn- och ungdomsmedicin, Barnonkologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomsallergologi)
    7. Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi)
    8. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinsk gastroenterologi och hepatologi)
    9. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik)
    10. Kirurgiska specialiteter (Handkirurgi)
    11. Invärtesmedicinska specialiteter (Hematologi), Kirurgiska specialiteter (Kärlkirurgi)
    12. Invärtesmedicinska specialiteter (Kardiologi), Bild- och funktionsmedicinska specialiteter (Bild- och funktionsmedicin), Invärtesmedicinska specialiteter (Lungsjukdomar, Allergologi)
    13. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar)
    14. Enskilda basspecialiteter (Infektionsmedicin)
    15. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin)
    16. Kirurgiska specialiteter (Anestesi- och intensivvård)
    17. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi)
    18. Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi)
    19. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri), Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Neurologi, Rehabiliteringsmedicin), Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin)
    20. Barnmedicinska specialiteter (Neonatologi)  
    21. Neurospecialiteter (Neurologi)
    22. Invärtesmedicinska specialiteter (Medicinska njursjukdomar)
    23. Neurospecialiteter (Neurokirurgi)
    24. Enskilda basspecialiteter (Onkologi)
    25. Kirurgiska specialiteter (Ortopedi)
    26. Kirurgiska specialiteter (Plastikkirurgi)
    27. Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin)
    28. Enskilda basspecialiteter (Reumatologi)
    29. Kirurgiska specialiteter (Thoraxkirurgi)
    30. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar)
    31. Kirurgiska specialiteter (Öron- näs- halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar)
    32. Kirurgiska specialiteter (Urologi)
   • Medicinsk service

    Medicinsk service (xls)

    1. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi)
    2. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk patologi)
    3. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi)
    4. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk bakteriologi och virologi)
    5. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi, Klinisk farmakologi)
    6. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk kemi, Klinisk farmakologi)
    7. Enskilda basspecialiteter (Arbets- och miljömedicin)
    8. Kommentar Enskilda basspecialiteter (Arbets- och miljömedicin)
    9. Enskilda basspecialiteter (Klinisk genetik)
    10. Kommentar Enskilda basspecialiteter (Klinisk genetik)
    11. Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
    12. Kommentar Laboratoriemedicinska specialiteter (Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
   • Hälsostaden Ängelholm

    Hälsostaden Ängelholm (xls)

    1. Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin, Kardiologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar, Hematologi, Allergologi), Neurospecialiteter (Neurologi), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi)
    2. Invärtesmedicinska specialiteter (Geriatrik), Neurospecialiteter (Rehabiliteringsmedicin), Enskilda basspecialiteter (Allmänmedicin), Psykiatriska specialiteter (Psykiatri)   
   • Privata vårdgivare

    Privata vårdgivare (xls)

    1. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Brahehälsan Löberöd
    2. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Vårdkliniken i Ängelholm
    3. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Läkarhuset Roslunda
    4. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Privatläkarna Knutpunkten
    5. Kirurgiska specialiteter (Kirurgi, Urologi, Ortopedi, Obstetrik och gynekologi, Öron- näs- och halssjukdomar), Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin), Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar), Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar) Capio Specialisthuset Eslöv
    6. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Globen Ögonklinik
    7. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Capio Maria
    8. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar) Hudläkarmottagningen vid Lundagårds läkargrupp
    9. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Vårdcentral Brahehälsan Eslöv
    10. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Solstenen i Skåne
    11. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsomedicinskt center
    12. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Katarakta
    13. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Internmedicin) Läkargruppen Munka Ljungby
    14. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Kristianstadskliniken
    15. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar) Diagnostiskt centrum hud Malmö
    16. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Tryggakliniken Bromölla
    17. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsoringen
    18. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aktys Ögonklinik
    19. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Sundets läkargrupp
    20. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Östra läkargruppen
    21. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Kirurgiska specialiteter (Obstetrik och gynekologi) Victoria Vård och Hälsa Förenade Care
    22. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Ögonlasern i Lund
    23. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Båstad Bjäre Läkarpraktik
    24. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Kungsgårdshälsan
    25. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Ängelholm
    26. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Capio Medocular
    27. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsocentralen Ellenbogen
    28. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Ögonläkarna i Eslöv
    29. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Örestadsklinikens Vårdcentral
    30. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Näsets Läkargrupp
    31. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Capio Närsjukvård (samtliga Capios vårdcentraler i Skåne)
    32. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsoringen Osby
    33. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar), Enskilda basspecialiteter (Reumatologi), Kirurgiska specialiteter (Plastikkirurgi, Kirurgi) Österlenkirurgin
    34. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Ödåkra Läkargrupp
    35. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Berga Läkarhus
    36. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Kattens Läkargrupp
    37. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin, Invärtesmedicinska specialiteter (Endokrinologi och diabetologi) Valens läkargrupp
    38. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Rosengårdskliniken
    39. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Laurentiikliniken
    40. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) LARO Öresund
    41. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Läkarmottagningen i Bjärnum
    42. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Malmö
    43. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Helsingborg
    44. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Aleris Ögon Kristianstad
    45. Kirurgiska specialiteter (Ögonsjukdomar) Vårda Ögonklinik
    46. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Integrerad Närsjukvård Malmö
    47. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Novakliniken
    48. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin E Ehnevids Läkarmottagning
    49. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Solljungahälsan
    50. Psykiatriska specialiteter (Psykiatri) Ramlösa Social Utveckling
    51. Enskilda basspecialiteter (Hud- och könssjukdomar) Hudkonsult i Lund
    52. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Hälsocentralen Sankt Hans
    53. Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Centrumläkarna Adolfsberg       

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter