Utvecklingsprogram för ST-läkare, LML

LML är ett utvecklingsprogram för ST-läkare i Region Skåne med fokus på ledar- och medarbetarrollen. LML-programmet är avsett för ST-läkare i Region Skåne med minst två år kvar inom sin specialistutbildning.

Läkare – Medarbetare – Ledare (LML)

Programmet omfattar sammanlagt 16-17 dagar schemalagd tid, därutöver kommer någon timme per vecka att användas för individuella självstudier. Det finns totalt 24 platser på utbildningen.

Bakgrund

Inom vår organisation finns ett behov av att långsiktigt utveckla läkarnas personliga förutsättningar att samverka i och leda verksamheten, samt att utveckla den organisatoriska medvetenheten. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan kursledning och kursansvarig i Region Skåne med en strävan att bevara och utveckla framgångsrika moment i tidigare LML.

Regionövergripande utbildningar finansieras centralt och är ett komplement till de utbildningar som varje utbildande enhet/förvaltning erbjuder lokalt.

LML är anpassat till Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. LML motsvarar kraven som ställs i ST för kompetens inom delmål a1, a2 och a6 gällande ST 2015. Motsvarande för ST 2008 är delmål 16-18 gällande ledarskap, del av delmål 13-15 gällande kommunikation

Mål

  • Nå insikt i den egna yrkesrollen
  • Uppnå ett aktivt medarbetarskap
  • Utveckla sin självinsikt till sitt personliga ledarskap
  • Öka sin kunskap om hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Skåne
  • Uppnå kunskap motsvarande delmålen a1, a2 samt a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008

Programmets upplägg

Programmet förutsätter ett aktivt deltagande där ansvar för det egna lärandet sätts i fokus. Det bygger på upplevelse- och händelsebaserad inlärning och kräver närvaro under hela programmet. Programmet är uppdelat i två delar och det är planerat för tre internattillfällen, varav UGL är det första.

Del 1

En 5-dagars UGL-utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare). Varje LML-deltagare går en UGL-utbildning en vecka, måndag – fredag under hösten aktuellt kalenderår. Utbildningen, som är i internatform med extern kursledning, sker i grupp tillsammans med deltagare från andra organisationer. UGL-utbildningen har fokus på grupprocessen och det personliga förhållningssättet.

Del 2

Startar med ett internat i januari kalenderåret efter UGL och löper fram till avslut i november.

I LML finns ett avsnitt om mindfulness och denna del kräver självstudier. Utbildningen i Mindfulness är kopplad till att kunna utveckla en medveten närvaro i ledarskapet.

Kursen ska utveckla tankar inom områdena ledarskap, den egna organisationen och medarbetarskap, samt dess betydelse för en god arbetstillfredsställelse. Meningen är att skapa tillfällen för reflektion och lärande för det egna personliga ledarskapet. En annan viktig del i LML är kunskap om etik, mångfald och jämlikhet.

Ytterligare upplysningar

Du förbinder dig att delta under hela programperioden och med godkännande från din chef eller verksamhetschef. LML vänder sig till alla ST-läkare i Region Skåne. Urval görs så att så många specialiteter som möjligt är representerade och med en geografisk spridning mellan alla förvaltningar.

Kursledning och kursansvar

Christina Christoffersen, radiolog SUS
Ola Björgell, Regionöverläkare AT/ST
Karin Andersson, AT/ST handläggare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter