Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne. Ledarskaps-ST är Region Skånes strategiska satsning på ST-läkare för framtida chefs- och ledaruppdrag.

Syftet med Ledarskaps-ST är att bidra till ett tydligt och gott ledarskap i Region Skåne och därigenom ge förbättrade förutsättningar för god vård och arbetsmiljö.

Ledarskaps-ST innebär en praktisk och teoretisk utbildning med fokus på hälso- och sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från Region Skånes mål och visioner. Programmet har sin utgångspunkt i organisations uppdrag och hur chefs- och ledarskapet ska kunna skapa förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt arbete. Du ska även under programmet genomföra förbättringsarbete enligt SoS målbeskrivning och Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning.

Inom ramen för Ledarskaps-ST krävs att förbättringsarbetet ska vara inom ett angeläget förbättringsområde som berör verksamheten. Ämnet för arbetet tas fram av verksamhetschefen/sektionschefen. Arbetet sker inom den ordinarie ST-arbetstiden.

Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Vem kan söka?

Verksamhets-/sektionschef kan nominera ST-läkare med ledartalang och som är anställd av Region Skåne. ST-läkare kan också själv ansöka till programmet. Dock ska ST-läkaren varit i kontakt med sin närmsta chef som intygar ST-läkarens ledaregenskaper. Oavsett om ST-läkaren blir nominerad eller ansöker själv ska chefen lämna motivering till att ST-läkaren är en lämplig kandidat med goda förutsättningar för en framtida ledarroll. Dessutom intyga att ST-läkaren kan vara tjänstledig med lön för att genomföra programmet. Behörig att delta i Ledarskaps-ST är ST-läkare med anställning i Region Skåne som har genomfört hälften av sin ST-utbildning vid ingången av 2018.

Första programmet genomfördes med start 2009. Det finns för närvarande inget beslut i koncernledningen om/när ett femte program ska starta.

Information om ledarskaps-ST

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter