Ledarskapsutbildningar

I Region Skåne finns olika ledarskapskurser/ledarskapsprogram som arrangeras centralt och är specialitetsövergripande. Samtliga har ett kursinnehåll som är anpassat efter SoS föreskrifter och allmänna råd, enligt 2008 och 2015 års förordningar. För att uppnå specialistkompetens behöver alla någon form av ledarskapsutbildning men behoven är olika.  Därför har vi flera nivåer på våra kurser. De sträcker sig från en kortare tvådagars kurs till den längre LML-kursen som löper över 12 månader. För den som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management finns dessutom ett speciellt program, Ledarskaps-ST.

 • Kortkurs

  Ledarskapskurs för ST-läkare i Region Skåne

  Introduktionskurs i ledarskap som motsvarar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kompetens inom delmål a1 och a6 för ST 2015, för ST 2008 delmål 17-18 samt del av delmål 14-15. Utbildningen omfattar två heldagar schemalagd tid, samt en instuderingsuppgift inför kursstart.  

  Mål:

  • Att introducera begreppet chef- och ledarskap.
  • Att förmedla kunskap motsvarande delmålen a1 och a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008, se ovan.

  Upplägg
  Det är en intensiv kurs som kräver 100% närvaro samt ett aktivt deltagande. Ansvar för den egna utvecklingen sätts i fokus, så att kompetenskraven för delmålen kan uppfyllas. Kursen bygger på föreläsningar och interaktiva moment med upplevelse- och händelsebaserad inlärning.

 • LML

  LML, Läkare – Medarbetare – Ledare
  LML är ett utvecklingsprogram för ST-läkare i Region Skåne med fokus på ledar- och medarbetarrollen.
  LML-programmet är avsett för ST-läkare i Region Skåne med minst två år kvar inom sin specialistutbildning.  Grundkravet gäller generellt, undantag kan göras i samråd med kursledningen. Det finns 24 platser på utbildningen.

  Programmet omfattar sammanlagt 16-17 dagar schemalagd tid, därutöver kommer någon timme per vecka att användas för individuella självstudier.

  Bakgrund
  Inom vår organisation finns ett behov av att långsiktigt utveckla läkarnas personliga förutsättningar att samverka i och leda verksamheten,  samt att utveckla den organisatoriska medvetenheten. Utvecklingsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan kursledning och kursansvarig i Region Skåne med en strävan att bevara och utveckla framgångsrika moment i tidigare LML.

  Regionövergripande utbildningar finansieras centralt och är ett komplement till de utbildningar som varje utbildande enhet/förvaltning erbjuder lokalt.

  LML är anpassat till Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. LML motsvarar kraven som ställs i ST för kompetens inom delmål a1, a2 och a6 gällande ST 2015. Motsvarande för ST 2008 är delmål 16-18 gällande ledarskap, del av delmål 13-15 gällande kommunikation

  Mål

  • Nå insikt i den egna yrkesrollen
  • Uppnå ett aktivt medarbetarskap
  • Utveckla sin självinsikt till sitt personliga ledarskap
  • Öka sin kunskap om hälso- och sjukvårdsorganisationen i Region Skåne
  • Uppnå kunskap motsvarande delmålen a1, a2 samt a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008, se ovan.

  Programmets uppläggning
  Programmet förutsätter ett aktivt deltagande där ansvar för det egna lärandet sätts i fokus. Det bygger på upplevelse- och händelsebaserad inlärning och kräver närvaro under hela programmet. Programmet är uppdelat i två delar och det är planerat för tre internattillfällen, varav UGL är det första.

  Del 1. En 5-dagars UGL-utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare). Varje LML-deltagare går en UGL-utbildning en vecka, måndag – fredag under hösten aktuellt kalenderår. Utbildningen, som är i internatform med extern kursledning, sker i grupp tillsammans med deltagare från andra organisationer. UGL-utbildningen har fokus på grupprocessen och det personliga förhållningssättet.

  Del 2. Startar med ett internat i janiari kalenderåret efter UGL och löper fram till avslut i november.

  I LML finns ett avsnitt om mindfulness och denna del kräver självstudier. Utbildningen i Mindfulness är kopplad till att kunna utveckla en medveten närvaro i ledarskapet.

  Kursen ska utveckla tankar inom områdena ledarskap, den egna organisationen och medarbetarskap, samt dess betydelse för en god arbetstillfredsställelse. Meningen är att skapa tillfällen för reflektion och lärande för det egna personliga ledarskapet. En annan viktig del i LML är kunskap om etik, mångfald och jämlikhet.

  Ytterligare upplysningar
  Du förbinder dig att delta under hela programperioden och med godkännande från din chef eller verksamhetschef. LML vänder sig till alla ST-läkare i Region Skåne. Urval görs så att så många specialiteter som möjligt är representerade och med en geografisk spridning mellan alla förvaltningar. 

  Kursledning och kursansvar
  Ola Björgell, Regionöverläkare AT/ST 
  Per Palo, ledarutvecklare
  Christina Christoffersen, radiolog SUS
  Karin Andersson, AT/ST handläggare

 • Ledarskaps-ST

  Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne. Ledarskaps-ST är Region Skånes strategiska satsning på ST-läkare för framtida chefs- och ledaruppdrag. Programmet inrättades 2009 och ska stärka ST-läkares förutsättningar för framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

  Syftet med Ledarskaps-ST är att bidra till ett tydligt och gott ledarskap i Region Skåne och därigenom ge förbättrade förutsättningar för god vård och arbetsmiljö. Tre program har genomförts och sammanlagt har 23 ST-läkare genomgått programmet, varav 18 från Region Skåne.

  Ledarskaps-ST innebär en praktisk och teoretisk utbildning med fokus på hälso- och sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från Region Skånes mål och visioner. Programmet har sin utgångspunkt i organisations uppdrag och hur chefs- och ledarskapet ska kunna skapa förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt arbete. Du ska även under programmet genomföra förbättringsarbete enligt SoS målbeskrivning och Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning. Inom ramen för Ledarskaps-ST krävs att förbättringsarbetet ska vara inom ett angeläget förbättringsområde som berör verksamheten. Ämnet för arbetet tas fram av verksamhetschefen/sektionschefen. Arbetet sker inom den ordinarie ST-arbetstiden.

  Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

  Vem kan söka?

  Verksamhets-/sektionschef kan nominera ST-läkare med ledartalang och som är anställd av Region Skåne. ST-läkare kan också själv ansöka till programmet. Dock ska ST-läkaren varit i kontakt med sin närmsta chef som intygar ST-läkarens ledaregenskaper. Oavsett om ST-läkaren blir nominerad eller ansöker själv ska chefen lämna motivering till att ST-läkaren är en lämplig kandidat med goda förutsättningar för en framtida ledarroll. Dessutom intyga att ST-läkaren kan vara tjänstledig med lön för att genomföra programmet. Behörig att delta i Ledarskaps-ST är ST-läkare med anställning i Region Skåne som har genomfört hälften av sin ST-utbildning vid ingången av 2018. 

  • Mål, struktur, handledning

   Mål med programmet

   Deltagaren ska ges grundläggande praktiska och teoretiska förutsättningar för att med engagemang, trovärdighet och trygghet fungera som ledare.

   Effektmål:

   • Att bredda rekryteringsunderlaget av personer till framtida chefstjänster inom koncernen.
   • Att stärka ST-läkares förutsättningar för framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.
   • Flertalet av deltagarna ska ha ledaruppdrag inom två-tre år efter avslutat program och efter avslutad ST-tjänstgöring.

   Struktur på Ledarskaps-ST 4

   Programmet är uppdelat i tre fokusområden: management (chefskap), ledarskap och förbättringsarbete. Områdena management och ledarskap omfattar 30 dagar.

   Det förutsätts att deltagarna läser anvisad litteratur och arbetar med hemuppgifter.

   ”Skuggning” av chef

   I programmet ingår också ”skuggning” av chefer under fyra dagar. För Förvaltningschef/Divisionschef bör en dag avsättas och resterande tre dagar avsätts för verksamhetschef/områdeschef/enhetschef. Detta moment sker under hösten 2018.

  • Lokaler, närvaro

   Obligatorisk närvaro

   Deltagarna förbinder sig att delta under hela programperioden och närvaro under de olika momenten är obligatorisk. Programmet förutsätter ett aktivt deltagande och ansvar för det egna lärandet.

   Var genomförs Ledarskaps-ST?

   De flesta utbildningstillfällena hålls i Region Skånes lokaler i Malmö eller i Kristianstad. Internaten (exklusive UGL som kan vara på annan ort) är förlagda till Skåne.

  • Deltagande i Ledarskaps-ST 4

   Behörighet

   Behörig att delta i Ledarskaps-ST är ST-läkare med anställning i Region Skåne som har genomfört hälften av sin ST-utbildning vid ingången av 2018. Självklart ska du ha ett genuint intresse för chefs- och ledarskapsfrågor.

   Ansökan

   Du kontaktar din verksamhets-/sektionschef som bedömer om du har förutsättningar att fungera som chef och ledare inom en snar framtid, ca 2-3 år. Chefens motivering lämnas på ansökningsblanketten. Utöver ifylld ansökningsblankett består ansökan av personligt brev och meritförteckning (CV). Kontaktuppgifter till två referenser ska också anges.

   Ansökningsblanketten tillsammans med personligt brev och CV skickas med internpost till adressen nedan alternativt som scannad fil till Contact

   Region Skåne, Koncernstab HR, att: Karin Andersson, Dockplatsen 26, Malmö.  Ska vara mottagaren tillhanda senast 2017-07-28

   Nominerande/rekryterande Chef

   Det ställs också krav på nominerande chef (verksamhets-/sektionschef) via hens motivering som visar på att ST-läkaren kommer att passa som chef- och ledare i Region Skåne inom en snar framtid. Det är av största vikt att nominerande chef tar stor hänsyn till Region Skånes chefs- och ledarkriterier. Som nämns tidigare är det också verksamhets-/sektionschefens uppgift att ta fram ämne för förbättringsarbetet som ST-läkaren ska arbeta med under vintern/våren 2019. Förslag till förbättringsarbetet ska vara framtagen till slutet av oktober månad 2018. Via chefens motivering ger hen också sitt godkännande till att du deltar i programmet och intygar att du kommer att få tjänstledighet med lön för att delta under hela programperioden inklusive aktiviteter kopplade till programmet.

   ST-läkarens chef har före under och efter programmet följande roll och ansvar.

   • Nominera och motivera den sökandes goda egenskaper för att gå programmet
   • Ta fram ett avgränsat förbättringsarbete (kvalitets- eller patientsäkerhetsarbete som utvecklar verksamheten)
   • Under programperioden var behjälplig vid deltagarens aktiviteter ex. då hen ska få förvaltningsspecifika systemkunskaper, vid skuggning och vid avslutningsseminariet (delta och följa upp samt redovisa för överordnad chef om förbättringsarbetet och sprida vidare kunskaperna om förbättringsarbete inom sin förvaltning).
   • Att i möjligaste mån använda ST-läkarens nya färdigheter till att hen får någon form av ledaraktiviteter efter avslutat program.

   Urvalsprocess och programstart

   Baserat på verksamhetschefens motivering, personligt brev, referenser och CV kommer kandidater att väljas ut för intervju. Besked till sökanden som går vidare i urvalsprocessen lämnas senast under vecka 33. I urvalet eller under programmet kan någon form av personlighetstest användas.

   För de kandidater som går vidare kommer intervjuer att hållas under veckorna 34 - 38 i Region Skånes lokaler.   

   Besked om antagning till Ledarskaps-ST lämnas i början av oktober 2017.

   Programmet kommer att börja en eftermiddag/kväll i mars 2018. I april månad kommer ett 3 dagars seminarium att genomföras. Tiderna för dessa dagar och övriga dagar i programmet kommer att presenteras under oktober månad.

   För dig som blir antagen och ännu inte deltagit i en UGL utbildning kommer denna att genomföras under hösten 2017. Du som inte har gått UGL kommer att kontaktas på mobilnumret som du angett på ansökningsblanketten.  

   Kontaktperson

   Per Palo, tfn 040-675 30 77, e-post Contact

   Syfte med programmet är:

   • Öka kunskaperna om Region Skånes övergripande processer
   • Få systemkunskap om Region Skåne och dess olika funktionsområden.
   • Öka kunskaper om vad som krävs av att vara chef i Region Skåne.
   • Öka förståelsen av vad arbetsgivarrollen innebär.
   • Tydliggöra de tre övergripande rollerna i chefs- och ledarskapet: leda mig själv, leda andra och leda verksamhet.
   • Lära sig spana på omvärlden och förstå dess påverkan på organisationen
   • Träna på olika metoder för att kunna utveckla verksamheter.
   • Öka förståelsen av ekonomiska ansvaret i chefs- och ledarrollen
   • Utföra ett eget förbättringsarbete

   Antalet deltagare

   Vi förutsätter att gruppen kommer att bestå av ca 12 - 15 deltagare.

  • Frågor och svar om Ledarskaps-ST 4

   Vad är det som är speciellt med Ledarskaps-ST?

   Att få tillgång till teoretisk utbildning inom sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från den egna organisationen och dess uppdrag. Detta varvas med praktik för att omsätta och förmedla nyvunnen kunskap ute i verksamheten.

   Hur utvärderas programmet?

   Deltagarnas synpunkter på programmet är oerhört viktigt. Deltagarna förväntas utvärdera varje enskilt kursmoment och hela programmet efter dess avslut.

   Jag vikarierar som underläkare (har ingen ST-tjänst) och har ett ST-kontrakt, kan jag ansöka till programmet?

   Ja, du ansöker/nomineras enligt samma förutsättningar.

   Är Ledarskaps-ST knutit till en särskild specialitet eller sjukhus?

   Nej, Ledarskaps-ST är inte knutit till någon särskild specialitet eller till sjukhus i Region Skåne. Du måste dock ha Region Skåne som din arbetsgivare.

   Var kommer kurserna att hållas?

   De flesta momenten kommer att hållas som dagskurser i Regions Skånes lokaler, oftast i Malmö eller i Kristianstad. Två till tre internat kommer att genomföras på platser i Skåne.

   När kommer handledning att ske?

   Handledning kommer du att få i anslutning till det förbättringsarbetet du genomför inom ditt verksamhetsområde under programmet. Handledningen kommer ske i grupp för flera av deltagarna i programmet.

   Ingår UGL-vecka?

   Ja, för de deltagare som antas till programmet och ännu inte genomfört någon UGL kurs. UGL kursen på en vecka kommer du att genomföra under hösten. UGL kursen ska vara genomförd innan mars månad 2018. Du som söker till Ledarskaps–ST och inte ännu genomfört en UGL-vecka lämnar uppgifter i ansökan om detta.  

   Kan man göra projektarbetet på heltid i stället för på deltid?

   Förbättringsarbetet sker under hösten 2018 och under en 4-månaders period av pedagogiska skäl.

   I vilken omfattning kan jag tillgodoräkna mig Ledarskaps-ST i min ST?

   Projektarbetet (då du ska genomföra ett förbättringsarbete) i Ledarskaps-ST ingår i målbeskrivningen för ST. Programmet är anpassat till Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd och motsvarar kraven som ställs i ST för kompetens inom delmål a1, a2 och a6 gällande ST 2015. Motsvarande för ST 2008 är delmål 16-18 gällande ledarskap, del av delmål 13-15 gällande kommunikation.

   Jag kommer eventuellt att vara föräldraledig under det att programmet pågår, vad händer då?

   Momenten ges bara vid ett tillfälle och det finns ingen möjlighet att gå dem vid annan tidpunkt. Förbättringsarbete ska också genomföras under programperioden.

   Jag räknar med att bli färdig specialist under 2018, vad händer om jag går Ledarskaps-ST?

   Den dag du har uppfyllt målen för specialistkompetens ska du förstås ansöka om att bli specialist. Vi förväntar oss likväl att du slutför programmet. Du måste själv komma överens med din chef om din fortsatta tjänst och att hen kommer att bevilja dig ledighet med lön för kursmomenten. Detta ska ni komma överens om vid din ansökan till Ledarskaps-ST eller senast när du blir antagen till programmet.

   När kommer programmet att genomföras?

   Programmet startar med en gemensam eftermiddag/kväll i slutet av mars månad 2018. Därefter kommer olika kursmoment att genomföras under perioden april 2018 till juni 2019. Tider kommer du att få i början av oktober i samband med att du antas till programmet.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter