Intern kvalitetsgranskning av ST-utbildningen

Intern granskning kan göras med metoderna: "STINS" eller enligt "ST-barometern". Information om dessa finns på denna sida.

Extra interngranskning

Vid brister gällande föreskrifter, som visas vid den externa granskningen, ska åtgärder tas direkt. Detta ska följas upp av en extra intern kvalitetsgranskning under ledning av förvaltningens övergripande studierektor samt med skriftlig rapportering inom sex månader till egna förvaltningens AT/ST organisation.

Metoder

 • STINS

  Intern granskning enligt STINS (ST-INSpektion):
  Det går bra att använda ”STINS” för internt bruk på den utbildande enheten inom förvaltningen för att genomföra en intern granskning vid ett tillfälle mellan de externa granskningarna. Många utbildande enheter i Region Skåne och andra landsting har använt STINS framgångsrikt under ett flertal år. Det är ett verktyg som fritt kan användas av alla!

  Tillvägagångssätt
  Excelfilen STINS (ST-INSpektion) är version 4 av STINS. Den har utvecklats och validerats mot jämförbara SPUR-inspektioner och därmed blivit "strängare". Ambitionen är att också kunna erbjuda en webbaserad enkät. Enkätfrågorna finns samlade i en egen flik som lämpligen skrivs ut i fyra upplagor. Därefter skall alla, var för sig, besvara enkäten. Vi rekommenderar att så många som möjligt deltar. När alla svar fyllts i kan resultatet ses i en separat flik. Det finns detaljerade instruktioner.

  För att underlätta och likrikta egeninspektionerna har en enkät utformats utifrån SPUR:s checklista. Enkätsvaren bearbetas enligt en algoritm som resulterar i en bedömning, som efterliknar den från en SPUR inspektion. Den är också till hjälp för att identifiera vilka styrkor och förbättringsbehov enheten har. Därefter vidtar det viktiga arbetet att gemensamt finna sätt att förbättra de brister enkäten hjälpt er identifiera. Övergripande studierektorer och studierektorer uppmuntras att följa upp STINS (ST-INSpektion) inom respektive förvaltning i en dialog med de utbildande enheterna (t ex med en utbildningsdag).

 • ST barometer

  Intern granskning enligt ST-barometern
  ST-Barometern är en nationell undersökning på universitetsorterna som genomförts ett flertal gånger via ÖSTUS (Övergripande Studierektorer vid Universitetssjukhus) för att få en uppfattning om utbildningskvalitén för ST-läkarna. Det går bra att använda denna metod vid den interna granskningen och den används inom flera förvaltningar i Region Skåne.

  ST-barometern kan sägas vara en förkortad SPUR-enkät för ST-läkare, som fokuserar på kända problemområden inom ST-utbildningen, som handledning, bedömning, återkoppling och konflikten mellan sjukvårdsproduktion och utbildning.

  För mer information om innehållet i ST-barometern, se Lokal information för ST-läkare - SUS.

  Där finns enkäten publicerad i PDF-version. Enkäten kan användas i analog form via pappersutskick i befintlig form och den kan hämtas från SUS webbplats. Enklare är att skicka ut enkäten i digital form via e-post, men detta kräver tillgång till ett enkätprogram. Med ett sådant program får man hjälp med sammanställning av enkätsvar och det är möjligt att exportera resultaten för fortsatt bearbetning i Excel eller SPSS.
  På SUS används Kundkolls program (www.kundkoll.se), men det är också möjligt att själv återskapa enkäten i ett annat kommersiellt program.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter