Extern kvalitetsgranskning av ST-utbildning (SPUR)

Enligt Region Skånes riktlinjer för ST 2015 skall en kvalitetsgranskning med en extern granskning göras regelbundet, minst en gång vart femte år, allt enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Information om det finns på denna sida.

Verksamheter som bedriver ST-utbildning och inte genomför extern granskning minst vart femte år kommer inte att tilldelas ST-tjänster med regional finansiering. Detsamma gäller om påvisade brister vid extern granskning inte åtgärdas.

Den övergripande studierektorn vid varje förvaltning ska bevaka att alla utbildande enheter genomför extern granskning minst vart femte år och har en skyldighet att årligen rapportera antalet genomförda externa granskningar till AT/ST styrgrupp.

Här finns information och relevanta dokument om den externa kvalitetsgranskningen av ST-utbildningen för SUS, KRYH och SUND. Inom Region Skåne har SPUR modellen använts för extern granskning och den beskrivs nedan.

Extern SPUR-granskning

SPUR innebär att oberoende externa läkare inom den specialitet som ska granskas genomför granskningen enligt SPUR-modellen:

 • Respektive studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare svarar individuellt och anonymt på en webbenkät.
 • Resultaten från enkäterna analyseras av de valda inspektörerna och är en grund för granskningen tillsammans med det material av styrdokument (se information från Lipus) som studierektorn förser Lipus och inspektörerna med före inspektionen.
 • Inspektörerna besöker verksamheten under 2-3 dagar och genomför en fysisk rundvandring i relevanta lokaler samt håller intervjuer.
 • Inspektören intervjuar studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare under besöket.
 • Efter granskningen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet och avslutas slutligen i en rapport.
Presentation av resultatet

Resultatet presenteras i en rapport som inspektörerna sammanställer och som skickas till verksamheten för synpunkter innan den slutgiltiga versionen publiceras på Lipus hemsida. Här kan du se SPUR-rapporter som hittills har genomförts, både inom Region Skåne och i landet i övrigt: (www.Lipus.se/sok-spur-rapporter/).

Förvaltningsspecifik SPUR information

 • SUS

  Bakgrund

  Under 2018 ska SUS genomföra en förvaltningsövergripande SPUR-granskning. Enligt Socialstyrelsen och Region Skånes riktlinjer bör varje verksamhet med ST-utbildning genomföra en extern granskning av kvalitén på utbildningen vart femte år. Syftet är att hitta möjligheter till förbättringar och att utveckla utbildningen. Inom Region Skåne är det Lipus AB som genomför granskningen enligt SPUR-modellen.

  SUS SPUR administratör är Emma Hallén: Contact. Material från verksamheterna skickas till henne och eventuella frågor. Frågor kan även ställas till Jonas Ahl (övergripande studierektor SUS): Contact

  Länk till Lipus: (Lipus.se)
  Mer om SPUR-granskningar här: (Lipus.se/extern-granskning/)
  Här kan du se SPUR-rapporter som hittills har genomförts, både på SUS och i landet i övrigt: (Lipus.se/sok-spur-rapporter/).

  • Vilka verksamheter skall inspekteras och när?

   Bokade datum:

   Anestesi och intensivvård (IPV) - v.47
   Bild- och funktionsmedicin - v.47
   Geriatrik - v.49
   Handkirurgi - v.46
   Hematologi - v.43
   Infektion - v.11
   Internmedicin - v.37
   Kardiologi - v.45
   Kirurgi - v.43
   Klinisk fysologi - v.16
   Kärlkirurgi - v.45
   Lungmedicin - v.40
   Neonatalvård - v.48
   Neurofysologi - v.21
   Neurokirurgi - v.20
   Neuroradiologi - v.47
   Njurmedicin - v.50
   Onkologi - v.39
   Ortopedi - v.47
   Plastikkirurgi - v.5
   Smärtrehabilitering - v.47
   Thoraxanestesi - v.37
   Thoraxkirurgi - v.48
   Urologi - v.42
   ÖNH - v.41

   Verksamheter som ska inspekteras:

   Medicinsk Gastroenterologi och hepatologi

   Sidan uppdateras löpande

  • SPUR på SUS 2018

   SPUR på SUS 2018

   Det kommer att göras granskningar på 27 specialiteter under 2018 på SUS. Den första granskningen var vecka 11 på VO Infektionssjukdomar. SPUR granskningen på SUS kommer vara den största sammanhållna granskningen som har genomförts. De verksamheter som har granskats de senaste två åren kommer att exkluderas ur denna granskning. Målet är att alla specialiteter på SUS skall genomgå SPUR gemensamt nästa gång under 2023.

   En stor-SPUR belyser ST-utbildningen på hela SUS. Brister av systemkaraktär kan belysas och åtgärdas, det skapar även ett fokus på ST under året och förbättringar kan genomföras med större kraft. Genom att det är en sjukhusomfattande granskning kan utbildningarna utvecklas i samma takt och ha samma höga standard då alla verksamheter kan lära av varandra och vi kan ta vara på de goda exempel som finns inom varje verksamhet.

   ST-utbildningen är oerhört viktig för varje verksamhet. En bra ST ger kompetenta specialister, samtidigt som en bra utbildningsmiljö är bra för framtida rekryteringar. SUS mål är ett ha den bästa ST-utbildningen i landet. Verksamheterna förbereder sig genom att gå igenom tidigare interna granskningar och försöka åtgärda dessa och att se till att all formalia finns på plats (enligt SPURs mallar). Verksamheterna får chansen att lyfta ST och utbildningsfrågor och förbättra ST.

  • Frågor och svar

   Hur bokar vi in granskningen? Hur ser planeringen ut?
   1. Lipus har bett aktuella SPUR samordnare att kontakta verksamheterna för att komma överens om en tid för granskning.
   2. ST-studierektorn sammanställer mejladresser till chef, ST-studierektor, handledare och ST-läkare enligt SPURs mall. SUS SPUR administatör Emma Hallén kommer att samla in dem 9 veckor innan granskningen och vidarebefodra dem till Lipus/inspektörerna. SPURs mall finns här: "Kontaktlista mall" (xlsx).
   3. En webbenkät skickas ut till chef, ST-studierektor, handledare och ST-läkare cirka 8 veckor innan granskningen. Den stängs cirka 3 veckor innan granskningen.
   4. SUS SPUR administratör Emma Hallén kommer att samla in relevanta dokument som ST-studierektorn har tagit fram senast 3 veckor innan granskningen.
   5. SPUR inspektörerna kommer väl pålästa (dokumenten och webbenkäten som sammanställts) och genomför sin granskning på utsatt datum. De gör en avrapportering på plats.
   6. Preliminär rapport skrivs inom några veckor som verksamheten får möjlighet att ha synpunkter på innan den fastställs och resultatet publiceras.

   Hur kan vi förbereda inför granskningen?
   Ett bra sätt du kan förbereda dig är att gå genom dokumenten ”Checklista SPUR-inspektion” och ”Att göra lista Verksamhetschef och studierektor” som finns under sidan: Dokument. Checklistan fungerar som en grund för inspektionen och verksamheten kan innan inspektionen hitta punkter som kan åtgärdas och förbättras.

   Verksamheten kan även: 

   • Se över era resultat från ST-barometern 2016 och få en färsk bild av styrkor och svagheter.
   • Gå igenom handlingsplanen från ST-barometern för att se vad verksamheten har kvar att åtgärda.
   • Det är väl investerad tid att ST-studierektorn träffar alla ST-läkare respektive handledare innan granskningen och diskuterar ST-utbildningen i stort, SPUR och checklistan (det är vanligt att det råder viss begreppsförvirring när de senare ska svara på enkäten de får).
   • ST-läkarna bör gå igenom/revidera sitt utbildningsprogram tillsammans med handledare. Du kan även förbereda dig genom att be verksamhetschefen att se till att alla ST-läkare har haft sitt årliga medarbetarsamtal.

   Vilket material ska Lipus/inspektörerna ha från verksamheten innan granskningen?
   Information om detta finns i dokumentet ”Vägledning SPUR Studierektor Verksamhetschef”, se under dokument. Det är viktigt att verksamheten förbereder dessa dokument i god tid innan de ska skickas till Lipus (som ST-kontrakt, verksamhetsberättelse - gärna från både ST-utbildningen samt verksamheten), introduktionsprogram, beskrivning av intern och extern utbildning etc.) Dokumenten skickas till: Contact.

   Vad gör vi efter granskningen?
   Efter granskningen ska studierektorn och verksamhetschefen skriva en åtgärdsplan. Det är viktigt att använda granskningen för att förbättra ST-utbildningen, både före och efter granskningen. Det kommer vara ett internat för ST-studierektorer 30-31 januari 2019 när alla verksamheter har genomfört SPUR. Där delar vi med oss hur det har gått och lär oss av varandra för att förbättra ST-utbildningen.

   Vad gör vi om vi får underkänt?
   Om kliniken får underkänt, ett D, i något område har man 3 månader på sig att skriva en åtgärdsplan. Denna ska skrivas under av verksamhetschef, studierektor och ST-läkare och därefter skickas in till Lipus. Då kan betyget omvandlas till ett C.

   Vad gör jag om jag har sidotjänstgöring på SPUR-dagen?
   Besök verksamheten! Det är viktigt att så många som möjligt kan vara tillgängliga för intervjuer, även de som har sidotjänstgöring, är föräldralediga eller borta från verksamheten av annan anledning. Schemat för granskningen kommer finnas tillgängligt så att det går att planera runt den.

   Hur skickas enkäterna?
   Enkäterna skickas till den mejladress som du har meddelat att du vill ha den skickad till. Den skickas några veckor innan granskningen. Det är viktigt att du svarar på den för att inspektörerna kan få synpunkter om verksamhetens positiva och utvecklingsbara punkter. Vill du påverka din ST-utbildning är det angeläget att du svarar på enkäten. Det gäller även handledare och chefer som också får en webbenkät att besvara.

   Hur går intervjuerna till?
   Intervjuerna med ST-läkarna sker vanligen i grupp på grund av tidsbrist i större verksamheter, men även för att kunna ha en aktiv diskussion mellan ST-läkarna och inspektörerna. Intervjuerna med studierektorn och verksamhetschefen sker ofta gemensamt. Separat schema görs för varje inspektion.

   Vad har Lipus för mandat?
   Lipus och SPUR-granskningen är endast rådgivande. De har inga mandat att frånta en verksamhet rätten att utbilda ST. Däremot ger ett dåligt SPUR resultat svårigheter att rekrytera duktiga medarbetare.

   Vem kan jag kontakta för frågor?
   Emma Hallén (SPUR-administratör): Contact och Jonas Ahl (övergripande studierektor SUS): Contact

  • Mötestider

   Studierektorsmöte i Malmö fredagen den 27 april klockan 9-12. Efterföljande SPUR lunch klockan 12-14. Petrénsalen, plan 6, Rut Lundskogs gata 3.

   Studierektorsmöte i Lund fredagen den 28 september klockan 9-12. Efterföljande SPUR lunch klockan 12-14.

   Studierektorsmöte i Malmö fredagen den 23 november klockan 9-12. Efterföljande SPUR lunch klockan 12-14. Petrénsalen, plan 6, Rut Lundskogs gata 3.

   Studierektorsinternat den 30-31 januari 2019. Hotell Continental du Sud i Ystad. Internat för samtliga studierektorer på SUS för att diskutera SPUR-resultaten och diskutera hur vi kan förbättra ST-utbildningen på SUS.

  • Dokument
 • Sund
 • Kryh

  här publicerar Kryh förvaltningsspecifik SPUR information t ex den övergripande rapporten

 • Medicinsk service

  här publicerar Medicinsk service förvaltningsspecifik SPUR information t ex den övergripande rapporten

 • Hälsostaden Ängelholm

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter