Extern kvalitetsgranskning av ST-utbildning (SPUR)

Enligt Region Skånes riktlinjer för ST 2015 skall en kvalitetsgranskning med en extern granskning göras regelbundet, minst en gång vart femte år, allt enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Information om det finns på denna sida.

Verksamheter som bedriver ST-utbildning och inte genomför extern granskning minst vart femte år kommer inte att tilldelas ST-tjänster med regional finansiering. Detsamma gäller om påvisade brister vid extern granskning inte åtgärdas.

Den övergripande studierektorn vid varje förvaltning ska bevaka att alla utbildande enheter genomför extern granskning minst vart femte år och har en skyldighet att årligen rapportera antalet genomförda externa granskningar till AT/ST styrgrupp.

Här finns information och relevanta dokument om den externa kvalitetsgranskningen av ST-utbildningen för SUS, KRYH och SUND. Inom Region Skåne har SPUR modellen använts för extern granskning och den beskrivs nedan.

Extern SPUR-granskning

SPUR innebär att oberoende externa läkare inom den specialitet som ska granskas genomför granskningen enligt SPUR-modellen:

  • Respektive studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare svarar individuellt och anonymt på en webbenkät.
  • Resultaten från enkäterna analyseras av de valda inspektörerna och är en grund för granskningen tillsammans med det material av styrdokument (se information från Lipus) som studierektorn förser Lipus och inspektörerna med före inspektionen.
  • Inspektörerna besöker verksamheten under 2-3 dagar och genomför en fysisk rundvandring i relevanta lokaler samt håller intervjuer.
  • Inspektören intervjuar studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare under besöket.
  • Efter granskningen är genomförd ges konkreta rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet och avslutas slutligen i en rapport.

Presentation av resultatet

Resultatet presenteras i en rapport som inspektörerna sammanställer och som skickas till verksamheten för synpunkter innan den slutgiltiga versionen publiceras på Lipus hemsida. Här kan du se SPUR-rapporter som hittills har genomförts, både inom Region Skåne och i landet i övrigt: (www.Lipus.se/sok-spur-rapporter/).

Förvaltningsspecifik SPUR information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter