Extern och intern kvalitetsgranskning av ST i Region Skåne

Extern granskning
Enligt Region Skånes riktlinjer för ST 2015 skall en kvalitetsgranskning med extern granskning göras regelbundet, minst en gång vart femte år. Verksamhet som bedriver ST-utbildning och inte genomför extern granskning minst vart femte år kommer inte att tilldelas ST-tjänster med regional finansiering. Detsamma gäller om påvisade brister vid extern granskning ej åtgärdats, se nedan. 

Uppföljning
Den övergripande studierektorn vid varje förvaltning skall bevaka att samtliga utbildande enheter genomför extern granskning minst vart femte år och har en skyldighet att årligen rapportera antalet genomförda externa granskningar till AT/ST styrgrupp.

Intern granskning
Rutinmässigt skall en intern granskning göras vid minst ett tillfälle mellan de externa granskningarna. Den interna granskningen kan ske med lämplig metod, t ex enligt ”STINS” eller enligt ”ST-barometern”, se nedan.

Extra intern granskning
Vid brister gällande föreskrifter, som påvisas vid den externa granskningen, skall åtgärder vidtas omgående. Detta skall följas upp av en extra intern kvalitetsgranskning under ledning av förvaltningens övergripande studierektor samt med skriftlig rapportering inom sex månader till egna förvaltningens AT/ST organisation.

Intern granskning enligt STINS (ST-INSpektion)
Det går utmärkt att använda ”STINS” för internt bruk på den utbildande enheten inom förvaltningen för att genomföra en intern granskning vid något tillfälle mellan de externa granskningarna. Många utbildande enheter i Region Skåne, och andra landsting, har använt STINS framgångsrikt under ett flertal år. Det är ett verktyg som fritt kan användas av alla!

Tillvägagångssätt
Excelfilen STINS (ST-INSpektion) är version 4 av STINS. Den har utvecklats och validerats mot jämförbara SPUR-inspektioner och därmed blivit "strängare". Ambitionen är att också kunna erbjuda en webbaserad enkät. Enkätfrågorna finns samlade i en egen flik som lämpligen skrivs ut i fyra upplagor. Därefter skall alla, var för sig, besvara enkäten. Vi rekommenderar att så många som möjligt deltar, dock måste minst en ST-läkare, en handledare, studierektorn samt verksamhetschefen besvara enkätfrågorna. När alla svar fyllts i kan resultatet ses i en separat flik. Det finns detaljerade instruktioner. För att underlätta och likrikta egeninspektionerna har en enkät utformats utifrån SPUR:s checklista. Enkätsvaren bearbetas enligt en algoritm som resulterar i en bedömning, som efterliknar den från en regelrätt SPUR inspektion. Den är också till hjälp för att identifiera vilka styrkor och förbättringsbehov enheten har. Därefter vidtar det viktiga arbetet att gemensamt finna sätt att förbättra de brister enkäten hjälpt er identifiera. Övergripande studierektorer och studierektorer uppmuntras att följa upp STINS (ST-INSpektion) inom respektive förvaltning, i en dialog med de utbildande enheterna (t ex med en utbildningsdag).

Intern granskning enligt ST-barometern
ST-Barometern är en nationell undersökning på universitetsorterna som genomförts ett flertal gånger via ÖSTUS (Övergripande Studierektorer vid Universitetssjukhus) för att få en uppfattning om utbildningskvalitén för ST-läkarna. Det går bra att använda denna metod vid den interna granskningen och den används inom flera förvaltningar i Region Skåne. ST-barometern kan sägas vara en förkortad SPUR-enkät för ST-läkare, som fokuserar på kända problemområden inom ST-utbildningen, såsom handledning, bedömning, återkoppling och konflikten mellan sjukvårdsproduktion och utbildning.
För mer information om innehållet i ST-barometern, se Lokal information för ST-läkare - SUS. Där finns enkäten publicerad i PDF-version. Enkäten kan användas i analog form via pappersutskick i befintlig form, och den kan då hämtas från SUS webbplats. Enklare är att skicka ut enkäten i digital form via e-post, men detta kräver tillgång till ett enkätprogram. Med ett sådant program får man hjälp med sammanställning av enkätsvar, och det är möjligt att exportera resultaten för fortsatt bearbetning i Excel eller SPSS.
På SUS används Kundkolls program (www.kundkoll.se), men det är också möjligt att själv återskapa enkäten i ett annat kommersiellt program.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter