Vårdhandboksrådet

Regionalt Vårdhandboksråd Skåne ska bidra till en säker, god och jämlik vård i Skåne. Genom nationell samverkan ska rådet även bidra till utveckling av Vårdhandboken, så att frågor som rör vård och omsorg inom såväl sluten som öppen vård synliggörs.

Alla medarbetare i Region Skånes hälso- och sjukvård är välkomna med tips eller idéer på vad som kan ingå i Vårdhandboken.

Rådets uppdrag

  • Bevaka aktuellt kunskapsläge och framtida utvecklingsområden.
  • Göra Vårdhandboken.se riktlinjer kända och tillgängliga.
  • Verka för att nya metoder implementeras och att icke värdeskapande vårdåtgärder avvecklas.
  • Vid behov ta fram regionala riktlinjer som länkas till Vårdhandboken.
  • Föreslå patientrelaterade indikatorer och mål för uppföljning.
  • Föreslå och initiera fortbildning inom området.
  • I samverkan utveckla arbetet kring frågor som rör vård och omsorg med koppling till patientsäkerhet.
  • Samverka med nationella aktörer.
  • Stärka samverkan mellan vårdaktörer i Skåne, universitet och högskolor.

Redovisning och uppföljning

Rådet ska regelbundet återkoppla sitt arbete till uppdragsgivare och Enheten för kunskapsstyrning och metodutveckling

En kort årsredovisning ska inlämnas i januari månad där rådets arbete beskrivs. Denna redovisning bör även innehålla rådets bedömning av Region Skånes förmåga att utifrån omvårdnadsaspekter, leva upp till en säker, god och jämlik vård. 

Årsredovisning 2015

Ledamöter

Agnetha Perlkvist, SUS, ordförande och regional samordnare
Telefon 040-33 69 47
E-post Contact

Irene Axman Andersson, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn
Telefon 0768-667125
E-post Contact

Monica Bergenek, SUS
Telefon 040-33 25 15
E-post Contact

Jonas Rönnquist, Kryh
Telefon 0411-89 70 48, 076-88 70 694
E-post Contact

Carina Andersson, Vårdhygien Skåne
Telefon 0768-87 19 74
E-post Contact

Kornelia Tapolcanji, Vårdhygien Skåne
Telefon 046-17 30 99
E-post Contact

Therese Finn, Örkelljunga
Telefon 0435-551 94
E-post Contact

Marie-Louise Olofsson, SUS
Telefon 040-33 30 66
E-post Contact

Ann Svensson, Sund
Telefon 042-406 50 32
E-post Contact

Marie Falkheden, Hälsostaden
Telefon 0431-812 75
E-post Contact

Rebecca Gagnemo Persson, Institutionen för hälsovetenskaper,
Lunds universitet
Telefon 046-222 19 63
E-post Contact

Lena Bjerström Högskolan Kristianstad
Telefon 044-25 03 868
E-post lena.bjerstrom@hkr.se

Åsa Lundblad, Ystads kommun
Telefon 0411-57 75 73 
E-post Contact

Lina Bengtsson, Osby kommun
Telefon 0479-52 83 00
E-post Contact

Ann-Chatrine Ewald, Kävlinge kommun
Tel: 046-73 92 44
E-post: Contact

Louise Roberts, Koncernkontoret, Region Skåne
Telefon 040-675 31 17
E-post Contact

Jan Bleckert, chefläkare Sund, adjungerad
Telefon 042-406 00 18
E-post Contact

Carina Andersson, Vårdhygien Skåne
Telefon: 046 17 32 77
E-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter