Samrådsgrupp - Kvalitetsregister, vårdinformationssystem och beredning (S-KVB)

I Region Skåne är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. Regionstyrelsen har delegerat till den tillförordnade medicinska direktören att fatta beslut om utlämnande av patientdata, beslut tas i samråd med experter från bl.a. områdena juridik och informationssäkerhet. 

I januari 2015 tog Regionstyrelsen i Region Skåne fram en ny delegationsordning vilket innebär vissa förändringar jämfört med den tidigare delegeringen.

Den tillförordnade medicinska direktören fattar beslut efter samråd med medicinsk, administrativ, informationssäkerhets- och juridisk kompetens gällande:

  • Utlämnande av personuppgifter för ändamålet forskning ur Region Skånes informationssystem och pappersjournaler för hälso- och sjukvård
  • Utlämnande av personuppgifter ur nationellt eller regionalt kvalitetsregister där Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig
  • Inrättande av nationellt eller regionalt kvalitetsregister med Region Skåne som centralt personuppgiftsansvarig.

I gruppen finns representation från:

  • Enheten för juridik
  • Informationssäkerhet
  • Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
  • FoU-centrum Skåne
  • Lunds universitet 

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter