Samrådsgrupp - Kvalitetsregister, vårdinformationssystem och beredning (S-KVB)

I Region Skåne är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. Regionstyrelsen har vid sammanträde 2019-05-13 vidaredelegerat beslutanderätt enligt nedan:
  • Beslut om utlämnade av personuppgifter för ändamålet forskning ur Region Skånes informationssystem för hälso- och sjukvård.

Vidaredelegeras till Ulf Malmqvist, verksamhetschef, Forum Söder.

  • Beslut om utlämnande av personuppgifter ur nationellt eller regionalt kvalitetsregister där Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig.
  • Beslut om inrättande av nationellt eller regionalt kvalitetsregister med Region Skåne som centralt personuppgiftsansvarig. 

Vidaredelegeras till Mikael Åström, Enhetschef, Dataanalys Registercentrum.

I gruppen finns representation från:

  • Enheten för juridik
  • Informationssäkerhet
  • Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
  • Forum Söder
  • Lunds universitet

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.