Samrådsgrupp - Kvalitetsregister, vårdinformationssystem och beredning (S-KVB)

I Region Skåne är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. Regionstyrelsen har vid sammanträde 2019-05-13 vidaredelegerat beslutanderätt enligt nedan:
  • Beslut om utlämnade av personuppgifter för ändamålet forskning ur Region Skånes informationssystem för hälso- och sjukvård.

Vidaredelegeras till Ulf Malmqvist, verksamhetschef, Forum Söder.

  • Beslut om utlämnande av personuppgifter ur nationellt eller regionalt kvalitetsregister där Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig.
  • Beslut om inrättande av nationellt eller regionalt kvalitetsregister med Region Skåne som centralt personuppgiftsansvarig. 

Vidaredelegeras till Mikael Åström, Enhetschef, Dataanalys Registercentrum.

I gruppen finns representation från:

  • Enheten för juridik
  • Informationssäkerhet
  • Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
  • Forum Söder
  • Lunds universitet

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter